News

Eurocine Vaccines avtalar om exklusiv förhandlingsrätt för klamydiavaccin – en vaccinkandidat med blockbusterpotential

Eurocine Vaccines AB har tecknat en avsiktsförklaring med Spixia Biotechnology AB (”Spixia”) om ett forsknings-och samarbetsavtal kring en vaccinkandidat mot klamydia som Spixia tagit fram. Vacciner mot klamydia bedöms ha blockbusterpotential. Avsiktsförklaringen innehåller bindande bestämmelser som ger Eurocine Vaccines exklusiv förhandlingsrätt till klamydiavaccinet till den 30 juni 2020.

Read More

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines efter registrering av riktad nyemission

Den 14 oktober 2019 genomfördes en riktad nyemission av aktier i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) om sammanlagt 20 000 000 aktier. Denna nyemission har nu registrerats på Bolagsverket. Antalet utestående aktier ökar därmed med 20 000 000 stycken, från 212 314 953 stycken till 232 314 953 stycken, och aktiekapitalet ökar med 50 000,026 SEK, från 530 787,6585 SEK till 580 787,6845 SEK. I syfte att möjliggöra delleverans av aktier till investerarna i den riktade nyemissionen har huvudägaren i Bolaget, VisMederi Srl lånat ut 13 652 101 aktier till Sedermera Fondkommission. De utlånade aktierna kommer med anledning av genomförd registrering nu att återlämnas till VisMederi Srl. Detta medför att VisMederi Srl kommer att passera flaggningsgränsen om 5 % av röster och kapital i Bolaget. Som ett resultat av registreringen av den riktade nyemissionen kommer även Fårö Capital AB att passera flaggningsgränsen om 5 % av röster och kapital i Bolaget.

Read More

Eurocine Vaccines genomför riktad nyemission av aktier och erhåller brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) har beslutat att, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 20 december 2018, genomföra en riktad nyemission av aktier till två professionella investerare om cirka 2,4 miljoner kronor (”MSEK”). Styrelsen har även beslutat att uppta ett brygglån från en professionell investerare om 2 MSEK. Sammanlagt motsvarar detta ett kapitaltillskott om 4,4 MSEK före emissionskostnader. Det är styrelsens bedömning att det kapital som inbringas kommer att ge Bolaget finansiellt utrymme att öka takten i utvecklingsarbetet för att effektivt driva verksamheten mot nära förestående värdeskapande aktiviteter, innan en mer långsiktig finansiering genomförs. Intresset för den riktade emissionen var omfattande och översteg det antal aktier som bolaget enligt sitt bemyndigande har rätt att nyemittera. I samband med Kapitaliseringen har Bolagets styrelse, ledning samt storägare VisMederi Srl ingått avtal om lock up avseende 100 procent av sina respektive innehav.

Read More

Bokslutskommuniké juli 2018-juni 2019

· Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget med fokus främst på injicerade vacciner. Den nya strategin beslutades sedan utvecklingen av Immunose™ FLU avbrutits.
· Eurocine Vaccines har tecknat tre avtal om utvärdering av vaccinkandidater, som en del av den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har utsett Dr. Pierre A. Morgon till ordförande.
· Eurocine Vaccines har anställt Dr. Karl Ljungberg som chef för preklinisk utveckling.
· Eurocine Vaccines har utsett VD Dr. Hans Arwidsson till styrelseledamot.
· Eurocine Vaccines extra bolagsstämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning samt om minskning av aktiekapitalet.
· Eurocine Vaccines genomförde en riktad kvittningsemission för ett lån om ca 0,8 Mkr.
· Eurocine Vaccines optionslösen tillförde 0,8 miljoner kronor.
· Eurocine Vaccines genomförde en riktad kvittningsemission till VisMederi.
· Eurocine Vaccines upprättade kontrollbalansräkning och genomfört första och andra kontrollstämma som båda beslutade om fortsatt drift.
· Eurocine Vaccines genomförde en företrädesemission som tillförde Bolaget 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader.
· Resultatet efter skatt under räkenskapsåret uppgick till -21,1 Mkr (f.å. -42,5 Mkr)
· Resultatet efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -3,4 Mkr (f.å. -8,3 Mkr)
· Intäkterna under räkenskapsåret uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för räkenskapsåret -0,21 kr (-0,70 kr)
· Resultat per aktie för fjärde kvartalet -0,02 kr (-0,12 kr)
· Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 4,9 Mkr (9,7 Mkr)

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

· Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling.

Read More

Eurocine Vaccines ena vaccinkandidat kan bidra till minskad utveckling av antibiotikaresistens

Eurocine Vaccines har nyligen beslutat att selektera två injicerade vaccinkandidater för fortsatta studier. Den ena av dessa vaccinkandidater avser förebygga en bakteriell infektionssjukdom. Ett effektivt förebyggande vaccin mot den bakteriella sjukdomen kan bidra till att minska användningen av antibiotika och därmed minska utvecklingen av antibiotikaresistens, vilket är något som idag utgör ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »