Eurocine Vaccines AB planerar omvänt förvärv av Nidhogg Resources AB

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget planerar att genomföra ett omvänt förvärv av Nidhogg Resources AB (”Nidhogg”), villkorat av godkännande av båda bolagens bolagsstämmor. Eurocine och Nidhogg har ingått en icke bindande avsiktsförklaring och slutförhandlar nu om ett bindande aktieöverlåtelseavtal.

Nidhogg Resources AB, Hemsida: nidhoggresources.se, är ett svenskt privatägt aktiebolag med fokus på råvaror. Nidhogg grundades av personer med totalt över 60 års erfarenhet av råvarumarknaden, med bakgrund från prospektering till exploatering samt försäljning och en passion för att utvinna råvaror genom att tillämpa innovativ teknologi tillsammans med befintlig infrastruktur.

Nidhogg har hållit myndighetssamråd med Länsstyrelsen i Dalarna, som del av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) om testbrytning i Tuna-Hästberg, en gruva söder om Borlänge som slogs igen på 1960-talet där dagbrott och varphögar har bevisad malmförekomst rik på järn, mangan och spårmineraler. Bedömningen från Nidhogg Resources är att testbrytning av malmen kan komma att ge positivt kassaflöde redan mot slutet av 2025.

Även andra projekt inom råvaruexploatering utvärderas för närvarande av Nidhogg, där korta ledtider till positiva kassaflöden prioriteras.

Nidhogg planerar att finansiera verksamheten fram till positivt kassaflöde med kapital från den förestående optionsinlösen i Eurocine, tillsammans med befintliga och externa investerare, totalt cirka 5 miljoner kronor.

Förhandlingar om slutliga villkor för ett omvänt förvärv pågår och beräknas slutföras inom någon vecka. Därefter kommer kallelse till en extra bolagstämma att publiceras, där aktieägarna får ta del av och besluta om transaktionen ska genomföras. Stämman beräknas kunna hållas i slutet av maj 2024.

”Tidiga intäkter och en plan för snabb lönsamhet i Nidhoggs verksamhet talar för att Eurocines aktieägare kan ta del av en intressant resa inom innovativ mineralutvinning”, säger Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines AB.

”Nidhogg är ett ungt företag som inom mindre än ett år har identifierat och införlivat undersökningstillstånd i ett område rik på gruvnäringshistorik samt framställt en MKB för testbrytning som redan är i process. Vi är oerhört entusiastiska på att växa vidare med fokus på råvaruexploatering i Sverige för att tillmötesgå EU’s direktiv att vara självförsörjande på bas och kritiska råvaror till gagn för våra aktieägare,” säger Niclas Biörnstad, VD och styrelseledamot i Nidhogg Resources AB.

Ansökan om fortsatt notering på Spotlight
Transaktionen skulle innebära en väsentlig förändring av Eurocine Vaccines verksamhet och som en följd därav kommer det att krävas en ny noteringsprocess, vilket innebär att Spotlight måste godkänna det sammanslagna bolaget för fortsatt notering. Med anledning av detta, och under förutsättning att Spotlight godkänner noteringen, kommer ett informationsmemorandum att publiceras. Under noteringsprocessen är Eurocine Vaccines aktie fortsatt observationslistad. Om noteringsprövningen inte godkänns finns det en risk att Eurocine Vaccines aktie avnoteras.

Denna information är insiderinformation som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2024.