Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 5

Idag inleds nyttjandeperioden för Eurocine Vaccines AB:s (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 5, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som beslutades om på årsstämman den 29 december 2023. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 5 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines till en kurs om 0,03 SEK per aktie. Nyttjandeperioden löper till och med den 17 maj 2024.

Information om teckningsoptioner av serie TO 5

I samband med Bolagets företrädesemission av units som beslutades om på årsstämman den 29 december 2023, emitterades 96 239 286 teckningsoptioner av serie TO 5.Varje teckningsoption av serie TO 5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines under nyttjandeperioden som pågår från och med den 2 maj 2024 till och med den 17 maj 2024.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 tillförs Bolaget cirka 2,9 MSEK före emissionskostnader om högst cirka 0,3 MSEK. Likvid som erhålls genom teckningsoptionsinlösen är avsedd att finansiera en betydande första del av verksamheten på vägen fram till positivt kassaflöde i den planerade nya verksamheten efter det omvända förvärvet av Nidhogg Resources AB. Det totala kapitalbehovet till positivt kassaflöde, beräknat till cirka 5 MSEK, planeras därutöver att finansieras med befintliga och externa investerare.

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 5 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.eurocine-vaccines.com/investors). En informationsbroschyr innehållandes sammanfattande information om Bolaget och optionsinlösen kommer att finnas tillgänglig på Eurocine Vaccines, Sedermera Corporate Finance AB:s och Nordic Issuing AB:s respektive hemsidor (www.eurocine-vaccines.com/investors, www.sedermera.se, www.nordic-issuing.se).

Så här nyttjas teckningsoptioner av serie TO 5

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CEST den 17 maj 2024, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 15 maj 2024.

Teckningsoptioner kan vara registrerade på två sätt:

1.  På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om teckningsoptionerna är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning.

Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå såsom interimsaktier eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Eurocine Vaccines.

Om teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom fullständigt ifylld anmälningssedel till Nordic Issuing. I samband med att anmälningssedel skickas in till Nordic Issuing ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Länk till anmälningssedel hålls tillgängliga på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com/investors), Sedermera Corporate Finance (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Nordic Issuing tillhanda senast klockan 17:00 CEST den 17 maj 2024. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som interimsaktier eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Eurocine Vaccines.

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO 5

2 maj 2024 – Nyttjandeperioden inleds

• 15 maj 2024 – Sista dag för handel av teckningsoptioner

• 17 maj 2024 – Nyttjandeperioden slutar

• 21 maj 2024 – Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad

• 7 juni 2024 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 5 är Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare. Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 5, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se