Bokslutskommuniké juli 2014-juni 2015

 • Eurocine Vaccines beslutade om att utveckla ett eget influensavaccin för barn
 • Eurocine Vaccines genomförde extra bolagsstämma som antog ny bolagsordning och godkände styrelsens beslut om att genomföra en företrädesemission
 • Eurocine Vaccines tillfördes 23,1 Mkr genom nyemission
 • Eurocine Vaccines erhöll positiva bedömningar av patentansökningar
 • Eurocine Vaccines säkrade antigenleveranser
 • Resultatet efter skatt under räkenskapsåret uppgick till -9,7 Mkr (f.å. -10,8 Mkr)
 • Resultatet efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -2,7 Mkr (f.å. -2,6 Mkr)
 • Intäkterna under räkenskapsåret uppgick till 0,5 Mkr (0,5 Mkr)
 • Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,5 Mkr)
 • Resultat per aktie för räkenskapsåret -0,61 kr (-0,88 kr)
 • Resultat per aktie för fjärde kvartalet -0,12 kr (-0,20 kr)
 • Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 20,1 Mkr (10,6 Mkr)

VD Kommenterar
Räkenskapsåret 2014-2015 har bjudit på både motgångar och framgångar på vår resa mot ett genombrott inom nasal vaccinering.

För att öka värdet i vårt huvudprojekt, det nasala influensavaccinet Immunose™ FLU, beslutade vi i februari 2015 att utveckla vaccinet ytterligare i egen regi. Med det beslutet tog vi steget från att ha varit en underleverantör till att vara ett vaccinbolag. Vi tog full kontroll över Bolagets närmsta framtid genom att själva driva utvecklingen av Immunose™ FLU genom nästa kliniska studie.

Bolagets nya strategi innebär också att antalet potentiella affärspartners ökar väsentligt. Marknaden för influensavacciner för barn förväntas växa snabbt, inte minst som en följd av WHO:s rekommendation att vaccinera barn mot influensa. Det gör Immunose™ FLU till en attraktiv möjlighet för en lång rad läkemedelsbolag som vill etablera sig på vaccinmarknaden.

Under våren genomförde vi en nyemission och under sommaren kunde vi meddela att vi har säkrat leveranser av influensaantigen för de prekliniska och kliniska studier som vi planerar fram till halvårsskiftet 2017. Det innebär att vi nu startar de konkreta aktiviteter som ligger i vår detaljerade projektplan.

Parallellt med den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU förbereder vi redan nu partnerkandidater inför de resultat som vi kommer att presentera under 2017.

Genom att driva utvecklingen själva genom den kliniska studien får Eurocine Vaccines aktieägare tillgodogöra sig hela det värde som skapas genom positiva kliniska data.

Hans Arwidsson

Verkställande direktör

Resultat och ställning
Resultatet för räkenskapsåret efter skatt uppgick till -9,7 Mkr (-10,8 Mkr) eller -0, 61 kr (-0,88 kr) per aktie. För fjärde kvartalet är resultatet efter skatt -2,7 Mkr (-2,6 Mkr) eller -0,12 kr (-0,20 kr) per aktie. Likvida medel vid räkenskapsårets utgång uppgick till 20,1 Mkr (10,6 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Eurocine Vaccines beslutade om att utveckla ett eget influensavaccin för barn

Eurocine Vaccines har beslutat att utveckla ett eget nasalt influensavaccin för barn. Eurocine Vaccines avser att kombinera sitt adjuvans Endocine™ med influensaantigen från en leverantör till ett komplett vaccin, Immunose™ FLU, och genomföra en klinisk fas I/II studie. Genom att driva utvecklingen i egen regi vinner Eurocine Vaccines två betydande fördelar:

 • Värdet av produkten ökar markant med positiva kliniska resultat
 • Antalet potentiella licenstagare blir väsentligt fler

De långt framskridna avtalsdiskussionerna som bolaget på senare tid hade fört med flera potentiella partners bedömdes inte leda till avtal med acceptabla villkor i närtid, till följd av större strategiska val hos motparterna.

Eurocine Vaccines genomförde extra bolagsstämma

Eurocine Vaccines har den 1 april hållit extra bolagsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning samt att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en företrädesemission. Emissionslikviden kommer att användas för att genomföra de första stegen i bolagets nya strategi – utveckling av ett eget influensavaccin för barn.

Eurocine Vaccines tillfördes 23,1 Mkr genom nyemission

För att säkra finansiell styrka genomförde Bolaget i april 2015 en garanterad nyemission. Teckningskursen var 2,65 kr och emissionen inbringade 23,1 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka uppgick till 4,1 miljoner kronor. I emissionen tecknades 8 717 273 aktier och antalet aktier uppgår nu till 21 793 183. Aktier för 7,9 Mkr tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknade drygt 110 investerare aktier för 1,4 Mkr utan stöd av teckningsrätter och aktier för 13,8 Mkr tecknades av investerare som utfäst garantiåtaganden.

Eurocine Vaccines erhöll positiva bedömningar av patentansökningar

Eurocine Vaccines har mottagit preliminära patenterbarhetsbedömningar på företagets tre internationella patentansökningar som skickades in 2013. De positiva svaren gör att företaget går vidare med nationella och regionala ansökningar. Om patenten beviljas nationellt skyddas bland annat användningen av Immunose™ FLU för barn till 2033.

Eurocine Vaccines säkrar antigenleveranser

Eurocine Vaccines har säkrat leveranser av influensasantigen från kommersiell tillverkning. Nu inleds förberedelser för den kommande kliniska Fas I/II- studien med bolagets nasala influensavaccin Immunose™ FLU.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar på det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på www.eurocine-vaccines.com.