Teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO 5 har fastställts till 0,03 SEK per aktie

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) meddelar härmed teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 5, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som beslutades om på årsstämman den 29 december 2023. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 5 har fastställts till 0,03 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 2 maj 2024.

I samband med Bolagets företrädesemission av units som beslutades om på årsstämman den 29 december 2023, emitterades 96 239 286 teckningsoptioner av serie TO 5.

Varje teckningsoption av serie TO 5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines under nyttjandeperioden som pågår från och med den 2 maj 2024 till och med den 17 maj 2024. Teckningskursen för TO 5 har fastställts till 0,03 SEK per nytecknad aktie i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 tillförs Bolaget cirka 2,9 MSEK före emissionskostnader om högst cirka 0,3 MSEK.

Vid fullt utnyttjande av TO 5 kommer antalet aktier i Eurocine Vaccines att öka med 96 239 286 aktier till totalt 288 148 161 aktier och aktiekapitalet öka med cirka 1 393 717,5 SEK till cirka 4 172 902,3 SEK. Utspädningseffekten vid fullt nyttjande uppgår till cirka 33,4 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 5 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.eurocine-vaccines.com/investors). En informationsbroschyr innehållandes sammanfattande information om Bolaget och optionsinlösen kommer senare att finnas tillgänglig på Eurocine Vaccines, Sedermera Corporate Finance AB:s och Nordic Issuing AB:s respektive hemsidor (www.eurocine-vaccines.com/investors, www.sedermera.se, www.nordic-issuing.se).

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO 5

2 maj 2024 – Nyttjandeperioden inleds

• 15 maj 2024 – Sista dag för handel av teckningsoptioner

• 17 maj 2024 – Nyttjandeperioden slutar

• 21 maj 2024 – Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad

• 7 juni 2024 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 5 är Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare. Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 5, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se