Eurocine Vaccines tidigarelägger utveckling av kommersiell tillverkningsmetod och uppdaterar tidplan

I samband med upphandling av kontraktstillverkare för det aktiva proteinet i klamydiavaccinkandidaten har Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) fattat beslut om att redan i detta skede utveckla en tillverkningsmetod som är lämplig för tillverkning av vaccin i industriell skala. I samband med beslutet har Bolaget uppdaterat tidplanen.

Beslutet att i ett tidigt skede utveckla en industriell metod för tillverkning av vaccin innebär att investeringen i kommande arbete, såsom toxikologiska studier och samtliga kliniska studier i fas 1-3, redan från början kommer att genomföras med ett fullt representativt aktivt protein. Bolaget avser att efter proof of concept utlicensiera klamydiavaccinkanidaten till ett vaccinbolag som tar över ansvaret för det fortsatta kliniska programmet och marknadslanseringen.

Tillverkningsmetoden kan därmed kvalificeras och kvalitetssäkras tidigt inför framtida uppskalning och kommersialisering, vilket i sin tur avsevärt minskar risken vid utlicensiering och vid teknologiöverföring till en kommersiell tillverkningsanläggning.

Den nya tidplanen för klamydiavaccinkandidaten lyder som följer:

2021  
Kvartal I Start av processutveckling hos kontraktsutvecklare
Kvartal I Resultat från pågående preklinisk studie
Kvartal I – IV Utveckling av tillverkningsprocess för det aktiva proteinet
Kvartal IV Tillverkning av pilotbatch av det aktiva proteinet
Kvartal IV Start av toxikologisk studie
   
2022  
Kvartal I Uppskalning av tillverkningsprocess
Kvartal II Tillverkning av studieprodukter för klinisk studie
Kvartal III Toxikologisk studie rapporteras
Kvartal III Ansökan till läkemedelsmyndighet om genomförande av klinisk studie
Kvartal IV Inleda den första kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia

 

Parallellt med klamydiaprojektet sker en rad aktiviteter för att både utöka portföljen och inleda samarbeten, som till exempel utvärderingen av Endocine™ i en veterinär tillämpning, som tidigare kommunicerats.

Denna information är sådan som Eurocine Vaccines är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-30 22:17 CET.