The company

Meet the highly merited team of internationally recognised experts within the vaccine industry

Read More

Read more

The Technology

Learn how we transform existing and novel vaccines into effective treatments of tomorrow

Read More

Read more

News

Eurocine Vaccines AB offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) offentliggör idag tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) avseende det EU-tillväxtprospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes den 15 januari 2020. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med EU-tillväxtprospektet.

Read More

Idag inleds teckningstiden i Eurocine Vaccines AB:s företrädesemission

Idag, den 21 januari 2020, inleds teckningstiden i Eurocine Vaccines AB:s (”Eurocine Vaccines”) företrädesemission av units för att finansiera aktiviteter kopplade till den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt utveckling. Även allmänheten inbjuds att teckna units i företrädesemissionen. Vid fulltecknad initial emission tillförs Eurocine Vaccines cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Därutöver nyemitteras, genom företrädesemissionen av units, vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3, vilka under juni 2020 berättigar innehavare att teckna nya aktier till en emissionsrabatt om 30 procent mot genomsnittlig volymviktad kurs i aktien. Bolaget har på förhand erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om totalt cirka 4 MSEK, vilket motsvarar cirka 27 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 1 MSEK (cirka 7 procent) och garantiåtagande motsvarar cirka 3 MSEK (cirka 20 procent) i form av en toppgaranti. Prospekt, teaser och anmälningssedel finnas tillgängliga på bolagets (www.eurocine-vaccines.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Read More

Utökat teckningsåtagande i företrädesemissionen av units

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) kan idag meddela att bolaget, inför sin förestående emission av units, vars teckningstid inleds den 21 januari 2020, har erhållit ett utökat teckningsåtagande om cirka 0,9 MSEK från externa investerare. Bolaget har sedan tidigare erhållit teckningsförbindelser från styrelse och ledning om 170 TSEK (cirka 1 procent av initial emission) samt garantiteckning (top-down) från externa investerare om cirka 3 MSEK (cirka 20 procent av initial emission), vilket totalt motsvarade cirka 21 procent av företrädesemissionen. Med anledning av det utökade teckningsåtagandet uppgår nu det totala teckningsåtagandet till cirka 1 MSEK, (cirka 7 procent av initial emission), innebärande att Eurocine Vaccines erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om sammanlagt cirka 4 MSEK (cirka 27 procent av initial emission).

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »