Kommuniké från extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB

Idag den 18 mars 2024 hölls extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB (”Bolaget”). Bolagsstämman beslutade enhälligt om Bolagets fortsatta drift.

Styrelsen i Bolaget har den 1 februari 2024 beslutat att låta upprätta en kontrollbalansräkning per den 31 januari 2024 enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen, samt låtit denna granskas av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav har styrelsen kallat till en bolagsstämma (första kontrollstämma), vilken avhållits idag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens primära förslag att Bolaget inte ska gå i likvidation utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare.

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen skyldig att inom åtta månader från den första kontrollstämman kalla till en ny bolagsstämma för att på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.