News

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar idag att bolagets huvudägare VisMederi Srl passerat flaggningsgränsen om 5 procent av röster och kapital i bolaget. Flaggningsgränsen har passerats med anledning av utspädningen från genomförd företrädesemission under Q1 2020.

Read More

Delårsrapport juli – december 2019

· Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling.
· Eurocine Vaccines har avtalat om exklusiv förhandlingsrätt för en av vaccinkandidaterna, mot klamydia.
· Eurocine Vaccines har genomfört en riktad nyemission av aktier och erhållit brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor.
· Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -4,7 Mkr (f.å. -14,4 Mkr).
· Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -2,9 Mkr (f.å. ‑9,4 Mkr).
· Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
· Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
· Resultat per aktie för perioden -0,02 kr (-0,21 kr).
· Resultat per aktie för kvartalet -0,01 kr (-0,14 kr).
· Likvida medel vid periodens slut var 4,0 Mkr (3,4 Mkr).

Efter periodens utgång

· Eurocine Vaccines har presenterat slutresultat från preklinisk studie med en vaccinkandidat mot klamydia och inlett ny preklinisk studie med samma vaccinkandidat.
· Eurocine Vaccines har genomfört en övertecknad företrädesemission av units som inbringade 14,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Read More

Eurocine Vaccines AB: sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3

I januari/februari 2020 genomfördes en företrädesemission av units i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”), i vilken även allmänheten inbjöds att teckna units. Sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 27 februari 2020 och stoppdag är den 2 mars 2020. Samtidigt meddelar bolaget att första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 är den 4 mars 2020.

Read More

Eurocine Vaccines företrädesemission övertecknad

Den 4 februari 2020 avslutades teckningstiden i Eurocine Vaccines AB:s (”Eurocine Vaccines”) företrädesemission av units. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 164 procent av befintliga aktieägare och allmänheten (innebärande att ingen garantiteckning tas i anspråk). Eurocine Vaccines tillförs därmed initialt cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader.

Likviden från företrädesemissionen och från inlösen av vidhängande teckningsoptioner i juni syftar framförallt till att finansiera den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt utveckling.

Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 7 februari 2020.

Read More

Eurocine Vaccines inleder ny preklinisk studie med klamydiavaccinkandidat

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar idag att utvecklingen av ett klamydiavaccin tillsammans med Spixia Biotechnology och forskare vid Örebro Universitet fortsätter och att parterna har påbörjat ytterligare en preklinisk studie med övergripande målsättning att utvärdera dosering av både vaccinantigen och adjuvans. Resultaten förväntas under andra kvartalet i år.

Read More

Eurocine Vaccines presentation från Investerarlunch

Eurocine Vaccines presenterade bolaget, bolagets verksamhet, vaccinmarknaden och bolagets samarbeten, bland annat kring en vaccinkandidat mot klamydia, på en Investerarlunch i Stockholm den 23 januari, där även den pågående unitemissionen beskrevs.

Read More

Idag inleds teckningstiden i Eurocine Vaccines AB:s företrädesemission

Idag, den 21 januari 2020, inleds teckningstiden i Eurocine Vaccines AB:s (”Eurocine Vaccines”) företrädesemission av units för att finansiera aktiviteter kopplade till den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt utveckling. Även allmänheten inbjuds att teckna units i företrädesemissionen. Vid fulltecknad initial emission tillförs Eurocine Vaccines cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Därutöver nyemitteras, genom företrädesemissionen av units, vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3, vilka under juni 2020 berättigar innehavare att teckna nya aktier till en emissionsrabatt om 30 procent mot genomsnittlig volymviktad kurs i aktien. Bolaget har på förhand erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om totalt cirka 4 MSEK, vilket motsvarar cirka 27 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 1 MSEK (cirka 7 procent) och garantiåtagande motsvarar cirka 3 MSEK (cirka 20 procent) i form av en toppgaranti. Prospekt, teaser och anmälningssedel finnas tillgängliga på bolagets (www.eurocine-vaccines.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Read More

Utökat teckningsåtagande i företrädesemissionen av units

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) kan idag meddela att bolaget, inför sin förestående emission av units, vars teckningstid inleds den 21 januari 2020, har erhållit ett utökat teckningsåtagande om cirka 0,9 MSEK från externa investerare. Bolaget har sedan tidigare erhållit teckningsförbindelser från styrelse och ledning om 170 TSEK (cirka 1 procent av initial emission) samt garantiteckning (top-down) från externa investerare om cirka 3 MSEK (cirka 20 procent av initial emission), vilket totalt motsvarade cirka 21 procent av företrädesemissionen. Med anledning av det utökade teckningsåtagandet uppgår nu det totala teckningsåtagandet till cirka 1 MSEK, (cirka 7 procent av initial emission), innebärande att Eurocine Vaccines erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om sammanlagt cirka 4 MSEK (cirka 27 procent av initial emission).

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »