Bokslutskommuniké juli 2018-juni 2019

Bokslutskommunike 2018-2019

· Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget med fokus främst på injicerade vacciner. Den nya strategin beslutades sedan utvecklingen av Immunose™ FLU avbrutits.
· Eurocine Vaccines har tecknat tre avtal om utvärdering av vaccinkandidater, som en del av den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har utsett Dr. Pierre A. Morgon till ordförande.
· Eurocine Vaccines har anställt Dr. Karl Ljungberg som chef för preklinisk utveckling.
· Eurocine Vaccines har utsett VD Dr. Hans Arwidsson till styrelseledamot.
· Eurocine Vaccines extra bolagsstämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning samt om minskning av aktiekapitalet.
· Eurocine Vaccines genomförde en riktad kvittningsemission för ett lån om ca 0,8 Mkr.
· Eurocine Vaccines optionslösen tillförde 0,8 miljoner kronor.
· Eurocine Vaccines genomförde en riktad kvittningsemission till VisMederi.
· Eurocine Vaccines upprättade kontrollbalansräkning och genomfört första och andra kontrollstämma som båda beslutade om fortsatt drift.
· Eurocine Vaccines genomförde en företrädesemission som tillförde Bolaget 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader.
· Resultatet efter skatt under räkenskapsåret uppgick till -21,1 Mkr (f.å. -42,5 Mkr)
· Resultatet efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -3,4 Mkr (f.å. -8,3 Mkr)
· Intäkterna under räkenskapsåret uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för räkenskapsåret -0,21 kr (-0,70 kr)
· Resultat per aktie för fjärde kvartalet -0,02 kr (-0,12 kr)
· Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 4,9 Mkr (9,7 Mkr)

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

· Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling.

VD kommenterar

Bästa aktieägare,

Det gångna räkenskapsåret har varit en händelserik period för Eurocine Vaccines.

Ny strategi

Under hösten 2018 tog vi beslut om en ny strategisk inriktning för Bolaget, efter att vår tidigare inriktning mot nasala vacciner inte producerat de resultat som vi förväntade. Det spår vi nu arbetar på innefattar utvärdering av tre vaccinkandidater för traditionell injicering, där vi efter genomförd utvärdering kunnat selektera två vaccinkandidater för fortsatt preklinisk utveckling. Vi lyckades att etablera avtalsrelationer med leverantörer av vaccinkandidater, genomföra experimentella studier, utvärdering och selektering på rekordkort tid.

Med andra ord befinner vi oss nu i en ”turn-aroundfas” för Eurocine Vaccines, där vi ser nya, mycket intressanta affärsmöjligheter med injicerad vaccinering.

Selektering av vaccinkandidater

Tidigt i augusti kunde vi selektera två vaccinkandidater för fortsatta prekliniska studier. Båda vaccinkandidaterna inriktas mot sexuellt överförda sjukdomar i människa, där det i båda fallen dessutom saknas förebyggande vacciner idag.

Den tredje vaccinkandidaten kan senare i höst komma att bli föremål för en bidragsansökan. Det kan i så fall ske inom ramen för samarbetet med den icke vinstdrivande organisationen i USA.

Block-busterpotential

Många intressenter inom vaccinmarknaden söker aktivt efter medel att möta de stora behoven av förbättrade vacciner, särskilt i speciella populationer såsom barn, ungdomar och äldre. I det sammanhanget är teknologin utvecklad av Eurocine Vaccines väl positionerad och erbjuder flera konkurrenskraftiga egenskaper.

En marknadsanalys, som vi låtit Globe Life Sciences Ltd. (London, UK) genomföra, pekar på en mycket intressant potential inom båda de marknadssegment som de två selekterade vaccinkandidaterna representerar – en årlig försäljning på mer än en miljard USD för vart och ett av segmenten, som båda återfinns inom sexuellt överförbara smittsamma sjukdomar.

Fortsatt utveckling

Nu förbereder vi den fortsatta prekliniska utvecklingen, samtidigt som vi ser över avtalsrelationen med respektive vaccinleverantör. Det innebär sammantaget att jag ser fram emot den kommande hösten och nästa år, för att fullfölja vår pågående ”turn-around” av Eurocine Vaccines. På vägen fram emot klinisk fas, och kommersialisering i samarbete med partner i ett längre perspektiv, kommer vi att se en rad aktiviteter. Vi bygger vidare på de styrkor vi har byggt upp i Bolaget och som gör oss unika i den fas vi nu befinner oss.

  • Vår teknologiplattform har sedan tidigare visats vara säker i människa i fler än 400 försökspersoner.
  • Prekliniska försök har visat att teknologiplattformen faktiskt fungerar och den är dessutom kompatibel med olika typer av vaccinantigen (olika struktur, storlek eller kemi) och antigen från flera olika sjukdomstyper.
  • En omfattande teknologiskt know-how uppbyggd i Bolaget, en bred aktieägarbas och en omfattande erfarenhet av vaccinindustrin hos både styrelsen och ledningen.

Flexibel och erfaren organisation

Under våren tog Pierre A. Morgon över ordförandeklubban i styrelsen. Han har varit tongivande styrelseledamot sedan 2013 och har en imponerande erfarenhet från den globala vaccinindustrin. Karl Ljungberg, som vi har rekryterat som chef för preklinisk utveckling har en bakgrund som klippt och skuren för de uppgifter som ligger framför oss enligt vår nya strategi. Jag är mycket nöjd med att arbeta med ett så kompetent och erfaret team i den fortsatta utvecklingen. Vår flexibla organisation och arbetssätt har, tillsammans med våra låga fasta kostnader, gjort att vi under året snabbt har kunnat anpassa oss efter den ny strategin och kraftigt minskat de specifika kostnader som har varit förknippade med den tidigare inriktningen. Det har resulterat i mer än halverade kostnader jämfört med förra räkenskapsåret.

Jag är också glad och tacksam över det stöd som ni aktieägare har visat under det gångna året och ser fram emot att möta många av er vid kommande aktieägarträffar.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för räkenskapsåret efter skatt uppgick till -21,1 Mkr (-42,5 Mkr) eller -0,21 kr (-0,70 kr) per aktie. För fjärde kvartalet är resultatet efter skatt -3,4 Mkr (-8,3 Mkr) eller -0,02 kr (-0,12 kr) per aktie. Likvida medel vid räkenskapsårets utgång uppgick till 4,9 Mkr (9,7 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget med fokus främst på injicerade vacciner. Den nya strategin beslutades sedan utvecklingen av Immunose™ FLU avbrutits

Styrelsen i Eurocine Vaccines har beslutat att bolaget i sin fortsatta verksamhet ska fokusera på två strategiska områden, injicerade vacciner för humant bruk samt nasala och injicerade veterinära vacciner.

Bolagets mål för det första halvåret 2019 har varit dels att identifiera och utvärdera 3–4 vaccinkandidater som representerar 2–4 terapeutiska områden, dels att selektera 1–2 av dessa vaccinkandidater som lämpliga för fortsatt utveckling. I ett pressmeddelande daterat 2018-11-14 offentliggjorde Eurocine Vaccines omfattande information om bolagets nya strategi och bakgrunden till den.

Den nya strategin beslutades av styrelsen sedan den kliniska utvecklingen av bolagets nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU avbrutits, baserat på en djupgående analys av immundata från den senaste kliniska studien med Immunose™ FLU i äldre vuxna, inklusive omfattande feedback från externa rådgivare. Styrelsens bedömning var att fortsatt utveckling skulle vara alltför kostsam och riskfylld för ett litet bolag.

Eurocine Vaccines har tecknat tre avtal om utvärdering av tre vaccinkandidater, som en del av den nya strategin

Eurocine Vaccines har tecknat tre avtal om utvärdering av tre vaccinkandidater. Två av vaccinkandidaterna är nya vacciner mot virussjukdomar i människa, varav den ena utvärderas i samarbete med en icke vinstdrivande organisation i USA. Avtalet om den tredje vaccinkandidaten, som är ett nytt förebyggande vaccin mot en bakteriell sjukdom i människa, har tecknats med ett svenskt universitet, forskare vid universitetet samt ett bolag. Utvärderingarna utgör en del av bolagets nya strategi, enligt beskrivning ovan.

Eurocine Vaccines har utsett Pierre A. Morgon till ordförande

Eurocine Vaccines styrelse har utsett styrelseledamoten Dr. Pierre A. Morgon till ordförande för Eurocine Vaccines. Han ersatte Michael Wolff Jensen som tidigare aviserade sin avgång. Pierre A. Morgon är CEO (VD) i MRGN Advisors, styrelseordförande i Virometix, i Theradiag, och Alma Biotherapeutics samt Regional partner i Mérieux Développement. Han har mer än 28 års erfarenhet från läkemedelsindustri, biologisk industri samt från vård-IT, både i marknadspositioner (från nationell produktchef, ICI Pharma och Synthelabo, Frankrike till Vice President, global marknadsstrategi vid Sanofi Pasteur, Frankrike) och som affärsansvarig (från affärsområdeschef hos Bristol-Myers Squibb och Schering Plough till general manager för Yamanouchi och Bio Alliance Pharma). Vidare har han praktisk erfarenhet av block-buster produkter i olika marknader, länder och organisationer. Pierre A. Morgon är Doctor of Industrial Pharmacy, Master of Business Law och Master of Business Administration.

Eurocine Vaccines har anställt Dr. Karl Ljungberg som chef för preklinisk utveckling

Eurocine Vaccines har anställt Dr. Karl Ljungberg som bolagets chef för preklinisk utveckling från 1 juni 2019. Han ersätter chefen för forskning och utveckling som slutar på egen begäran. Karl Ljungberg är disputerad molekylärbiolog med lång erfarenhet av immunologi, virologi och speciellt vaccinologi från Karolinska Institutet, University of North Carolina och Folkhälsomyndigheten.

Eurocine Vaccines har utsett VD Dr. Hans Arwidsson till styrelseledamot

I enlighet med valberedningens förslag beslutade bolagsstämman att välja Hans Arwidsson till ny styrelseledamot. Dr. Hans Arwidsson är VD i Eurocine Vaccines AB och har bred ledarerfarenhet från läkemedelsindustrin, bland annat från Astra och AstraZeneca. Han är apotekare och doktor i farmaceutisk vetenskap från Uppsala Universitet, Master of Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm samt Certifierad styrelseledamot från Styrelseakademien. Vidare är Hans Arwidsson styrelseordförande i Nanexa AB och styrelseledamot i XSpray Pharma AB.

Eurocine Vaccines extra bolagsstämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning samt om minskning av aktiekapitalet

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning med ändrade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Vidare beslutade bolagsstämman om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för att täcka förlust i bolaget. Efter beslutet verkställts är bolagets aktiekapital c:a 530 787,66 kronor.

Eurocine Vaccines genomförde en riktad kvittningsemission för ett lån om c:a 0,8 Mkr

Eurocine Vaccines styrelse genomförde, med stöd av bemyndigande från årsstämman i december 2017, en riktad emission av 445 500 aktier till Recall Capital Nordic AB med betalning genom kvittning av ett lån om 820 165,50 kronor. Syftet med emissionen var att stärka Bolagets rörelsekapital. Teckningskursen per aktie fastställdes till 1,841 kr.

Eurocine Vaccines optionslösen tillförde 0,8 miljoner kronor

Eurocine Vaccines avslutade lösenperioden för teckningsoptionen EUCI TO 2. Bolaget tillfördes därmed c:a 0,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Eurocine Vaccines genomförde en riktad kvittningsemission till VisMederi

Styrelsen i Eurocine Vaccines genomförde, med stöd av bemyndigande från årsstämman i december 2017, en riktad nyemission till VisMederi Srl om 13 652 101 aktier. Betalning av emissionen skedde genom kvittning av en fordran om cirka 3,3 miljoner kronor. Bolaget genomförde den riktade emissionen för att kunna knyta en strategiskt viktig vetenskaplig partner till Bolaget. VisMederi Srl är ett privat bolag, beläget i Siena, Italien, som erbjuder kvalificerade vaccinanalyser, bland annat inom influensaområdet. Eurocine Vaccines har ett nära samarbete med VisMederi.

Eurocine Vaccines upprättade kontrollbalansräkning och genomförde första och andra kontrollstämma som båda beslutade om fortsatt drift

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning per den 31 december 2018 samt låtit denna granskas av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen i Bolaget har vidare låtit upprätta en kontrollbalansräkning per den 30 april 2019, samt låtit denna granskas av bolagets revisor. Denna kontrollbalansräkning utvisade att bolagets brist i det egna kapitalet var helt läkt och att det egna kapitalet uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet. Med anledning av ovanstående genomfördes två extra bolagsstämmor, där styrelsens primära beslutsförslag om fortsatt drift antogs vid båda stämmorna.

Eurocine Vaccines genomförde en företrädesemission som tillförde Bolaget 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader

Företrädesemissionen som beslutades av styrelsen och godkändes av den extra bolagsstämman den 15 mars 2019 tecknades till 90,1 procent och Bolaget tillfördes därmed 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader och 10,2 miljoner kronor efter emissionskostnader om 3,8 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling

Eurocine Vaccines har beslutat att selektera två injicerade vaccinkandidater för fortsatta prekliniska studier, med målsättningen att inleda klinisk utveckling med en av kandidaterna i fjärde kvartalet 2020 eller första kvartalet 2021.