Bokslutskommuniké juli 2016-juni 2017

 • Eurocine Vaccines ansökte om tillstånd att genomföra klinisk prövning.
  Tillstånd beviljades av Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden.
 • Vaccinantigen levererades och Eurocine Vaccines startade en klinisk studie med den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU.
 • Eurocine Vaccines slutförde doseringen i den kliniska studien med Immunose™ FLU och god säkerhet rapporterades.
 • Eurocine Vaccines offentliggjorde resultat från klinisk influensastudie – immunologiska resultat på en nivå jämförbar med Fluenz.
 • Eurocine Vaccines erhöll ”notice of allowance” för en patentansökan i USA.
 • Eurocine Vaccines tillfördes 35,8 miljoner kronor genom optionslösen.
 • Eurocine Vaccines offentliggjorde valberedning.
 • Resultatet efter skatt under räkenskapsåret uppgick till -26,1 Mkr (f.å. -15,9 Mkr)
 • Resultatet efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -5,7 Mkr (f.å. -5,8 Mkr)
 • Intäkterna under räkenskapsåret uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
 • Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
 • Resultat per aktie för räkenskapsåret -0,55 kr (-0,57 kr)
 • Resultat per aktie för fjärde kvartalet -0,11 kr (-0,15 kr)
 • Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 28,2 Mkr (18,8 Mkr)

 

VD kommenterar

I juni i år kunde vi meddela att vår nasala influensavaccinkandidat, Immunose™ FLU, visade immunologiska resultat i människa på en nivå jämförbar med Fluenz (Flumist i USA), det enda nasala influensavaccinet i västvärlden. Den viktiga milstolpen i vår verksamhet är resultatet av en klinisk studie som har dominerat räkenskapsåret 2016-2017.

I början av juli 2016 lämnade vi in ansökan till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden om att genomföra den planerade kliniska studien. Ansökan innehöll bland annat resultaten från flera prekliniska studier och en noggrann beskrivning av planen för studien. Godkännandet erhölls och studieprodukter gavs till de första deltagarna i den kliniska studien i oktober. Bara två månader senare hade alla studieläkemedel doserats och i februari i år kunde vi meddela att Immunose™ FLU visade god säkerhet i studien.

Den optionsinlösen som skedde i oktober 2016 stärkte våra finanser och ger oss nu finansiellt utrymme att helt slutföra de omfattande analyserna från studien. Baserat på de sammantagna resultaten kommer vi att beskriva bolagets väg framåt senare under det innevarande kvartalet.

Under året har även ytterligare patentgodkännanden tillkommit. Det ger oss en starkare ställning när vi diskuterar med andra vaccinbolag. Det första godkännandet i USA för en av våra nyare ansökningar är särskilt viktigt ur kommersiellt perspektiv.

Jag är särskilt glad för att Eurocine Vaccines verksamhet har fått två erkännanden under året. Dels hade vi äran att ta emot Nordic Stars Award vid Nordic Life Science Days i september 2016. Motivationen betonade vårt val av barn som vår viktigaste målgrupp för Immunose™ FLU. Dels blev vi utvalda att delta i en delegation till Japan, arrangerad av EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. Delegationen deltog bland annat i den stora industrikonferensen BIO Japan i oktober 2016.

Den internationella satsningen på kommunikation kommer att fortsätta under det innevarande räkenskapsåret med bland annat deltagande i World Vaccine Congress i oktober.

Vi lägger också planen just nu för vårt deltagande i aktieägarträffar under hösten 2017 och senare. Håll ett öga på vår hemsida – vi kommer att lägga upp aktiviteterna där vartefter de beslutas.

 

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

 

 

Resultat och ställning

Resultatet för räkenskapsåret efter skatt uppgick till -26,1 Mkr (-15,9 Mkr) eller -0,55 kr (-0,57 kr) per aktie. För fjärde kvartalet är resultatet efter skatt -5,7 Mkr (-5,8 Mkr) eller
-0,11 kr (-0,15 kr) per aktie. Likvida medel vid räkenskapsårets utgång uppgick till 28,2 Mkr (18,8 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Eurocine Vaccines ansökte om tillstånd att genomföra klinisk prövning.
Tillstånd beviljades av Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden.

Eurocine Vaccines lämnade in ansökan till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden om att genomföra den planerade kliniska studien med Immunose™ FLU, bolagets nasala influensavaccin, under influensasäsongen 2016/2017. Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden lämnade tillstånd att genomföra studien.

Vaccinantigen levererades och Eurocine Vaccines startade en klinisk studie med den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU.

De vaccinantigen, de aktiva beståndsdelarna, som ingår i det nasala influensavaccinet Immunose™ FLU för den kliniska studien levererades. Eurocine Vaccines startade en fas I/II klinisk studie med den kvadrivalenta influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU, en ny näsdroppsformulering baserad på bolagets teknologi Endocine™ och inaktiverade splitantigen.

Eurocine Vaccines slutförde doseringen i den kliniska studien med Immunose™ FLU och god säkerhet rapporterades.

Den sista dosen administrerades i den kliniska studien med Immunose™ FLU. God säkerhet rapporterades.

Eurocine Vaccines offentliggjorde resultat från den kliniska influensastudien

Resultaten från studien visar god säkerhet hos alla testade studieprodukter. De immunologiska resultaten (antikroppar i slemhinna och serum) är på en nivå jämförbar med Fluenz (Flumist i USA), det enda nasala influensavaccinet i västvärlden.

Utvärderingen av studien fortsätter och ytterligare data kommer att finnas tillgängliga under tredje kvartalet 2017. När alla resultat från studien finns tillgängliga kommer den fortsatta utvecklingsplanen att utformas.


 

Eurocine Vaccines erhöll ”notice of allowance” för en patentansökan i USA

En patentansökan i USA, som omfattar bolagets nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU, har granskats av den amerikanska patentmyndigheten och har fått tillstånd att utges som patent.

Eurocine Vaccines tillfördes 35,8 miljoner kronor genom optionslösen

Totalt tecknades 15 320 653 nya aktier vid optionslösen i oktober 2016. Eurocine Vaccines tillfördes därmed ett kapital om 35 850 328,02 kronor före emissionskostnader om 1 562 tusen kronor. Teckningsgraden uppgick till 94 procent.
I och med optionslösen ökade totalt antal utestående aktier i Eurocine Vaccines med
15 320 653 till 53 458 721 stycken. Aktiekapitalet ökade samtidigt med 1 750 931,87 kronor till 6 109 568,47 kronor.

Eurocine Vaccines offentliggör valberedning

Eurocine Vaccines valberedning inför årsstämman 2017 består av
Gunnar Bergstedt (ordf.), Michael Wolff Jensen och Pär Thuresson.