News

Eurocine Vaccines AB: sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3

I januari/februari 2020 genomfördes en företrädesemission av units i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”), i vilken även allmänheten inbjöds att teckna units. Sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 27 februari 2020 och stoppdag är den 2 mars 2020. Samtidigt meddelar bolaget att första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 är den 4 mars 2020.

Read More

Eurocine Vaccines företrädesemission övertecknad

Den 4 februari 2020 avslutades teckningstiden i Eurocine Vaccines AB:s (”Eurocine Vaccines”) företrädesemission av units. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 164 procent av befintliga aktieägare och allmänheten (innebärande att ingen garantiteckning tas i anspråk). Eurocine Vaccines tillförs därmed initialt cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader.

Likviden från företrädesemissionen och från inlösen av vidhängande teckningsoptioner i juni syftar framförallt till att finansiera den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt utveckling.

Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 7 februari 2020.

Read More

Eurocine Vaccines inleder ny preklinisk studie med klamydiavaccinkandidat

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar idag att utvecklingen av ett klamydiavaccin tillsammans med Spixia Biotechnology och forskare vid Örebro Universitet fortsätter och att parterna har påbörjat ytterligare en preklinisk studie med övergripande målsättning att utvärdera dosering av både vaccinantigen och adjuvans. Resultaten förväntas under andra kvartalet i år.

Read More

Eurocine Vaccines presentation från Investerarlunch

Eurocine Vaccines presenterade bolaget, bolagets verksamhet, vaccinmarknaden och bolagets samarbeten, bland annat kring en vaccinkandidat mot klamydia, på en Investerarlunch i Stockholm den 23 januari, där även den pågående unitemissionen beskrevs.

Read More

Idag inleds teckningstiden i Eurocine Vaccines AB:s företrädesemission

Idag, den 21 januari 2020, inleds teckningstiden i Eurocine Vaccines AB:s (”Eurocine Vaccines”) företrädesemission av units för att finansiera aktiviteter kopplade till den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt utveckling. Även allmänheten inbjuds att teckna units i företrädesemissionen. Vid fulltecknad initial emission tillförs Eurocine Vaccines cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Därutöver nyemitteras, genom företrädesemissionen av units, vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3, vilka under juni 2020 berättigar innehavare att teckna nya aktier till en emissionsrabatt om 30 procent mot genomsnittlig volymviktad kurs i aktien. Bolaget har på förhand erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om totalt cirka 4 MSEK, vilket motsvarar cirka 27 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 1 MSEK (cirka 7 procent) och garantiåtagande motsvarar cirka 3 MSEK (cirka 20 procent) i form av en toppgaranti. Prospekt, teaser och anmälningssedel finnas tillgängliga på bolagets (www.eurocine-vaccines.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Read More

Utökat teckningsåtagande i företrädesemissionen av units

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) kan idag meddela att bolaget, inför sin förestående emission av units, vars teckningstid inleds den 21 januari 2020, har erhållit ett utökat teckningsåtagande om cirka 0,9 MSEK från externa investerare. Bolaget har sedan tidigare erhållit teckningsförbindelser från styrelse och ledning om 170 TSEK (cirka 1 procent av initial emission) samt garantiteckning (top-down) från externa investerare om cirka 3 MSEK (cirka 20 procent av initial emission), vilket totalt motsvarade cirka 21 procent av företrädesemissionen. Med anledning av det utökade teckningsåtagandet uppgår nu det totala teckningsåtagandet till cirka 1 MSEK, (cirka 7 procent av initial emission), innebärande att Eurocine Vaccines erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om sammanlagt cirka 4 MSEK (cirka 27 procent av initial emission).

Read More

Offentliggörande av prospekt och information om investerarträffar

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) offentliggör härmed prospekt med anledning av bolagets företrädesemission av units, vars teckningstid inleds den 21 januari 2020. Prospektet finns tillgängligt på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Härutöver kan prospektet nås via Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). Teaser och anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Read More

Flaggning i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar idag att det har kommit till bolagets kännedom att Fårö Capital AB avyttrat sitt aktieinnehav i Eurocine Vaccines. Fårö Capital AB har tidigare innehaft 16 840 000 aktier i bolaget, motsvarande cirka 7,25 procent av röster och kapital.

Read More

Eurocine Vaccines beslutar om företrädesemission i syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat om genomförande av en företrädesemission av units vilken initialt kan tillföra bolaget högst cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Därutöver nyemitteras, genom företrädesemissionen av units, vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3, vilka under juni 2020 berättigar innehavare att teckna nya aktier till en emissionsrabatt om 30 procent mot genomsnittlig volymviktad kurs i aktien. Även allmänheten ges möjlighet att delta i företrädesemissionen. Kapitalet från föreliggande företrädesemission av units är främst avsett att finansiera aktiviteter kopplade till den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt utveckling. Inför företrädesemissionen har styrelseledamöter och VD i bolaget ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt cirka 170 TSEK. Härutöver har Eurocine Vaccines avtalat om garantiteckning (top-down) med två externa parter om totalt cirka 3 MSEK. Sammanlagt har Eurocine Vaccines därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiteckningar (top-down) motsvarande cirka 21 procent av emissionsvolymen. Prospekt, teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga på bolagets (www.eurocine-vaccines.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor senast i samband med teckningstidens inledande.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »