Eurocine Vaccines AB: Eurocine offentliggör information om att Nidhogg har ingått ett Earn In avtal med Big Rock

Avtalet är uppbyggt på villkorad stegvis investering i Big Rock´s dotterbolag tills dess att 100% av tillstånden ägs av Nidhogg och där Bolagets aktieägare inte blir utspädda. Big Rock äger undersökningstillstånd i Kölen Vintjärn området i Falu kommun, ett område rikt på järn, mangan, koppar och sällsynta jordartsmetaller.

Undersökningstillstånden omfattar Lilla Björnmossen, Kölen nr 6, Kölen nr 7, Vintjärn samt Vintjärn-Kölen om 1,162 hektar i Falu kommun i ett område där kommersiell gruvdrift pågått i flera hundra år.

Vintjärnsgruvan, som ligger inom dessa områden, slogs igen i slutet på 1970-talet med 3,2 miljoner ton brytbar malm samt 0,02 miljoner ton som ligger färdigbrutet i gruvorterna med medelhalter om 35% järn och 0,5% mangan.

Området omfattar resursestimat om 70 miljoner ton med järn (35-40%), mangan (0,5%), koppar (0,6%) samt REE, Rare Earth Elements, sv. sällsynta jordartsmetaller, identifierat med geofysiska mätningar och borrning som indikerar malmkroppar som är öppna både lateralt och på djupet. I tillägg påvisar geofysiska mätningar anomalier som indikerar att Vintjärn och Kölen kan höra ihop där avståndet mellan områdena är 7 km. Ytterligare borrning krävs för att konfirmera detta.

I tillägg har borrning konfirmerat en kiselfyndighet som ligger ovan järnmalmskroppen med en mäktighet på över 0,2 km och en utsträckning om cirka 2 km x 0,7 km. Kislet kommer att utvärderas med möjlighet att kunna utvinnas samt producera halvledare i ett dotterbolag som i framtiden kan komma att delas ut till Bolagets aktieägare.

Med en värdering på en (1) US-dollar per metriskt ton är järnmalmsvärdet 70 miljoner US-dollar på resursestimatet. Därtill kommer värdet av mangan, koppar, REE samt kiselfyndigheterna.

En provbrytningsplan kommer att upprättas med fokus på kassaflöde. Parallellt kommer fortsatt prospektering att genomföras för att realisera värdet på de resursestimat som finns.

"Vi har nu gjort vår andra transaktion inom gruvnäringen på kort tid som är ytterligare en malmbit i vår strategi att bygga ett positivt värde med naturresurser och där det är bevisat att det finns mineraler som finns på EU:s förordning om kritiska råvaror”, säger Niclas Biornstad, VD i Nidhogg Resources, AB.

Enligt reglerna för kommunikation om närstående transaktioner äger Ulrich Andersson, föreslagen ordförande för Bolaget, privat och genom bolag 23,56% av Big Rock Energy AB.

Kontakt

Ulrich Andersson, styrelseordförande Nidhogg Resources AB
E-post: ulric001@ulrich-co.se
Telefon: +46 70 376 0515

Eller

Niclas Biornstad, VD Nidhogg Resources AB
E-post: niclas@nidhoggresources.com

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines Medical AB (publ), under namnändring till Nidhogg Resources AB, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2024.

Om Nidhogg Resources

Nidhogg Resources AB, www.nidhoggresources.se, är ett svenskt privatägt aktiebolag med fokus på råvaror. Nidhogg grundades av personer med totalt över 60 års erfarenhet av råvarumarknaden, med bakgrund från prospektering till exploatering samt försäljning och en passion för att utvinna råvaror genom att tillämpa innovativ teknologi tillsammans med befintlig infrastruktur.

Bedömningen från Nidhogg Resources är att testbrytning av malmen i Tuna-Hästberg samt Vintjärn Kölen, gruvor som slogs igen på 1960 och 70-talet, kan komma att ge positivt kassaflöde redan mot slutet av 2025.