News

Flaggningsmeddelande

Genom Eurocine Vaccines nyligen genomförda företrädesemission utgör VisMederi Srl´s oförändrade aktieinnehav nu 6,4 procent av kapitalet och rösterna i Eurocine Vaccines mot 16,1 procent före emissionen.

Read More

Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566-4298, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 juni 2019, klockan 11.00 i konferensrum Mitokondrien, Karolinska Institutet Science Parks lokaler med adress Fogdevreten 2, Solna.

Read More

Delårsrapport juli 2018 – mars 2019

· Eurocine Vaccines har beslutat avbryta vidare utveckling av Immunose™ FLU.
· Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget och satt upp mål inom den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har tecknat det första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat, som en del av den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har tecknat avtal om utvärdering av en andra vaccinkandidat.
· Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission för ett lån om ca 0,8 Mkr.
· Eurocine Vaccines optionslösen tillförde 0,8 miljoner kronor.
· Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission till VisMederi.
· Eurocine Vaccines har upprättat kontrollbalansräkning och genomfört en extra bolagsstämma som beslutade om fortsatt drift.
· Eurocine Vaccines styrelse beslutade och en extra bolagsstämma godkände beslutet om företrädesemission säkerställd till 90%.
· Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -17,7 Mkr (f.å. -34,2 Mkr)
· Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -3,3 Mkr (f.å. -15,9 Mkr)
· Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för perioden -0,24 kr (-0,51 kr)
· Resultat per aktie för kvartalet -0,04 kr (-0,24 kr)
· Likvida medel vid periodens slut var 2,8 Mkr (20,3 Mkr)
· Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission som tillförde Bolaget 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader.
· Eurocine Vaccines har tecknat avtal om utvärdering av en tredje vaccinkandidat.
· Eurocine Vaccines utser Pierre A. Morgon till ordförande.
· Eurocine Vaccines chef för forskning och utveckling slutar.
· Eurocine Vaccines anställer chef för preklinisk utveckling.

Efter periodens utgång

· Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission som tillförde Bolaget 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader.
· Eurocine Vaccines har tecknat avtal om utvärdering av en tredje vaccinkandidat.
· Eurocine Vaccines utser Pierre A. Morgon till ordförande.
· Eurocine Vaccines chef för forskning och utveckling slutar.
· Eurocine Vaccines anställer chef för preklinisk utveckling.

Read More

Market Notice 105/19 – Last day of trading in Eurocine Vaccines AB’s BTA

Last day of trading in the company’s paid subscribed share, EUCI BTA, is May 6, 2019.  Information about the paid subscribed share: Shortname: EUCI BTA ISIN: SE0012454221Orderbook-ID: 52HVCFI: ESNUFR FISN: EUROCINE/SH Last day of trading: May 6, 2019  Stockholm May 2, 2019 Spotlight Stock Market 08-511 68 000 info@spotlightstockmarket.com 

Read More

Företrädesemission genomförd – tecknad till 90,1 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Den 8 april 2019 avslutades teckningstiden i företrädesemissionen av aktier i Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 13 februari 2019. Företrädesemissionen tecknades till 90,1 procent och tillför Bolaget cirka 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »