Eurocine Vaccines publicerar halvårsrapport för 2023/2024

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines) publicerar härmed halvårsrapport för juli till december 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida (https://eurocine-vaccines.com/investors) samt som bifogad fil.

Eurocine Vaccines halvårsrapport 2023/2024

2023-10-01– 2023-12-31 (andra kvartalet)

· Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -6 743 Tkr (-6 176 Tkr)
· Intäkterna för kvartalet uppgick till 5 Tkr (1 Tkr)
· Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,07 kr (-0,222 kr)

2023-07-01– 2023-12-31 (första halvåret)

· Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -8 764 Tkr (-12 056 Tkr)
· Intäkterna för kvartalet uppgick till 5 Tkr (3 Tkr)
· Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,092 kr (-0,434 kr)

Väsentliga händelser under kvartalet

Andra kvartalet (2023-10-01 – 2023-12-31)

Eurocine Vaccines har beslutat om en ny strategisk inriktning, fokus på HSV-2

Styrelsen beslutade den 11 oktober, mot bakgrund av den strategiska översyn som pågått sedan juni 2023, att fokusera Bolagets resurser på att accelerera utvecklingen av den terapeutiska vaccinkandidaten mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, och temporärt avbryta de egna investeringarna i utvecklingen av klamydiavaccinkandidaten. Avsikten med detta strategiska beslut var att Eurocine Vaccines ska kunna fördjupa sin expertis och dedikera mer tid och resurser till utvecklingen av HSV-2-projektet och på så sätt öka chanserna till framgång inom detta område.

Eurocine Vaccines har ansökt om förstärkt internationellt patentskydd för vaccinkandidat mot HSV-2

Den 21 november meddelade Eurocine Vaccines att Bolaget har lämnat in två nya patentansökningar för att ytterligare stärka IP-skyddet inom Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, både internationellt och i USA.

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB har beslutat om företrädesemission av units för att säkerställa rörelsekapital och finansiera den fortsatta utvecklingen av HSV-2-projektet

Den 28 november meddelade Eurocine Vaccines att Bolaget har beslutat om nyemission av units bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 5 med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt högst cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader, följt av ytterligare högst cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader hänförligt till TO 5 under maj 2024.

Kommuniké från årsstämma i Eurocine Vaccines AB

Den 29 november hölls Eurocine Vaccines årsstämma. Beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO 5 godkändes och samtliga övriga beslut fattades med erforderlig majoritet. En sammanfattning av besluten finns på Eurocine Vaccines hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com/investors).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eurocine Vaccines har offentliggjort informationsmemorandum med anledning av företrädesemission av units

Den 8 januari offentliggjorde Eurocine Vaccines informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen av units. Informationsmemorandumet går att ta del av på Eurocine Vaccines hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com/investors).

Styrelseledamot och VD har tecknat i Eurocine Vaccines företrädesemission

Den 15 januari meddelade Eurocine Vaccines att bolagets VD, Hans Arwidsson, och styrelseledamot Pär Thuresson, har tecknat respektive pro-rata-andel av units i företrädesemissionen som pågick till och med den 23 januari 2024.

Eurocine Vaccines har kontrakterat Artemis Bioservices som CRO

Den 18 januari meddelade Eurocine Vaccines att Bolaget har kontrakterat Artemis Bioservices B.V. som CRO för de då planerade prekliniska studierna med sin mRNA-baserade vaccinkandidat mot Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2).

Eurocine Vaccines har offentliggjort utfall i genomförd företrädesemission av units

Den 24 januari meddelade Eurocine Vaccines att företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 38,7 procent. Eurocine Vaccines tillförs således cirka 2,9 MSEK före emissionskostnader. Mot bakgrund av utfallet kommer Bolaget att utvärdera kompletterande alternativa finansieringsmöjligheter, alternativt bedriva verksamheten i lägre takt till dess att ytterligare kapital kan anskaffas eller annat strategiskt beslut är fattat med fokus på att maximera aktieägarvärdet.

Eurocine Vaccines har upprättat kontrollbalansräkning och kallat till extra bolagsstämma

Den 1 februari meddelade Eurocine Vaccines att Bolaget har, i enlighet med 25 kap 13 § aktiebolagslagen, beslutat att ta fram en kontrollbalansräkning för Bolaget. Den 14 februari kallade Bolaget till extra bolagsstämma som en följd av att kontrollbalansräkningen, som granskats av Bolagets revisor, uppvisade ett eget kapital som understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

Den 8 februari meddelade Eurocine Vaccines att Flerie Invest AB har passerat gränsvärden för flaggning till följd av den företrädesemission av units som Eurocine genomförde under januari 2024. Fleries ägande uppgick före Företrädesemissionen till 7 970 031 aktier, vilket motsvarade cirka 8,3 procent av röster och kapital i Bolaget. Efter registrering av Företrädesemissionen och införing i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken uppgår Fleries innehav till totalt 7 132 027 aktier, vilket motsvarar cirka 3,7 procent av röster och kapital i Eurocine Vaccines.

VD Hans Arwidsson

Under det senaste halvåret har Eurocine Vaccines stått inför en rad utmaningar och fattat viktiga beslut som påverkar vår framtid. Ett av dessa beslut var att fokusera våra forskningsinsatser på utvecklingen av vår lovande HSV-2 vaccinkandidat. Denna strategiska förändring ledde till ett tillfälligt uppehåll i utvecklingen av vår klamydiavaccinkandidat, vilket vi anser vara ett nödvändigt steg för att optimera resursanvändningen och främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Med syftet att finansiera utvecklingen av HSV-2-projektet genomförde vi efter årsskiftet en förträdesemission. Utfallet av emissionen, som tecknades till cirka 38,7 procent, har belyst behovet av att omvärdera vår finansiella strategi och planering. Detta utfall, kombinerat med den finansiella utmaningen det representerar, har tvingat oss att noggrant överväga vägen fram för Eurocine Vaccines. Vi strävar efter att hantera denna situation med försiktighet och är angelägna om att agera i bolagets och aktieägarnas bästa intresse.

Med tanke på vår nuvarande ekonomiska ställning har styrelsen i Eurocine Vaccines beslutat att ta fram en kontrollbalansräkning, i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser. Kontrollbalansräkningen har granskats av bolagets revisor och styrelsen har kallat till en extra bolagsstämma den 18 mars.

Vägen framåt

Under denna utmanande tid utforskar vi även olika strategier för att stabilisera Bolagets finansiella position och dess framtida utveckling. Bland dessa strategier utvärderar vi möjligheten för ett omvänt förvärv som en väg framåt för att ta vara på värden för aktieägarna.

Vi är fullt medvetna om vårt ansvar att agera i aktieägarnas bästa intresse och har därför inte förbundit oss till nya kostnader utan att vara säkra på tillgänglig finansiering. Vårt fokus ligger på att minimera kostnader och att navigera genom denna svåra tid med en strategisk och ansvarsfull inställning, samtidigt som vi utforskar alla möjliga alternativ för att säkra en stabil och framgångsrik framtid för Eurocine Vaccines.