Bokslutskommuniké juli 2015-juni 2016

 • Eurocine Vaccines har genomfört fulltecknad företrädesemission av s.k. units
 • Eurocine Vaccines har startat säkerhetsstudie enligt plan
 • Eurocine Vaccines har fått ytterligare patent beviljade
 • Eurocine Vaccines har inrättat ett vetenskapligt råd
 • Eurocine Vaccines har offentliggjort valberedning
 • Resultatet efter skatt under räkenskapsåret uppgick till -15,9 Mkr (f.å. -9,7 Mkr)
 • Resultatet efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -5,8 Mkr (f.å. -2,7 Mkr)
 • Intäkterna under räkenskapsåret uppgick till 0,0 Mkr (0,5 Mkr)
 • Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
 • Resultat per aktie för räkenskapsåret -0,57 kr (-0,61 kr)
 • Resultat per aktie för fjärde kvartalet -0,15 kr (-0,12 kr)
 • Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 18,8 Mkr (20,1 Mkr)


Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

 • Eurocine Vaccines har lämnat in ansökan om klinisk prövning till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden
 • Vaccinantigen för den kliniska studien har levererats

 

VD kommenterar

Vi håller tidplanen
Just innan räkenskapsåret 2015-2016 inleddes, i juni 2015, kunde vi meddela att vi hade säkrat leveranser av split influensaantigen inför den kliniska studien med vår nasala influensavaccinkandidat, Immunose™ FLU. Sedan dess har vi metodiskt arbetat vidare med förberedelserna helt enligt den plan vi lagt. Vi har genomfört prekliniska studier, t.ex. toxikologiska studier, som tillsammans med studiebeskrivningen har skickats till Läkemedelsverket. Vi har nyligen fått leveranser av split antigen som ska användas i tillverkningen av Immunose™ FLU för den kliniska studien och nu arbetar vi vidare enligt planen som innebär att den kliniska studien i vuxna startar under hösten. Vi planerar att resultaten kan rapporteras runt halvårsskiftet nästa år.

Tidigare i år genomförde vi en fulltecknad nyemission av s.k. units för att finansiera den planerade kliniska studien. Varje unit bestod av en aktie och en teckningsoption. Emissionen tillförde bolaget kapital som finansierar genomförandet av den kliniska studien. Kapitaltillskottet från optionsinlösen, som sker i oktober, tillför medel som finansierar analyserna från studien och bolagets drift en tid därefter. Tiden som kapitaltillskottet finansierar är förstås beroende av dess storlek.

Vi gör det vaccinbolagen vill se
Det är mycket stimulerande att vara ute på aktiviteter och träffa vaccinbolag. Bland annat deltog vi i BIO-Europe Spring® 2016 under våren och i höst har vi flera planerade aktiviteter. En av dem är Biotech mission to Japan. Det är en satsning i samarbete med EU-Japan Centre for Industrial Cooperation som vi har blivit utvalda för. Det är både ett kvitto på att vi gör rätt saker och ger oss möjlighet att delta i två partnering-konferenser i Japan under en vecka i oktober – en i Osaka och en i Yokohama. Där räknar jag med att ytterligare förlänga listan på vaccinbolag som vill ta del av resultaten från den kliniska studien.

Under året har vi fått ytterligare patent beviljade för en av våra patentansökningar. Det stärker oss ytterligare och bekräftar att vår uppfinning är ny och patenterbar.

Vi gör det aktieägarna frågat efter
En del aktieägare har fört fram önskemål om mer kommunikationen från oss mot aktiemarknaden. Vi har arbetat målmedvetet med det under en tid och det kommer att synas ännu mer påtagligt framöver.

Jag ser fram emot att möta många av er under hösten vid aktieägarträffar anordnade av Redeye, AktieTorget och Aktiespararna. Det är alltid stimulerande med aktieägarkontakter och under hösten kommer det att finnas möjlighet att träffa oss alla tre i bolaget – mig, forskningschefen Anna-Karin Maltais och projektledaren Marie Olliver som är en nyckelperson i genomförandet av den kliniska studien.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

 

Resultat och ställning

Resultatet för räkenskapsåret efter skatt uppgick till -15,9 Mkr (-9,7 Mkr) eller -0,57 kr (-0,61 kr) per aktie. För fjärde kvartalet är resultatet efter skatt -5,8 Mkr (-2,7 Mkr) eller -0,15 kr (-0,12 kr) per aktie. Likvida medel vid räkenskapsårets utgång uppgick till 18,8 Mkr (20,1 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Eurocine Vaccines har genomfört fulltecknad företrädesemission av s.k. units
Eurocine Vaccines har genomfört en fulltecknad företrädesemission och bolaget tillförs därmed 18,0 Mkr före emissionskostnader om 3,2 Mkr. Likviden från emissionen kommer att finansiera bolagets fas I/II kliniska studie under influensasäsongen 2016/17.

Totalt emitteras 16 344 885 units i emissionen, där varje unit består av en nyemitterad aktie och en teckningsoption. Antalet aktier efter emissionen uppgår till 38 138 068 stycken och antalet teckningsoptioner uppgår till 16 344 885. Aktiekapitalet uppgår till 4 358 636,60 kronor efter emission och nedskrivning av aktiekapitalet i enlighet med tidigare kommunikation från Eurocine Vaccines. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en rabatterad kurs under oktober 2016. För fullständiga villkor se emissionsprospektet som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Eurocine Vaccines har startat säkerhetsstudie enligt plan
Eurocine Vaccines har startat en säkerhetsstudie (toxikologisk studie) med det nasala influensavaccinet Immunose™ FLU. Studien startades planenligt och ingår i förberedel-serna för den kliniska studie som planeras till influensasäsongen 2016/2017.

Eurocine Vaccines har fått patent beviljade i Australien och Nya Zeeland
Eurocine Vaccines har beviljats ytterligare patent för sin uppfinning inom området nasal vaccinering i Australien, Nya Zeeland och Ryssland. De beviljade patenten ger bolaget exklusiva rättigheter till uppfinningen.

Eurocine Vaccines har inrättat ett vetenskapligt råd
Eurocine Vaccines har inrättat ett vetenskapligt råd. Det vetenskapliga rådet är rådgivande till styrelse och ledning i vetenskapliga frågeställningar och består av:
Prof. Alf Lindberg (ordf.), Dr. Anna-Karin Maltais (sekr.) och Dr. Lena Wikingsson

Eurocine Vaccines offentliggör valberedning
Eurocine Vaccines valberedning inför årsstämman 2016 består av Gunnar Bergstedt (ordf.), Michael Wolff Jensen, Pär Thuresson och Jon Nilsson.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Eurocine Vaccines har lämnat in ansökan om klinisk prövning till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden
Eurocine Vaccines har lämnat in ansökan till Läkemedelsverket och etikprövnings-nämnden om att genomföra den planerade kliniska studien med Immunose™ FLU, bolagets nasala influensavaccin, under kommande influensasäsong.

Vaccinantigen för den kliniska studien har levererats
De aktiva beståndsdelarna i det nasala influensavaccinet Immunose™ FLU, de fyra vaccinantigen som ska ingå i vaccinet, har levererats till Eurocine Vaccines kontraktstillverkare. De vaccinantigen som nu har levererats kommer att användas vid tillverkningen av Immunose™ FLU för den kliniska studien som planeras för den kommande influensasäsongen, 2016/2017.