Eurocine Vaccines upprättar kontrollbalansräkning

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ) (“Eurocine Vaccines” eller “Bolaget”) har, i enlighet med 25 kap 13 § aktiebolagslagen, beslutat att inleda processen med att ta fram en kontrollbalansräkning för Bolaget att granskas av Bolagets revisor.

Styrelsen i Eurocine Vaccines har kunnat konstatera att det finns skäl att anta att Bolagets egna kapital understiger hälften av Bolagets registrerade aktiekapital. Med anledning härav har styrelsen, i enlighet med 25 kap 13 § aktiebolagslagen, initierat processen med att ta fram en kontrollbalansräkning att granskas av Bolagets revisor. Omedelbart efter det att kontrollbalansräkningen är upprättad och granskad av Bolagets revisor kommer styrelsen att publicera utfallet och, i förekommande fall, kalla till extra bolagsstämma i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Bolaget utvärderar kompletterande alternativa finansieringsmöjligheter, alternativt att bedriva verksamheten i lägre takt till dess att ytterligare kapital kan anskaffas eller tills annat strategiskt beslut är fattat med fokus på att maximera aktieägarvärdet. Bolaget har på förhand inte förbundit sig till nya kostnader för utvecklingsaktiviteter i verksamheten utan det kommer endast ske i det fall Bolaget bedömer att erforderlig finansiering föreligger. Styrelsen kommer att meddela marknaden om Bolagets finansieringsplaner när ny information finns att delge.

Denna information är insiderinformation som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2024.