Bokslutskommuniké juli 2017-juni 2018


· Eurocine Vaccines presenterade resultaten från den genomförda kliniska studien i unga vuxna
· Eurocine Vaccines förberedde fortsatt klinisk utveckling redan influensasäsongen 2017/2018
· Eurocine Vaccines erhöll tillstånd att genomföra nästa studie med Immunose™ FLU
· Eurocine Vaccines har hållit extra bolagsstämma
· Eurocine Vaccines styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission av units
· Eurocine Vaccines tillfördes 32,8 miljoner kronor genom nyemission
· Resultatet efter skatt under räkenskapsåret uppgick till -42,5 Mkr (f.å. 26,1 Mkr)
· Resultatet efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -8,3 Mkr (f.å. -5,7 Mkr)
· Intäkterna under räkenskapsåret uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för räkenskapsåret -0,70 kr (-0,55 kr)
· Resultat per aktie för fjärde kvartalet -0,12 kr (-0,11 kr)
· Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 9,7 Mkr (28,2 Mkr)

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

· Eurocine Vaccines nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU visade god säkerhet i äldre vuxna
· Eurocine Vaccines har ingått lånefacilitet om upp till 20 miljoner kronor

VD kommenterar

Bästa aktieägare,

Högt tempo i det kliniska programmet

En stor del av aktiviteterna under räkenskapsåret har fokuserat på den kliniska studien i äldre vuxna som har genomförts under säsongen 2017/2018. Tillsammans med tidigare resultat har vi nu en säkerhetsdatabas om totalt 419 personer. Därmed har vi tagit ett betydande steg mot vad som krävs för att påbörja studier i barn –det målsegment vår första vaccinkandidat inriktar sig på.

Strategin har varit tydlig under året, där vi i den aktuella studien byggt vidare på vår säkerhetsdatabas och vi kunde meddela god säkerhet tidigare i augusti. Blir även de immunologiska resultaten positiva, kan möjligheten öppnas till både ytterligare ett marknadssegment och en tidigare produktlansering. Vår långsiktiga inriktning på barn ligger fast.

Starka finanser för ökat värde och minskad risk

Den ambitiösa plan vi har framför oss och det höga tempot i utvecklingsaktiviteterna är naturligtvis beroende av att vi har en stark finansiering av bolaget. Det bidrar också till en stark förhandlingsposition i kommande licensförhandlingar med partnerkandidater för den fortsatta utvecklingen och marknadsföringen.

Här har vi nyligen ingått avtal om en lånefacilitet som ger oss ett mycket flexibelt komplement till mer konventionell finansiering, där höstens optionsinlösen utgör en viktig grund.

Ständig dialog med vaccinbolagen

Vår chef för Forskning och Utveckling, Anna-Karin Maltais, har blivit en uppskattad expert inom vår bransch, nasal vaccinering. Under räkenskapsåret har hon och jag deltagit vid flera internationella konferenser såsom Nordic Life Science Days, World Vaccine Congress i både Barcelona och Washington samt BIO Europe Spring.

Utöver dessa möten är vi i en löpande dialog med potentiella samarbetspartners, där vi har träffat särskilt intresserade vid ett flertal separata möten.

Vi ses under hösten

Hösten fick en bra inledning med de goda säkerhetsdata som vi presenterade nyligen och i oktober kommer de immunologiska resultaten. Senare i oktober och november kommer Anna-Karin att presentera den emotsedda studien på branschkonferenserna World Vaccine Congress i Lissabon och Mucosal Vaccines, Adjuvants and Delivery, MUCOVAD, i Lausanne. På den senare ingår Anna-Karin i arrangörens Scientific Advisory Panel där hon utifrån sin gedigna erfarenhet kan bidra till dess utformning.

Även ett antal träffar och presentationer med aktieägare har bokats under den kommande hösten. Du kommer att kunna träffa oss vid ett flertal tillfällen i regi av Redeye och Aktiespararna.

Följ oss gärna på hemsidan där du finner de senaste nyheterna, aktuellt kalendarium och möter de personer som arbetar för moderna nasala vacciner!

Hans Arwidsson

Verkställande direktör

 

Resultat och ställning

Resultatet för räkenskapsåret efter skatt uppgick till -42,5 Mkr (-26,1 Mkr) eller -0,70 kr (-0,55 kr) per aktie. För fjärde kvartalet är resultatet efter skatt
-8,3 Mkr (-5,7 Mkr) eller -0,12 kr (-0,11 kr) per aktie. Likvida medel vid räkenskapsårets utgång uppgick till 9,7 Mkr (28,2 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Eurocine Vaccines presenterade resultaten från den genomförda kliniska studien i unga vuxna – en god grund för fortsatt utveckling

Den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU inducerade en influensaspecifik immunrespons i både nässlemhinna och blodserum i den kliniska studien som genomfördes under 2016/2017. Tillsammans med de tidigare kommunicerade säkerhetsdata är de immunologiska resultaten från studien en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU.

Eurocine Vaccines förberedde fortsatt klinisk utveckling redan influensasäsongen 2017/2018

Eurocine Vaccines lämnade in ansökan till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden om att genomföra den nästföljande kliniska studien med Immunose™ FLU, bolagets nasala influensavaccin, under influensasäsongen 2017/2018. Redan i denna kliniska studien inkluderas en population av äldre så att effekter i försvagade immunsystem kan studeras. Med en sådan studie kan bolaget fortsätta uppbyggnaden av det omfattande säkerhetsunderlag som krävs för att senare studera Immunose™ FLU i barn och samtidigt ta fram värdefull kunskap från ett nytt ålderssegment med ett mycket stort behov av bättre influensavacciner.

Eurocine Vaccines erhöll tillstånd att genomföra nästa studie med Immunose™ FLU

Eurocine Vaccines erhöll tillstånd att genomföra en fas I/II klinisk studie med den kvadrivalenta influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU, en ny näsdroppsformulering baserad på bolagets teknologi Endocine™ och inaktiverade splitantigen. Samtliga doser av studieläkemedlen gavs till försökspersonerna.

Eurocine Vaccines har hållit extra bolagsstämma

Eurocine Vaccines har den 10 november 2017 hållit extra bolagsstämma varvid stämman beslutade enhälligt dels att anta en ny bolagsordning (varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier höjdes), dels att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Eurocine Vaccines styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission av units

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ) beslutade den 16 november 2017, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 10 november 2017, att genomföra en emission av så kallade units med företräde för befintliga ägare. Företrädesemissionen täcktes till ca 80 procent genom teckningsförbindelser och garantier. Syftet med emissionen var att finansiera bolagets planerade fas I/II kliniska studie under influensasäsongen 2017/2018.

Eurocine Vaccines tillfördes 32,8 miljoner kronor genom nyemission

Totalt tecknades 14 015 388 nya units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption, i den nyemission som genomfördes under november-december och registrerades 2018-01-22. Eurocine Vaccines tillfördes 32 796 107,92 kronor före emissionskostnader om 6 069 tusen kronor. Genom emissionen ökade det totala antalet utestående aktier i Eurocine Vaccines med 14 015 388 till 67 474 109 stycken. Aktiekapitalet ökade samtidigt med 1 601 758,72 kronor till 7 711 327,19 kronor. Antalet utestående teckningsoptioner, TO2, är 14 015 388 stycken.

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Eurocine Vaccines nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU visade god säkerhet i äldre vuxna

Eurocine Vaccines har meddelat god säkerhet och tolerabilitet i äldre vuxna, i den andra kliniska studien med Immunose™ FLU, bolagets kvadrivalenta nasala influensavaccin. Totalt 298 personer, mellan 50 och 75 års ålder, deltog i studien. De rapporterade biverkningarna var mestadels milda eller måttliga. En utvärdering av tolerabiliteten vid administreringsstället visade milda och övergående upplevelser, med mindre än två timmars varaktighet. Med den här studien har säkerhetsdatabasen för plattformsteknologin Endocine™ utökats till att omfatta över 400 personer.

Eurocine Vaccines har ingått lånefacilitet om upp till 20 miljoner kronor

Eurocine Vaccines, Bolaget, har ingått ett låneavtal om upp till 20 miljoner kronor med Recall Capital, Långivaren, som möjliggör stärkt rörelsekapital till Bolaget. Bolaget självt påverkar storleken på det lånebelopp som Långivaren, i samarbete med en eller flera aktieägare, tillhandahåller över tid, och när det finns tillgängligt för Bolaget. Lånet kan återbetalas med kontanter, genom riktad(e) nyemission(er) till Långivaren, med betalning genom kvittning eller genom en kombination av de båda.

Bokslutet i sin helhet kan läsas och laddas ned här