Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Flerie Invest AB (“Flerie”) har passerat gränsvärden för flaggning till följd av den företrädesemission av units som Eurocine genomförde under januari 2024 (”Företrädesemissionen”).

Företrädesemissionen som Eurocine Vaccines genomförde under januari 2024 har registrerats hos Bolagsverket. Med anledning av Företrädesemissionen har Flerie passerat flaggningsgränsen om 5 procent av röster och kapital i Bolaget.

Fleries ägande uppgick före Företrädesemissionen till 7 970 031 aktier, vilket motsvarade cirka 8,3 procent av röster och kapital i Bolaget. Efter registrering av Företrädesemissionen och införing i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken uppgår Fleries innehav till totalt 7 132 027 aktier, vilket motsvarar cirka 3,7 procent av röster och kapital i Eurocine Vaccines.