Eurocine offentliggör information om att Nidhogg har ingått icke bindande avsiktsförklaring med Big Rock

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Nidhogg Resources AB (”Nidhogg”), som Eurocine har avtalat om att genomföra ett omvänt förvärv av, villkorat av godkännande av båda bolagens bolagsstämmor, har ingått en icke bindande avsiktsförklaring med Big Rock Energy AB (”Big Rock”) om att förvärva undersökningstillstånd i Kölen Vintjärn området i Falu kommun, ett område rikt på järn, mangan, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Avsiktsförklaringen avser en så kallad Earn-In modell, vilket innebär att Bolagets aktieägare inte blir utspädda. Ett bindande avtal planeras vara klart till mitten av juni 2024.

Undersökningstillstånden omfattar Lilla Björnmossen, Kölen nr 6, Kölen nr 7, Vintjärn samt Vintjärn-Kölen om 1,162 hektar i Falu kommun i ett område där kommersiell gruvdrift pågått i hundratals år.

Vintjärnsgruvan, som ligger inom dessa områden, slogs igen i slutet på 1970-talet med 3,2 miljoner ton brytbar malm samt 0,2 miljoner ton som ligger färdigbrutet i gruvorterna med medelhalter om 35% järn och 0,5% mangan.

Området omfattar resursestimat om 70 miljoner ton med järn (35-40%), mangan (0,5%), koppar (0,6%) samt REE, Rare Earth Elements, sv. sällsynta jordartsmetaller, identifierat med geofysiska mätningar och borrning som indikerar malmkroppar som är öppna både lateralt och på djupet. I tillägg påvisar geofysiska mätningar anomalier som indikerar att Vintjärn och Kölen kan höra ihop där avståndet mellan områdena är 7 km. Ytterligare borrning krävs för att konfirmera detta.

I tillägg har borrning konfirmerat en kiselfyndighet som ligger ovan järnmalmskroppen med en mäktighet på över 0,2 km och en utsträckning om cirka 2 km x 0,7 km. Kislet kommer att utvärderas med möjlighet att kunna utvinnas samt producera halvledare i ett dotterbolag som i framtiden kan komma att delas ut till Bolagets aktieägare.

Med en värdering på en (1) US-dollar per metriskt ton är järnmalmsvärdet 70 miljoner US-dollar på resursestimatet. Därtill kommer värdet av mangan, koppar, REE samt kiselfyndigheterna.

En provbrytningsplan kommer att upprättas med fokus på kassaflöde. Parallellt kommer fortsatt prospektering att genomföras för att realisera värdet på de resursestimat som finns.

"Den här transaktionen är ytterligare ett bevis på vår agilitet att växa med fokusering på områden där det redan är bevisat att det finns brytbar malm for att reducera risk, kostnader samt tid till kassaflöde och samtidigt säkra möjligheter till att konvertera resursestimat till reserver för att bygga långsiktigt värde”, säger Niclas Biornstad, VD i Nidhogg Resources, AB.

Enligt reglerna för kommunikation om närstående transaktioner äger Ulrich Andersson, föreslagen ordförande för Bolaget, privat och genom bolag 23,56% av Big Rock Energy AB.

  

Ansökan om fortsatt notering på Spotlight

Det planerade omvända förvärvet av Nidhogg Resources AB, kommer att innebära en väsentlig förändring av Eurocine Vaccines verksamhet och som en följd därav kommer det att krävas en ny noteringsprocess, vilket innebär att Spotlight måste godkänna det sammanslagna bolaget för fortsatt notering. Med anledning av detta, och under förutsättning att Spotlight godkänner noteringen, kommer ett informationsmemorandum att publiceras. Under noteringsprocessen är Eurocine Vaccines aktie fortsatt observationslistad. Om noteringsprövningen inte godkänns finns det en risk att Eurocine Vaccines aktie avnoteras.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines AB
E-post: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com
Telefon: +46 70 634 0171

Eller

Ulrich Andersson, styrelseordförande Nidhogg Resources AB
E-post: ulric001@ulrich-co.se
Telefon: +46 70 376 0515

Eller

Niclas Biornstad, VD Nidhogg Resources AB
E-post: niclas@nidhoggresources.com

  

Om Nidhogg Resources

Nidhogg Resources AB, www.nidhoggresources.se, är ett svenskt privatägt aktiebolag med fokus på råvaror. Nidhogg grundades av personer med totalt över 60 års erfarenhet av råvarumarknaden, med bakgrund från prospektering till exploatering samt försäljning och en passion för att utvinna råvaror genom att tillämpa innovativ teknologi tillsammans med befintlig infrastruktur.

Bedömningen från Nidhogg Resources är att testbrytning av malmen i Tuna-Hästberg, en gruva söder om Borlänge som slogs igen på 1960-talet, kan komma att ge positivt kassaflöde redan mot slutet av 2025.

Andra projekt inom råvaruexploatering utvärderas av Nidhogg som kan tillföras redan i Q3 2024, där korta ledtider till positiva kassaflöden prioriteras.

Nidhogg planerar att finansiera verksamheten fram till positivt kassaflöde med kapital från den förestående optionsinlösen i Eurocine, tillsammans med befintliga och externa investerare, totalt cirka 5 miljoner kronor.