Eurocine Vaccines genomför riktad emission till VisMederi

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (”Bolaget” eller Eurocine Vaccines”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 december 2017, beslutat om en riktad nyemission till VisMederi Srl om 13 652 101 aktier. Betalning sker genom kvittning.

Genom den riktade emissionen ökar Bolagets aktiekapital med ca 1 560 240,20 kronor till ca 9 322 481,68 kronor och antalet aktier i Bolaget kommer efter nyemissionen att uppgå till 81 571 710. Efter att registrering av aktierna, från den riktade nyemissionen, samt aktierna som tecknades med stöd av teckningsoptioner under perioden 26 november till 7 december 2018, har skett hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Bolaget att uppgå till totalt ca 9 701 608,44 kronor och antalet aktier i Bolaget kommer att uppgå till totalt 84 889 069.

Den riktade nyemissionen genomförs till kursen 0,24 kronor per aktie, vilket innebär en premie på cirka 2% jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under de tio handelsdagar som föregått emissionen.  

Transaktionen medför en utspädningseffekt om cirka 16,7 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget vid tiden för nyemissionen. Betalning av emissionen sker genom kvittning av en fordran om cirka 3,3 miljoner kronor. Bolaget genomför den riktade emissionen för att kunna knyta en strategiskt viktig investerare till Bolaget och finansiera Bolagets fortsatta verksamhet.

VisMederi Srl är ett privat bolag, beläget i Siena, Italien, som erbjuder kvalificerade vaccinanalyser, bland annat inom influensaområdet. Eurocine Vaccines har ett nära samarbete med VisMederi, som inleddes för tre år sedan.

– Den imponerande erfarenheten av vaccinanalyser och den höga kvalitetsnivån på arbetet var det som gjorde att vi valde VisMederi som samarbetspartner, säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines. Nu välkomnar vi VisMederi som en industriellt kunnig ägare i Bolaget och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete inom vaccinutveckling.

– Eurocine Vaccines är ett bolag med en mycket intressant teknologi och strategi, säger Emanuele Montomoli, grundare och ägare till VisMederi Srl. Vi ser områden med mycket lovande potential, där VisMederi och Eurocine Vaccines kan fördjupa samarbetet framöver.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018.