Eurocine Vaccines offentliggör utfall i genomförd företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Teckningsperioden i Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 23 januari 2024 (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen, som genomfördes för att säkerställa rörelsekapital och handlingsfrihet för Bolaget samt att finansiera den fortsatta utvecklingen av HSV-2-projektet, tecknades till totalt cirka 38,7 procent. Eurocine Vaccines tillförs således cirka 2,9 MSEK före emissionskostnader. Formellt beslut om tilldelning samt utskick av avräkningsnotor är beräknade att ske omkring den 24 januari 2024. Mot bakgrund av utfallet kommer Bolaget att utvärdera kompletterande alternativa finansieringsmöjligheter alternativt bedriva verksamheten i lägre takt till dess att ytterligare kapital kan anskaffas eller annat strategiskt beslut är fattat med fokus på att maximera aktieägarvärdet. Bolaget har på förhand inte förbundit sig till nya kostnader för utvecklingsaktiviteter i verksamheten utan det kommer endast ske i det fall Bolaget bedömer att erforderlig finansiering föreligger.

Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 38,7 procent. Eurocine Vaccines tillförs således cirka 2,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 1,0 MSEK.

Genom Företrädesemissionen nyemitteras således totalt 96 239 286 aktier samt 96 239 286 teckningsoptioner av serie TO 5. Totalt 3 594 972 units (motsvarande cirka 2,8 MSEK och 93 469 272 aktier) tecknades med stöd av uniträtter. Beslut om tilldelning av units beräknas formellt ske den 24 januari 2024 i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det informationsmemorandum som offentliggjordes av Bolaget den 8 januari 2024. De som tilldelats units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut omkring den 24 januari 2024. Tilldelade units utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Mot bakgrund av utfallet kommer Bolaget att utvärdera kompletterande alternativa finansieringsmöjligheter alternativt bedriva verksamheten i lägre takt till dess att ytterligare kapital kan anskaffas eller annat strategiskt beslut är fattat med fokus på att maximera aktieägarvärdet. Bolaget har på förhand inte förbundit sig till nya kostnader för utvecklingsaktiviteter i verksamheten utan det kommer endast ske i det fall Bolaget bedömer att erforderlig finansiering föreligger.

Antal aktier och aktiekapital

När Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Eurocine Vaccines att ha ökat med 96 239 286, från 95 669 589 aktier till 191 908 875 aktier.

I enlighet med beslut om minskning av aktiekapitalet vid årsstämman den 29 december 2023 kommer aktiekapitalet minskas med cirka 2 795 734,4 SEK vilket motsvarar den aktiekapitalsökning som sker genom Företrädesemissionen. Bolagets aktiekapital kommer vid registrering hos Bolagsverket således uppgå till cirka 2 779 184,80 SEK.

Handel med betald tecknad unit (BTU)

Handel med BTU pågår på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Registreringen är beräknad att ske omkring den 9 februari 2024.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie TO 5

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 5 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Varje teckningsoption av serie TO 5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines under perioden från och med den 2 maj 2024 till och med den 17 maj 2024. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under en period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre och ska inte överstiga 0,03 SEK per ny aktie och inte understiga aktiens kvotvärde. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget högst cirka 2,9 MSEK före emissionskostnader. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 5 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.eurocine-vaccines.com/investors).

Denna information är insiderinformation som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2024.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). Inbjudan till berörda personer att teckna units i Bolaget kommer endast ske genom det investeringsmemorandum som Bolaget planerar att offentliggöra inför Företrädesemissionen. Investeringsmemorandumet kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats samt offentliggöras genom pressmeddelande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, I USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Eurocine Vaccines AB avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Eurocine Vaccines AB har gjort efter bästa förmåga men som Eurocine Vaccines AB inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Eurocine Vaccines AB. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.