Eurocine Vaccines AB offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) offentliggör idag tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) avseende det EU-tillväxtprospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes den 15 januari 2020. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med EU-tillväxtprospektet.

556566-4298 – Eurocine Vaccines AB – Tilläggsprospekt

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Eurocine Vaccines den 20 januari 2020, genom pressmeddelande, offentliggjorde att bolaget har erhållit ett utökat teckningsåtagande om cirka 0,9 MSEK från externa investerare. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) 2017/1129 och godkändes av Finansinspektionen den 21 januari 2020, som behörig myndighet.

Rätt att återkalla genomförd teckning

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i Eurocine Vaccines har enligt artikel 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 23 januari 2020. Återkallelse ska ske skriftligen till Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö eller via e-post issuingservices@sedermera.se. Investerare som anmält sig för teckning av units i Eurocine Vaccines genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av units i Eurocine Vaccines behöver inte vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Eurocine Vaccines pågående företrädesemission av units, hänvisas till prospektet.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Eurocine Vaccines och agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För ytterligare information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta: 

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Web: www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, var vänlig kontakta:

Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot

E-post: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

Telefon: 070 634 0171.