The company

Meet the highly merited team of internationally recognised experts within the vaccine industry

Read More

Read more

The Technology

Learn how we transform existing and novel vaccines into effective treatments of tomorrow

Read More

Read more

News

Eurocine Vaccines genomför riktad nyemission av aktier och erhåller brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) har beslutat att, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 20 december 2018, genomföra en riktad nyemission av aktier till två professionella investerare om cirka 2,4 miljoner kronor (”MSEK”). Styrelsen har även beslutat att uppta ett brygglån från en professionell investerare om 2 MSEK. Sammanlagt motsvarar detta ett kapitaltillskott om 4,4 MSEK före emissionskostnader. Det är styrelsens bedömning att det kapital som inbringas kommer att ge Bolaget finansiellt utrymme att öka takten i utvecklingsarbetet för att effektivt driva verksamheten mot nära förestående värdeskapande aktiviteter, innan en mer långsiktig finansiering genomförs. Intresset för den riktade emissionen var omfattande och översteg det antal aktier som bolaget enligt sitt bemyndigande har rätt att nyemittera. I samband med Kapitaliseringen har Bolagets styrelse, ledning samt storägare VisMederi Srl ingått avtal om lock up avseende 100 procent av sina respektive innehav.

Read More

Bokslutskommuniké juli 2018-juni 2019

· Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget med fokus främst på injicerade vacciner. Den nya strategin beslutades sedan utvecklingen av Immunose™ FLU avbrutits.
· Eurocine Vaccines har tecknat tre avtal om utvärdering av vaccinkandidater, som en del av den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har utsett Dr. Pierre A. Morgon till ordförande.
· Eurocine Vaccines har anställt Dr. Karl Ljungberg som chef för preklinisk utveckling.
· Eurocine Vaccines har utsett VD Dr. Hans Arwidsson till styrelseledamot.
· Eurocine Vaccines extra bolagsstämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning samt om minskning av aktiekapitalet.
· Eurocine Vaccines genomförde en riktad kvittningsemission för ett lån om ca 0,8 Mkr.
· Eurocine Vaccines optionslösen tillförde 0,8 miljoner kronor.
· Eurocine Vaccines genomförde en riktad kvittningsemission till VisMederi.
· Eurocine Vaccines upprättade kontrollbalansräkning och genomfört första och andra kontrollstämma som båda beslutade om fortsatt drift.
· Eurocine Vaccines genomförde en företrädesemission som tillförde Bolaget 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader.
· Resultatet efter skatt under räkenskapsåret uppgick till -21,1 Mkr (f.å. -42,5 Mkr)
· Resultatet efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -3,4 Mkr (f.å. -8,3 Mkr)
· Intäkterna under räkenskapsåret uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för räkenskapsåret -0,21 kr (-0,70 kr)
· Resultat per aktie för fjärde kvartalet -0,02 kr (-0,12 kr)
· Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 4,9 Mkr (9,7 Mkr)

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

· Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling.

Read More

Eurocine Vaccines ena vaccinkandidat kan bidra till minskad utveckling av antibiotikaresistens

Eurocine Vaccines har nyligen beslutat att selektera två injicerade vaccinkandidater för fortsatta studier. Den ena av dessa vaccinkandidater avser förebygga en bakteriell infektionssjukdom. Ett effektivt förebyggande vaccin mot den bakteriella sjukdomen kan bidra till att minska användningen av antibiotika och därmed minska utvecklingen av antibiotikaresistens, vilket är något som idag utgör ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »