News

Eurocine Vaccines fördjupar samarbetet med Spixia Biotechnology genom ett mer omfattande Term Sheet

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) har idag ingått en mer omfattande avsiktsförklaring med Spixia Biotechnology AB (”Spixia Biotechnology”) om ett forsknings- och samarbetsavtal kring en vaccinkandidat mot klamydia. Avsiktsförklaringen, ett så kallat Term Sheet, innefattar icke-bindande huvudsakliga villkor för ett framtida avtal. Undertecknat Term Sheet medför att Eurocine Vaccines och Spixia Biotechnology tar ytterligare ett viktigt steg mot att finna gemensam grund för utveckling, tillverkning och kommersialisering av en vaccinkandidat mot klamydia. Dessa villkor blir bindande för parterna först när ett slutligt forsknings- och samarbetsavtal ingås, vilket beräknas kunna ske innan halvårsskiftet 2020.

Read More

Delårsrapport juli 2019 – mars 2020

· Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling.
· Eurocine Vaccines har avtalat om exklusiv förhandlingsrätt för en av vaccinkandidaterna, mot klamydia.
· Eurocine Vaccines har presenterat slutresultat från preklinisk studie med en vaccinkandidat mot klamydia och inlett ny preklinisk studie med samma vaccinkandidat.
· Eurocine Vaccines har bekräftat adjuvanseffekt av Endocine™ med vaccinkandidat mot zikavirus.
· Eurocine Vaccines har genomfört en riktad nyemission av aktier och erhållit brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor.
· Eurocine Vaccines har genomfört en övertecknad företrädesemission av units som inbringade 14,8 miljoner kronor före emissionskostnader.
· Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -6,7 Mkr (f.å. -17,7 Mkr)
· Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -2,0 Mkr (f.å. -3,3 Mkr)
· Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för perioden -0,03 kr (-0,24 kr)
· Resultat per aktie för kvartalet -0,006 kr (-0,04 kr)
· Likvida medel vid periodens slut var 12,0 Mkr (2,8 Mkr)

Efter periodens utgång

· Eurocine Vaccines har presenterat slutresultat från preklinisk studie med klamydiavaccin
· Eurocine Vaccines har erhållit besked om bidrag för att förbereda tillverkningen av klamydiavaccinkandidaten
· Eurocine Vaccines har ingått avtal om säkerställande av inlösen av teckningsoptioner serie TO 3 samt utfästelse om lock-up

Read More

Eurocine Vaccines ingår avtal om säkerställande av inlösen av teckningsoptioner serie TO 3 samt utfästelse om lock-up

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget avtalat om säkerställande av teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”) inför den lösenperiod som kommer att pågå mellan den 1 och 12 juni 2020. Bolaget har avtalat om garantiteckning avseende TO 3 (s.k. ”top-down” eller ”toppgaranti”) från Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”) om cirka 27,5 procent av emissionsvolymen för TO 3. Vidare har Eurocine Vaccines ingått teckningsförbindelser om ytterligare cirka 0,5 procent med styrelse och ledning. Sammantaget har Eurocine Vaccines därmed avtalat om teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande cirka 28 procent av emissionsvolymen för TO 3. I samband med säkerställandet har Bolagets styrelse, ledning samt större ägare VisMederi Srl ingått avtal om lock up avseende 100 procent av sina respektive aktieinnehav (cirka 4 procent av total andel kapital och röster i Bolaget).

Read More

Information om investerarpresentationer

Eurocine Vaccines kommer att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner vid följande websända investerarpresentationer i samband med den kommande inlösenperioden för bolagets teckningsoption TO 3:

Read More

Eurocine Vaccines presenterar slutresultat från preklinisk studie med klamydiavaccin

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) kan idag, tillsammans med Spixia Biotechnology AB (”Spixia Biotechnology”) och forskare vid Örebro Universitet, presentera slutresultat från en preklinisk djurstudie med en klamydiavaccinkandidat. Studien visar att vaccinet är mycket immunogent vid intramuskulär injektion av både låg och hög dos, samt att optimering av immuniseringsschemat ger ytterligare positiva effekter på immunresponsen. Den goda immunologiska effekten av det testade vaccinet överträffar det som i tidigare studier gett skydd i prekliniska modeller, vilket bekräftar resultaten i den första prekliniska studien i samarbetet.

Read More

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar idag att bolagets huvudägare VisMederi Srl passerat flaggningsgränsen om 5 procent av röster och kapital i bolaget. Flaggningsgränsen har passerats med anledning av utspädningen från genomförd företrädesemission under Q1 2020.

Read More

Delårsrapport juli – december 2019

· Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling.
· Eurocine Vaccines har avtalat om exklusiv förhandlingsrätt för en av vaccinkandidaterna, mot klamydia.
· Eurocine Vaccines har genomfört en riktad nyemission av aktier och erhållit brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor.
· Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -4,7 Mkr (f.å. -14,4 Mkr).
· Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -2,9 Mkr (f.å. ‑9,4 Mkr).
· Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
· Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
· Resultat per aktie för perioden -0,02 kr (-0,21 kr).
· Resultat per aktie för kvartalet -0,01 kr (-0,14 kr).
· Likvida medel vid periodens slut var 4,0 Mkr (3,4 Mkr).

Efter periodens utgång

· Eurocine Vaccines har presenterat slutresultat från preklinisk studie med en vaccinkandidat mot klamydia och inlett ny preklinisk studie med samma vaccinkandidat.
· Eurocine Vaccines har genomfört en övertecknad företrädesemission av units som inbringade 14,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »