News

Offentliggörande av prospekt och information om investerarträffar

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) offentliggör härmed prospekt med anledning av bolagets företrädesemission av units, vars teckningstid inleds den 21 januari 2020. Prospektet finns tillgängligt på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Härutöver kan prospektet nås via Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). Teaser och anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Read More

Flaggning i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar idag att det har kommit till bolagets kännedom att Fårö Capital AB avyttrat sitt aktieinnehav i Eurocine Vaccines. Fårö Capital AB har tidigare innehaft 16 840 000 aktier i bolaget, motsvarande cirka 7,25 procent av röster och kapital.

Read More

Eurocine Vaccines beslutar om företrädesemission i syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat om genomförande av en företrädesemission av units vilken initialt kan tillföra bolaget högst cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Därutöver nyemitteras, genom företrädesemissionen av units, vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3, vilka under juni 2020 berättigar innehavare att teckna nya aktier till en emissionsrabatt om 30 procent mot genomsnittlig volymviktad kurs i aktien. Även allmänheten ges möjlighet att delta i företrädesemissionen. Kapitalet från föreliggande företrädesemission av units är främst avsett att finansiera aktiviteter kopplade till den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt utveckling. Inför företrädesemissionen har styrelseledamöter och VD i bolaget ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt cirka 170 TSEK. Härutöver har Eurocine Vaccines avtalat om garantiteckning (top-down) med två externa parter om totalt cirka 3 MSEK. Sammanlagt har Eurocine Vaccines därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiteckningar (top-down) motsvarande cirka 21 procent av emissionsvolymen. Prospekt, teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga på bolagets (www.eurocine-vaccines.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor senast i samband med teckningstidens inledande.

Read More

Eurocine Vaccines presenterar slutresultat från preklinisk studie med klamydiavaccin

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) kan idag, tillsammans med Spixia Biotechnology AB (”Spixia Biotechnology”) och forskare vid Örebro Universitet, presentera slutresultat från en preklinisk djurstudie med en klamydiavaccinkandidat. Resultaten, som delvis presenterats tidigare som en kraftig immunrespons mot ”det bakteriella vaccinet” i pressmeddelande den 7 augusti 2019, visar att både antikroppar och T celler i immunförsvaret induceras av vaccinet. Den goda immunologiska effekten av det testade vaccinet är jämförbar med det som gett skydd i prekliniska modeller.

Read More

Delårsrapport juli – september 2019

· Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling
· Resultatet efter skatt under första kvartalet uppgick till -1,9 Mkr (f.å. -4,9 Mkr)
· Intäkterna under första kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för första kvartalet -0,009 kr (-0,07 kr)
· Likvida medel vid periodens slut var 2,6 Mkr (7,6 Mkr)

Efter periodens utgång

· Eurocine Vaccines avtalar om exklusiv förhandlingsrätt för klamydiavaccin
· Eurocine Vaccines genomför riktad nyemission av aktier och erhåller brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »