News

Eurocine Vaccines genomför riktad nyemission av aktier och erhåller brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) har beslutat att, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 20 december 2018, genomföra en riktad nyemission av aktier till två professionella investerare om cirka 2,4 miljoner kronor (”MSEK”). Styrelsen har även beslutat att uppta ett brygglån från en professionell investerare om 2 MSEK. Sammanlagt motsvarar detta ett kapitaltillskott om 4,4 MSEK före emissionskostnader. Det är styrelsens bedömning att det kapital som inbringas kommer att ge Bolaget finansiellt utrymme att öka takten i utvecklingsarbetet för att effektivt driva verksamheten mot nära förestående värdeskapande aktiviteter, innan en mer långsiktig finansiering genomförs. Intresset för den riktade emissionen var omfattande och översteg det antal aktier som bolaget enligt sitt bemyndigande har rätt att nyemittera. I samband med Kapitaliseringen har Bolagets styrelse, ledning samt storägare VisMederi Srl ingått avtal om lock up avseende 100 procent av sina respektive innehav.

Read More

Bokslutskommuniké juli 2018-juni 2019

· Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget med fokus främst på injicerade vacciner. Den nya strategin beslutades sedan utvecklingen av Immunose™ FLU avbrutits.
· Eurocine Vaccines har tecknat tre avtal om utvärdering av vaccinkandidater, som en del av den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har utsett Dr. Pierre A. Morgon till ordförande.
· Eurocine Vaccines har anställt Dr. Karl Ljungberg som chef för preklinisk utveckling.
· Eurocine Vaccines har utsett VD Dr. Hans Arwidsson till styrelseledamot.
· Eurocine Vaccines extra bolagsstämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning samt om minskning av aktiekapitalet.
· Eurocine Vaccines genomförde en riktad kvittningsemission för ett lån om ca 0,8 Mkr.
· Eurocine Vaccines optionslösen tillförde 0,8 miljoner kronor.
· Eurocine Vaccines genomförde en riktad kvittningsemission till VisMederi.
· Eurocine Vaccines upprättade kontrollbalansräkning och genomfört första och andra kontrollstämma som båda beslutade om fortsatt drift.
· Eurocine Vaccines genomförde en företrädesemission som tillförde Bolaget 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader.
· Resultatet efter skatt under räkenskapsåret uppgick till -21,1 Mkr (f.å. -42,5 Mkr)
· Resultatet efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -3,4 Mkr (f.å. -8,3 Mkr)
· Intäkterna under räkenskapsåret uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för räkenskapsåret -0,21 kr (-0,70 kr)
· Resultat per aktie för fjärde kvartalet -0,02 kr (-0,12 kr)
· Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 4,9 Mkr (9,7 Mkr)

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

· Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling.

Read More

Eurocine Vaccines ena vaccinkandidat kan bidra till minskad utveckling av antibiotikaresistens

Eurocine Vaccines har nyligen beslutat att selektera två injicerade vaccinkandidater för fortsatta studier. Den ena av dessa vaccinkandidater avser förebygga en bakteriell infektionssjukdom. Ett effektivt förebyggande vaccin mot den bakteriella sjukdomen kan bidra till att minska användningen av antibiotika och därmed minska utvecklingen av antibiotikaresistens, vilket är något som idag utgör ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan.

Read More

Market Notice 174/19 – Eurocine Vaccines AB:s share (EUCI) is transferred to the ordinary list on June 19, 2019

Following today’s press release from Spotlight, the company’s share will be moved to Spotlight’s ordinary list. The share has been listed on Spotlight’s Observation List since January 15, 2019. Information about the share: Shortname: EUCI ISIN-code: SE0001839069 Orderbook-ID: 4102 CFI: ESVUFR FISN: EUROCINE/SH Organization number: 556566-4298 LEI: 549300B408R6FTXR0D15 Stockholm June 19, 2019 Spotlight Stock Market

Read More

Kommuniké från extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB

Idag den 19 juni 2019 hölls extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslag och pressmeddelanden som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Read More

Uppdatering – Eurocine Vaccines utvärdering av vaccinkandidater

Under våren 2019 har Eurocine Vaccines tecknat tre avtal om utvärdering av vaccinkandidater och samtliga tre studier har startat. Fullständigt underlag för selektering av vaccinkandidat(er) för fortsatt utveckling väntas föreligga i början av augusti. Tidplanen för den fortsatta prekliniska utvecklingen bedöms ligga fast.

Read More

Flaggningsmeddelande

Genom Eurocine Vaccines nyligen genomförda företrädesemission utgör VisMederi Srl´s oförändrade aktieinnehav nu 6,4 procent av kapitalet och rösterna i Eurocine Vaccines mot 16,1 procent före emissionen.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »