Bokslutskommuniké juli 2012 – juni 2013

 •  Eurocine Vaccines avslutar samarbete med japanskt bolag
 •  Immunose™ FLU repositioneras för barn, det segment av influensavaccin där tillväxten är och förväntas bli störst 
 •  Nya patentansökningar kan ge skydd till 2032
 •  Resultatet efter skatt under räkenskapsåret uppgick till -13,0 Mkr (f.å. -13,4 Mkr)
 •  Resultatet efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -2,7 Mkr (f.å. -3,6 Mkr)
 •  Intäkterna under räkenskapsåret uppgick till 0 Mkr (1,5 Mkr)
 •  Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 0 Mkr (0 Mkr)
 •  Resultat per aktie för räkenskapsåret (före och efter utspädning) -1,09 kr
 • (-1,13 kr)
 •  Resultat per aktie för fjärde kvartalet -0,23 kr (-0,30 kr)
 •  Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 13,6 Mkr (8,2 Mkr)

VD kommenterar
Händelserna i Eurocine Vaccines under räkenskapsåret 2012-2013 har innehållit både stor besvikelse och glädjande framsteg.

För ett år sedan var jag övertygad om att Bolaget skulle teckna ett första licensavtal innan nästa bokslutskommuniké. Så blev det inte. Den noggranna utvärderingen av vårt nasala influensavaccin Immunose™ FLU som ett japanskt bolag genomförde ledde inte vidare trots en stor framgångsrik musstudie och resultaten i iller, där Immunose™ FLU gav komplett skydd. Detta var en stor besvikelse för mig och jag förstår verkligen att det var tungt för många andra aktieägare också. I det läget var det avgörande att snabbt förtydliga positioneringen av Immunose™ FLU för att väcka intresse hos fler vaccinbolag. Det har vi lyckats med.

Repositioneringen av Immunose™ FLU för barn har lett till ökat intresse hos vaccinbolagen

WHO har identifierat barn som en av de grupper som har störst nytta av att skyddas mot influensasmitta. I detta starkt växande marknadssegment såg vi en stor potential för Immunose™ FLU att bidra. De goda resultaten som vi hade genererat i illerstudien är särskilt betydelsefulla för den nya positioneringen av Immunose™ FLU.

Immunose™ FLU repositioneras för barn, det segment av marknaden för influensavaccin där tillväxten är och förväntas bli störst

Vi kan nu presentera Immunose™ FLU som en konkurrenskraftig vaccinkandidat för barn, det segment av marknaden för influensavaccin där tillväxten är och förväntas bli störst. Eftersom barnsegmentet har behov av bättre vacciner finns utrymme för ett högre pris, vilket FluMist (Fluenz i Europa) har visat. Immunose™ FLU kan tillverkas med råvara från befintlig tillverkningskapacitet för vaccinantigen och kan därmed få en attraktiv tillverkningskostnad. Tillsammans kan det ge högre lönsamhet än de befintliga injicerade vaccinerna.

Nya patentansökningar kan ge skydd till 2032

I december 2012 skickade vi in patentansökningar som kan skydda viktiga delar av den nya positioneringen. Nu marknadsför vi med andra ord en produktkandidat med premiumpris och potential till patentskydd till 2032.

Premiumpris och rationell tillverkning kan ge god lönsamhet

Våra erfarenheter sedan årsskiftet har bekräftat att denna positionering av Immunose™ FLU är rätt. Vi för nu konkreta samtal med flera vaccinbolag som visar ett starkt intresse för repositioneringen av Immunose™ FLU.

Fullt fokus på licensieringsarbetet

Tack vare det stora intresset för repositioneringen av Immunose™ FLU för barn, fokuserar vi nu helt på licensieringsarbetet och startar inga stora studier under tiden. Med den strategin täcker den befintliga kassan kostnaderna, även utan licensintäkter, under hela innevarande räkenskapsår.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för räkenskapsåret efter skatt uppgick till -13,0 Mkr (-13,4 Mkr) eller -1,09 kr (-1,13 kr) per aktie. För fjärde kvartalet är resultatet efter skatt -2,7 Mkr (-3,6 Mkr) eller -0,23 kr (-0,30 kr) per aktie. Likvida medel vid räkenskapsårets utgång uppgick till 13,6 Mkr (8,2 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Eurocine Vaccines avslutar samarbete med japanskt bolag

Eurocine Vaccines japanska samarbetspartner meddelade i oktober 2012 att man inte avsåg att gå vidare med ett licensavtal för Immunose™ FLU, trots goda immunologiska resultat i de utvärderingsstudier som genomförts.

Immunose™ FLU repositioneras för barn

Eurocine Vaccines har repositionerat det nasala influensavaccinet Immunose™ FLU med inriktning mot barn, det segment av marknaden för influensavaccin där tillväxten är och förväntas bli störst. Strategin grundar sig på bolagets vetenskapliga resultat som tyder på att Immunose™ FLU kan ta en stark position i barnsegmentet. Bolaget har skyddat viktiga delar av positioneringen genom två nya patentansökningar som skickades in i december 2012.

Den nya positioneringen för Immunose™ FLU har presenterats vid Phacilitate Vaccine Forum i Washington den 29 januari, vid Oxford 3rd Annual Vaccines Congress i London den 25-26 mars samt vid World Vaccine Congress i Washington den 16-18 april.

Organisation

Dr Anna-Karin Maltais har utsetts till chef för forskning och utveckling (Chief Scientific Officer, CSO). Emma Berglund Eng har utsetts till chef för affärsutveckling (Chief Business Officer, CBO). Prof. Jorma Hinkula finns kvar i sin tidigare roll som rådgivare åt Eurocine Vaccines.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post  hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar och kommersialiserar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet, Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie, och på preklinisk utveckling av ett nasalt vaccin mot bakteriell lunginflammation. Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget .

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på  www.eurocine-vaccines.com.