Delårsrapport juli – december 2016

 • Eurocine Vaccines ansökte om tillstånd att genomföra klinisk prövning. Tillstånd beviljades av Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden.
 • Vaccinantigen levererades och Eurocine Vaccines startade en klinisk studie med den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU.
 • Eurocine Vaccines slutförde doseringen i den kliniska studien med den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU.
 • Eurocine Vaccines tillfördes 35,8 miljoner kronor genom optionslösen.
 • Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -14,8 Mkr (f.å. -7,1 Mkr).
 • Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -8,6 Mkr (f.å. -3,5Mkr).
 • Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
 • Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
 • Resultat per aktie för perioden -0,35 kr (-0,33 kr).
 • Resultat per aktie för kvartalet -0,19 kr (-0,16 kr).
 • Likvida medel vid periodens slut var 38,5 Mkr (12,7 Mkr).

VD kommenterar

Bästa aktieägare,

Under kvartalet oktober‐december 2016 fortsatte vi att uppnå viktiga milstolpar i Eurocine Vaccines utvecklingsplan. I min förra VD‐kommentar beskrev jag några av de händelser som ledde fram till en planenlig start av den kliniska studien med vår nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU. I december slutfördes också doseringen av studieprodukterna och arbetet med att analysera prover från studien pågår för fullt.

Nu kan vi i större detalj beskriva hur vi kommer att informera om studieresultaten. Redan under första kvartalet kommer vi att informera om säkerhet och biverkningar i studien. Storleken på studien gör att det är ett imponerande antal immunologiska prover som analyseras. Även för de internationellt erkända specialisterna på det här området, VisMederi, är det ett mycket omfattande arbete som kommer att ta flera månader i anspråk. De immunologiska analyserna från denna studie kommer att ge en indikation om vaccinet kan förväntas kunna skydda mot influensa och är därför mycket betydelsefulla för den fortsatta utvecklingen. Därför har vi beslutat att göra den immunologiska utvärderingen först när samtliga relevanta analysresultat finns tillgängliga för en sammantagen bedömning. Slutsatserna från de immunologiska analyserna kommer att meddelas under tredje kvartalet i år.

Vår satsning på kommunikation fortsätter och jag hälsar välkommen till att fortlöpande besöka vår hemsida, vilken i skrivande stund omarbetas med förbättringar. Just nu finns där t.ex. en kort video där vår chef för forskning och utveckling, Dr. Anna‐Karin Maltais, beskriver varför det behövs ett bättre influensavaccin för yngre barn.

Detaljplanen för årets affärsinriktade aktiviteter är under utveckling. Redan nu vet vi att Eurocine Vaccines kommer att delta i bland annat BIO Asia i Tokyo, BIO Europe Spring i Barcelona, båda i mars, samt i World Vaccine Congress i Washington i april. Kalendariet kommer fortlöpande att uppdateras.

Med den högre aktiviteten i samband med den kliniska studien följer förstås även högre kostnader. Detta framgår av den ekonomiska redovisningen och är helt enligt plan.

Inlösen av teckningsoptionerna som genomfördes i oktober genererade mer kapital än förväntat. Bolagets kassa är därmed välfylld och det kan öppna för nya möjligheter i styrelsens och ledningsteamets målmedvetna ambition att skapa värde för aktieägarna.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för perioden efter skatt uppgick till -14,8 Mkr (-7,1 Mkr) eller -0,35 kr (-0,33 kr) per aktie. För andra kvartalet är resultatet efter skatt -8,6 Mkr (-3,5 Mkr) eller -0,19 kr (-0,16 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 38,5 Mkr (12,7 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

Eurocine Vaccines ansökte om tillstånd att genomföra klinisk prövning. Tillstånd beviljades av Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden.

Eurocine Vaccines lämnade in ansökan till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden om att genomföra den planerade kliniska studien med Immunose™ FLU, bolagets nasala influensavaccin, under influensasäsongen 2016/2017. Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden lämnade tillstånd att genomföra den kliniska prövningen.

Vaccinantigen levererades och Eurocine Vaccines startade en klinisk studie med den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU.

De vaccinantigen, de aktiva beståndsdelarna, som nu ingår i det nasala influensavaccinet Immunose™ FLU för den kliniska studien levererades.

Eurocine Vaccines har startat en fas I/II klinisk studie med den kvadrivalenta influensa-vaccinkandidaten Immunose™ FLU, en ny näsdroppsformulering baserad på bolagets teknologi Endocine™ och inaktiverade splitantigens. De första personerna har doserats i studien, som kommer att genomföras under innevarande influensasäsong, 2016/2017.

Eurocine Vaccines slutförde doseringen i den kliniska studien med den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU

Den sista dosen har administrerats i den pågående kliniska studien med Immunose™ FLU, en nasal kvadrivalent influensavaccinkandidat. Kompletta resultat från studien förväntas runt halvårsskiftet 2017.

Eurocine Vaccines tillfördes 35,8 miljoner kronor genom optionslösen

Totalt har 15 320 653 nya aktier tecknats i den genomförda optionslösenperioden. Eurocine Vaccines tillförs därmed ett kapital om 35 850 328,02 kronor före emissionskostnader om 1 562 tusen kronor. Teckningsgraden uppgick till 94 procent.

I och med optionslösen ökar totalt antal utestående aktier i Eurocine Vaccines med 15 320 653 till 53 458 721 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 1 750 931,87 kronor till 6 109 568,47 kronor.