Marknadsmeddelande 35/18 – Information om Eurocine Vaccines AB:s teckningsoption

Första dag för handel med Eurocine Vaccines AB:s teckningsoptioner EUCI TO 2 är den 31 januari 2018.  

En (1) teckningsoption EUCI TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 26 november 2018 till 7 december 2018.

Fullständiga optionsvillkor finns på bolagets hemsida.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: EUCI TO 2
ISIN-kod: SE0010599878
Orderbok-ID: 4683
CFI: RMXXXX
FISN: EUROCINE/OPT RTS 20181207
Första dag för handel: 31 januari 2018
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT
Ticksize: A (Other instruments)

Stockholm den 26 januari 2018

AktieTorget
08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se