News

Market Notice 174/19 – Eurocine Vaccines AB:s share (EUCI) is transferred to the ordinary list on June 19, 2019

Following today’s press release from Spotlight, the company’s share will be moved to Spotlight’s ordinary list. The share has been listed on Spotlight’s Observation List since January 15, 2019. Information about the share: Shortname: EUCI ISIN-code: SE0001839069 Orderbook-ID: 4102 CFI: ESVUFR FISN: EUROCINE/SH Organization number: 556566-4298 LEI: 549300B408R6FTXR0D15 Stockholm June 19, 2019 Spotlight Stock Market

Read More

Kommuniké från extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB

Idag den 19 juni 2019 hölls extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslag och pressmeddelanden som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Read More

Uppdatering – Eurocine Vaccines utvärdering av vaccinkandidater

Under våren 2019 har Eurocine Vaccines tecknat tre avtal om utvärdering av vaccinkandidater och samtliga tre studier har startat. Fullständigt underlag för selektering av vaccinkandidat(er) för fortsatt utveckling väntas föreligga i början av augusti. Tidplanen för den fortsatta prekliniska utvecklingen bedöms ligga fast.

Read More

Flaggningsmeddelande

Genom Eurocine Vaccines nyligen genomförda företrädesemission utgör VisMederi Srl´s oförändrade aktieinnehav nu 6,4 procent av kapitalet och rösterna i Eurocine Vaccines mot 16,1 procent före emissionen.

Read More

Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566-4298, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 juni 2019, klockan 11.00 i konferensrum Mitokondrien, Karolinska Institutet Science Parks lokaler med adress Fogdevreten 2, Solna.

Read More

Delårsrapport juli 2018 – mars 2019

· Eurocine Vaccines har beslutat avbryta vidare utveckling av Immunose™ FLU.
· Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget och satt upp mål inom den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har tecknat det första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat, som en del av den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har tecknat avtal om utvärdering av en andra vaccinkandidat.
· Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission för ett lån om ca 0,8 Mkr.
· Eurocine Vaccines optionslösen tillförde 0,8 miljoner kronor.
· Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission till VisMederi.
· Eurocine Vaccines har upprättat kontrollbalansräkning och genomfört en extra bolagsstämma som beslutade om fortsatt drift.
· Eurocine Vaccines styrelse beslutade och en extra bolagsstämma godkände beslutet om företrädesemission säkerställd till 90%.
· Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -17,7 Mkr (f.å. -34,2 Mkr)
· Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -3,3 Mkr (f.å. -15,9 Mkr)
· Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för perioden -0,24 kr (-0,51 kr)
· Resultat per aktie för kvartalet -0,04 kr (-0,24 kr)
· Likvida medel vid periodens slut var 2,8 Mkr (20,3 Mkr)
· Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission som tillförde Bolaget 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader.
· Eurocine Vaccines har tecknat avtal om utvärdering av en tredje vaccinkandidat.
· Eurocine Vaccines utser Pierre A. Morgon till ordförande.
· Eurocine Vaccines chef för forskning och utveckling slutar.
· Eurocine Vaccines anställer chef för preklinisk utveckling.

Efter periodens utgång

· Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission som tillförde Bolaget 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader.
· Eurocine Vaccines har tecknat avtal om utvärdering av en tredje vaccinkandidat.
· Eurocine Vaccines utser Pierre A. Morgon till ordförande.
· Eurocine Vaccines chef för forskning och utveckling slutar.
· Eurocine Vaccines anställer chef för preklinisk utveckling.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »