Kommuniké från extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB

Idag den 14 mars 2019 hölls extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB (”Bolaget”). Bolagsstämman beslutade enhälligt om Bolagets fortsatta drift.

Styrelsen i Bolaget har den 14 januari 2019 beslutat att låta upprätta en kontrollbalansräkning per den 31 december 2018 enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551), samt låtit denna granskas av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav har styrelsen kallat till en bolagsstämma (första kontrollstämma), vilken avhållits idag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens primära förslag att Bolaget inte ska gå i likvidation utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare.

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen skyldig att inom åtta månader från den första kontrollstämman kalla till en ny bolagsstämma för att på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2019.

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.

Starta din prenumeration här »