Rättelse: Eurocine Vaccines offentliggör väsentlig information om Nidhoggs planer och publicerar informationsfolder

Rättelse: Eurocine Vaccines ger kompletterande information under rubriken “Beräkning av vinsten från dagbrottet i Tuna Hästberg” nedan.

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Nidhogg Resources AB (”Nidhogg”), som Eurocine har avtalat om att genomföra ett omvänt förvärv av, beräknar att provbrytningen i Tuna Hästberg utanför Borlänge kommer att resultera i en vinst på drygt 150 000 000 SEK, på den malm som identifierats i dagbrottet. Det framgår av det informationsfolder som publiceras idag med anledning av den pågående optionsinlösen av teckningsoptioner av serie TO 5 under perioden 2 – 17 maj 2024.

Eurocine Vaccines AB ingick avtal om omvänt förvärv av Nidhogg Resources AB den 29 april 2024, villkorat av godkännande av båda bolagens bolagsstämmor. I den nya verksamheten, som bland annat kommer att omfatta provbrytning av järn och mangan från dagbrottet i Tuna Hästberg strax utanför Borlänge, beräknar Nidhogg att generera en vinst inom de närmsta åren om drygt 150 000 000 SEK efter kostnader, på den malm som identifierats i dagbrottet.

Beräkning av vinsten från dagbrottet i Tuna Hästberg

Nidhogg har ett undersökningstillstånd i sin portfölj som inkluderar Tuna Hästberg gruvan som stängdes igen på 1960-talet i Bergslagen med färdigbruten järn- och manganmalm. Denna gruva med närliggande områden var verksamma under flera hundra år och bröts ned till ett djup om 552 meter och där malmkropparna är öppna både lateralt och på djupet.

Företaget har skapat ett arbetsprogram i anslutning till detta på ett nedlagt dagbrott med följande milstolpar (förväntad starttid i parentes):

Steg 1: Miljökonsekvensbeskrivning, MKB (2024)

Steg 2: Förberedelser i dagbrottet inför provbrytning samt kontrakt med relevanta bolag för att kunna sälja (2024–2025)

Steg 3: Påbörja provbrytning med positivt kassaflöde (2025)

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har undersökt dagbrottet och resulterande prover innehåller i genomsnitt en halt på 30,9% järn och 4,27% mangan. Nidhogg’s oberoende prover från dagbrottet innehåller ett genomsnitt på 41,4% järn och 3,75% mangan.

Volymen av dagbrottet uppskattas till 105 000 kubikmeter varp och kvarvarande material som innehåller järn och mangan. (baserat på 210 meter x 50 meter x 10 meter.).

Provbrytningen beräknas inom de närmsta åren resultera i en vinst på drygt 150 000 000 SEK efter kostnader, på den malm som identifierats i dagbrottet. I tillägg kommer Nidhogg att jobba parallellt med en plan på att återstarta underjordsgruvan samt utveckla reserver genom ytterligare prospektering.

Företaget är också i aktiv diskussion med ytterligare områden som kan införlivas och generera kassaflöden i Bergslagen på liknande sätt.

 

Även andra projekt inom mineral- energi och vätgasutvinning utvärderas för närvarande av Nidhogg, där korta ledtider till positiva kassaflöden prioriteras.

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 5 i Eurocine publicerar Bolaget en informationsfolder som finns på www.eurocine-vaccines.com/investors.

Ansökan om fortsatt notering på Spotlight

Det planerade omvända förvärvet av Nidhogg Resources AB, kommer att innebära en väsentlig förändring av Eurocine Vaccines verksamhet och som en följd därav kommer det att krävas en ny noteringsprocess, vilket innebär att Spotlight måste godkänna det sammanslagna bolaget för fortsatt notering. Med anledning av detta, och under förutsättning att Spotlight godkänner noteringen, kommer ett informationsmemorandum att publiceras. Under noteringsprocessen är Eurocine Vaccines aktie fortsatt observationslistad. Om noteringsprövningen inte godkänns finns det en risk att Eurocine Vaccines aktie avnoteras.

Denna information är insiderinformation som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines AB
E-post: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com
Telefon: +46 70 634 0171

Eller

Ulrich Andersson, styrelseordförande Nidhogg Resources AB
E-post: ulric001@ulrich-co.se
Telefon: +46 70 376 0515

Eller

Niclas Biornstad, VD Nidhogg Resources AB
E-post: niclas@felixatramentum.com

Om Nidhogg Resources

Nidhogg Resources AB, www.nidhoggresources.se, är ett svenskt privatägt aktiebolag med fokus på råvaror. Nidhogg grundades av personer med totalt över 60 års erfarenhet av råvarumarknaden, med bakgrund från prospektering till exploatering samt försäljning och en passion för att utvinna råvaror genom att tillämpa innovativ teknologi tillsammans med befintlig infrastruktur.

Bedömningen från Nidhogg Resources är att testbrytning av malmen i Tuna-Hästberg, en gruva söder om Borlänge som slogs igen på 1960-talet, kan komma att ge positivt kassaflöde redan mot slutet av 2025.

Andra projekt inom råvaruexploatering utvärderas av Nidhogg som kan tillföras redan i Q3 2024, där korta ledtider till positiva kassaflöden prioriteras.

Nidhogg planerar att finansiera verksamheten fram till positivt kassaflöde med kapital från den förestående optionsinlösen i Eurocine, tillsammans med befintliga och externa investerare, totalt cirka 5 miljoner kronor.