Bokslutskommuniké juli 2013 – juni 2014

  • Riktad nyemission om 7,6 Mkr genomfördes
  • Patentskyddet stärktes med tre nya PCT-ansökningar
  • Resultatet efter skatt under räkenskapsåret uppgick till -10,8 Mkr (f.å. -13,0 Mkr)
  • Resultatet efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -2,6 Mkr (f.å. -2,7 Mkr)
  • Intäkterna under räkenskapsåret uppgick till 0,5 Mkr (0 Mkr)
  • Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 0,5 Mkr (0 Mkr)
  • Resultat per aktie för räkenskapsåret (före och efter utspädning) -0,88 kr (-1,09 kr)
  • Resultat per aktie för fjärde kvartalet -0,20 kr (-0,23 kr)
  • Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 10,6 Mkr (13,6 Mkr)

VD kommenterar

En rad händelser i omvärlden tyder på att nasal influensavaccinering kan stå inför ett genombrott.

Vi har tidigare beskrivit att WHO har pekat ut barn som en speciellt utsatt grupp som bör vaccineras mot influensa för att undvika allvarliga komplikationer. Vidare har vi sett hur FluMist (Fluenz i Europa), AstraZenecas nasala influensavaccin baserat på levande försvagat virus, har fått godkännanden och avgörande myndighetsrekommendationer för vaccinering i barn från 2 års ålder.

I våra partnerkontakter har bilden stärkts av att nasal influensavaccinering betraktas som en särskilt lovande metod för att skydda barn mot influensasjukdom och komplikationer i samband med det. Detta ser lite olika ut i olika regioner av världen och det kan komma att påverka hur vårt allra första avtal ser ut.

Tack vare den riktade nyemissionen i februari, som inbringade brutto 7,6 miljoner kronor till bolaget, har vi med full kraft kunnat arbeta med att sluta ett avtal med en partner. Våra partnerkontakter har utvecklats betydligt sedan den senaste delårsrapporten. Bolaget har nu uppnått ett läge där vi förväntar att ett avtal signeras för vissa territorier innan årsskiftet 2014/2015. I denna rapport tar vi upp en intäkt som består av ersättning för utvärderingsstudier som vi genomför för just en av de mest framskridna partnerkandidaterna. Det bekräftar vilken noggrannhet och omfattning som den partnerkandidaten lägger på utvärderingen av vår teknologi. Att utvärderingen då tar lång tid i anspråk är en naturlig följd.

En glädjande utveckling är också att Eurocine Vaccines blir inbjudna för att presentera vid välkända vaccinkonferenser. Bolagets chef för forskning och utveckling, Dr. Anna-Karin Maltais, har t.ex. blivit inbjuden att presentera vid World Vaccine Congress i Bryssel i oktober, en av de allra största vaccinkonferenserna i Europa.

Detta är ett urval av de händelser och framgångar som stärker min övertygelse om att Eurocine Vaccines nu står nära det genombrott som vi alla har sett fram emot, ett partneravtal.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för räkenskapsåret efter skatt uppgick till -10,8 Mkr (-13,0 Mkr) eller -0,88 kr (-1,09 kr) per aktie. För fjärde kvartalet är resultatet efter skatt -2,6 Mkr (-2,7 Mkr) eller -0,20 kr (-0,23 kr) per aktie. Likvida medel vid räkenskapsårets utgång uppgick till 10,6 Mkr (13,6 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Riktad nyemission
För att säkra finansiell styrka under licensförhandlingarna genomförde Bolaget i februari 2014 en riktad nyemission till marknadsvärde som inbringade 7,6 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka uppgick till 0,51 miljoner kronor. Emissionen riktades till en amerikansk institutionell investerare. I emissionen tecknades 1 176 371 aktier och antalet aktier uppgår efter emissionen till 13 075 910.

Patentskyddet stärktes med tre nya PCT-ansökningar
Eurocine Vaccines stärkte patentskyddet ytterligare genom att gå vidare internationellt baserat på prioritetsansökningarna från december 2012. Tre internationella PCT (Patent Cooperation Treaty) -ansökningar lämnades in den 17 december 2013. PCT är en internationell överenskommelse som innebär att en enda ansökan på ett språk får en gemensam, internationell ingivningsdag i samtliga PCT:s medlemsländer, mer än 140 stycken. Om de nya ansökningarna godkänns som patent kommer de att ge skydd under 20 år framåt. De tre PCT-ansökningarna ger, om de godkänns som patent, utökat skydd för vacciner avsedda för barn, för äldre samt immunsvaga, och även för vacciner som möjliggör enkel och säker självadministrering.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post  hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på  www.eurocine-vaccines.com.