Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 5 är imorgon den 15 maj 2024

Imorgon, den 15 maj 2024, är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 5, som emitterades i samband med Eurocine Vaccines AB:s (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units som beslutades om på årsstämman den 29 december 2023. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 5 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines till en kurs om 0,03 SEK per aktie. Nyttjandeperioden löper till och med den 17 maj 2024.
  

Information om teckningsoptioner av serie TO 5

I samband med Bolagets företrädesemission av units som beslutades om på årsstämman den 29 december 2023, emitterades 96 239 286 teckningsoptioner av serie TO 5.Varje teckningsoption av serie TO 5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines under nyttjandeperioden som pågår till och med den 17 maj 2024. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 5 är den 15 maj 2024.

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 5 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.eurocine-vaccines.com/investors). En informationsbroschyr med sammanfattande information om Bolaget och optionsinlösen finns tillgänglig på Eurocine Vaccines, Sedermera Corporate Finance AB:s och Nordic Issuing AB:s respektive hemsidor (www.eurocine-vaccines.com/investors, www.sedermera.se, www.nordic-issuing.se).

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 5 är Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare. Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 5, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se