Eurocine Vaccines AB (publ) byter företagsnamn till Nidhogg Resources Holding AB (publ)

Samtliga beslut som fattade på extra bolagsstämman i Eurocine Vaccine AB (publ), org nr 556566-4298 (”Bolaget”), den 31 maj har nu registrerats hos Bolagsverket vilket bland annat innebär att Bolaget bytt företagsnamn till Nidhogg Resources Holding AB (publ) samt ändrat verksamhetsinriktning.

I och med det omvända förvärvet av Nidhogg Resources AB som offentliggjordes den 17 april 2024 och som därefter godkändes på en extra bolagsstämma i Bolaget den 31 maj 2024 (”Bolagsstämman”) har det av Bolagsstämman beslutade nya företagsnamnet Nidhogg Resources Holding AB (publ) nu registrerats hos Bolagsverket. Även den av Bolagsstämman beslutade nya verksamheten har registrerats hos Bolagsverket och ändrats till följande ”Bolaget ska genom dotterbolag eller intressebolag bedriva mineralprospektering och utvinning av basmetaller, ädelmetaller, jordartsmetaller, olje- och gasprospektering, samt utvinning av vätgas och därmed förenlig verksamhet.”

Bakom förändringarna ligger det faktum att Bolaget genom ett så kallat omvänt förvärv förvärvat samtliga aktier i Nidhogg Resources AB och indirekt övertagit dess verksamhet samtidigt som Bolagets tidigare verksamhet inom läkemedelsutveckling lagts ner.

Byte av företagsnamn innebär även att Bolagets kortnamn vid handel i aktien ändras till NIDHOGG. ISIN-koden kommer i och med namnbytet att vara SE0015382155,

CFI: ESVUFR och FISN: NIDHOGG/SH.

Aktien kommer att handlas med det nya företagsnamnet på Spotlight Stock Market från och med torsdag den 27 juni 2024.

Det omvända förvärvet genomfördes genom utställande av revers om 27 634 878 SEK till säljarna som därefter, genom beslut av Bolagsstämman, kvittades mot 1 727 179 875 nya aktier i Bolaget vilka nu registrerats hos Bolagsverket. Bolaget har efter registreringen av kvittningsemissionen 1 988 723 988 aktier och dess aktiekapital uppgår efter registreringen till 28 800 291,151179 SEK.

Kontakt

Ulrich Andersson, styrelseordförande Nidhogg Resources AB
E-post: ulric001@ulrich-co.se
Telefon: +46 70 376 0515

Eller

Niclas Biornstad, VD Nidhogg Resources AB
E-post: niclas@nidhoggresources.com

Om Nidhogg Resources

Nidhogg Resources AB, www.nidhoggresources.se, är ett svenskt aktiebolag med fokus på råvaror. Nidhogg grundades av personer med totalt över 60 års erfarenhet av råvarumarknaden, med bakgrund från prospektering till exploatering samt försäljning och en passion för att utvinna råvaror genom att tillämpa innovativ teknologi tillsammans med befintlig infrastruktur.

Bedömningen från Nidhogg Resources är att testbrytning av malm i Tuna-Hästberg samt Vintjärn Kölen, gruvor som slogs igen på 1960 och 70-talet, kan komma att ge positivt kassaflöde redan mot slutet av 2025.