Delårsrapport juli 2012 – mars 2013 (korrigerad version)

Rubriken korrigerad, med rätt period, i denna version.

  •  Eurocine Vaccines avslutar samarbete med japanskt bolag
  •  Ny profil för Immunose™ FLU
  •  Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -10,2 Mkr (f.å. -9,8 Mkr)
  •  Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -3,5 Mkr (f.å. -4,3 Mkr)
  •  Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (1,5 Mkr)
  •  Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,6 Mkr)
  •  Resultat per aktie för perioden -0,85 kr (-0,92 kr)
  •  Resultat per aktie för kvartalet -0,29 kr (-0,40 kr)
  •  Likvida medel vid periodens slut var 16,8 Mkr (10,4 Mkr)

VD kommenterar
Eurocine Vaccines har fortsatt satsningen på att sluta ett första betydande licensavtal med ett internationellt vaccinbolag under räkenskapsåret. Det japanska bolag som noggrant utvärderat vårt nasala influensavaccin gav i oktober 2012 det oväntade och tråkiga beskedet att man inte avsåg att gå vidare med ett licensavtal. Man hade bl.a. genomfört en stor framgångsrik musstudie som redovisades för oss efter sommaren.

Immunose™ FLU positioneras för barn baserat på de goda illerresultaten

Våra samlade resultat i människa, iller och mus ligger till grund för den nya profileringen av Immunose™ FLU som ett influensavaccin främst för barn. Resultaten tyder på att vi kan erbjuda en konkurrenskraftig vaccinkandidat för ett marknads-segment med behov av bättre vacciner och som därför har utrymme för högre pris.

Nya patentansökninger kan ge skydd till 2032

De patentansökningar som vi skickade in i december täcker viktiga delar av barnprofileringen och även andra tillämpningar. Under förutsättning att ansökningarna leder till godkända patent kan de ge patentskydd till 2032.

Redan i februari, när vi lämnade den förra delårsrapporten, hade jag sett effekten av den nya starka profileringen. En produktkandidat med möjlighet till premiumpris gav oss helt nya förutsättningar att intressera vaccinbolag för Immunose™ FLU och mottagandet var som väntat positivt. Flera kontakter med vaccinbolag återupptogs och nya kontakter skapades.

Sedan dess har vi fått ytterligare bekräftelse på att vi ligger rätt med Immunose™ FLU i det expansiva barnsegmentet. Intresset från vaccinbolag har aldrig varit större under mina år i Eurocine Vaccines. Det kommer till uttryck i våra direktkontakter med potentiella partnerföretag, både globala och regionala. Det syns också i responsen när vi deltar i vaccinkonferenser.

Nu arbetar vi målmedvetet för att de potentiella licenstagare som vi har kontakt med ska gå vidare i processen fram till ett licensavtal.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning
Resultatet för perioden efter skatt uppgick till -10,2 Mkr (-9,8 Mkr) eller -0,85 kr
(-0,92 kr) per aktie. För tredje kvartalet är resultatet efter skatt -3,5 Mkr (-4,3 Mkr) eller
0,29 kr (-0,40 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 16,8 Mkr (10,4 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

Eurocine Vaccines avslutar samarbete med japanskt bolag
Eurocine Vaccines japanska samarbetspartner meddelade i oktober Bolaget att man inte avsåg att gå vidare med ett licensavtal för Immunose™ FLU, trots goda immunologiska resultat i de utvärderingsstudier som genomförts.

Ny profil för Immunose™ FLU
Eurocine Vaccines har profilerat sitt nasala influensavaccin med inriktning mot barn, vilket utgör den snabbast växande delen av influensamarknaden. Strategin grundar sig på bolagets vetenskapliga resultat som tyder på att Immunose™ FLU kan ta en stark position i barnsegmentet. Bolaget har skyddat viktiga delar av profileringen genom två nya patentansökningar.

Den nya profilen för Immunose™ FLU har presenterats vid Phacilitate Vaccine Forum i Washington den 29:e januari, vid Oxford 3rd Annual Vaccines Congress i London den 25-26:e mars samt, efter periodens utgång, vid World Vaccine Congress i Washington den 16-18:e april.

Organisation
Dr Anna-Karin Maltais har utsetts till chef för forskning och utveckling (Chief Scientific Officer, CSO). Emma Berglund Eng har utsetts till chef för affärsutveckling (Chief Business Officer, CBO). Prof. Jorma Hinkula finns kvar i sin tidigare roll som rådgivare åt Eurocine Vaccines.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post  hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar och kommersialiserar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologier, vilka är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet, Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie, och på preklinisk utveckling av ett nasalt vaccin mot bakteriell lunginflammation. Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på  www.eurocine-vaccines.com.