Nidhogg Resources Holding AB: Utdelning av teckningsoptioner i Nidhogg

I samband med att Eurocine Vaccines AB förvärvade samtliga aktier i Nidhogg Resources AB beslutades på den extra bolagsstämman den 31 maj 2024 om utdelning av teckningsoptioner till aktieägarna i Eurocine Vaccines, numera namnändrat till Nidhogg Resources Holding AB. På grund av ändrade förutsättningar för utdelning av teckningsoptionerna via Euroclear Sweden AB har avstämningsdag för utdelning flyttats till den 5 juli 2024.

Utdelningen av totalt 261 544 113 teckningsoptioner kommer att ske per den 5 juli, där varje aktie som är registrerade på Euroclear berättigar till en teckningsoption av serie TO 6. Teckningsoptionerna kommer att finnas på respektive depå tisdagen den 9 juli 2024, samtidigt som handel i teckningsoptionerna på Spotlight kommer att inledas.

 

Villkor för teckningsoptionerna

Teckningsoptionsinnehavare ska äga rätt att från och med den 14 oktober 2024 till och med den 25 oktober 2024, eller den tidigare dag som följer av punkt 7 nedan, för varje Teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget till en Teckningskurs som bestäms 70 procent utifrån ett volymvägt medelvärde av aktiekursen i Nidhogg Resources Holding AB (Eurocine Vaccines AB) under perioden 23 september till den 4 oktober 2024 på Spotlight Stock Market.

 

Nyttjas inte teckningsoptionerna inom ovan tidsperiod förfaller teckningsoptionerna och blir utan värde.

 

Handel i teckningsoptionerna

Första handelsdag 9 juli 2024

Teckningsoptionerna kommer att handlas med kortnamnet NIDHOG TO 6

ISIN: SE0022421871

CFI: RSSXXR

FISN: NIDHOGG/OPT RTS 20241025

 

Kontakt

Ulrich Andersson, styrelseordförande Nidhogg Resources AB
E-post: ulric001@ulrich-co.se
Telefon: +46 70 376 0515

 

eller

Niclas Biornstad, VD Nidhogg Resources AB
E-post: niclas@nidhoggresources.com

 

 

 

Om Nidhogg Resources

Nidhogg Resources AB, www.nidhoggresources.se, är ett svenskt aktiebolag med fokus på råvaror. Nidhogg grundades av personer med totalt över 60 års erfarenhet av råvarumarknaden, med bakgrund från prospektering till exploatering samt försäljning och en passion för att utvinna råvaror genom att tillämpa innovativ teknologi tillsammans med befintlig infrastruktur.

Bedömningen från Nidhogg Resources är att testbrytning av malm i Tuna-Hästberg samt Vintjärn Kölen, gruvor som slogs igen på 1960 och 70-talet, kan komma att ge positivt kassaflöde redan mot slutet av 2025.