Delårsrapport juli 2013 – mars 2014

  • Patentskyddet stärktes med tre nya PCT-ansökningar
  • Riktad nyemission om 7,6 miljoner kronor genomfördes
  • Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -8,2 Mkr (f.å. -10,2 Mkr)
  • Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -2,7 Mkr (f.å. -3,5 Mkr)
  • Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
  • Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
  • Resultat per aktie för perioden -0,63 kr (-0,85 kr)
  • Resultat per aktie för kvartalet -0,21 kr (-0,29 kr)
  • Likvida medel vid periodens slut var 13,0 Mkr (16,8 Mkr)

VD kommenterar
Under perioden juli 2013 till mars 2014 fortsatte arbetet med att ge Eurocine Vaccines den kommersiella bekräftelsen. Den uppnår vi när vi lyckas sluta ett första betydelsefullt avtal med en partner om fortsatt utveckling och kommersialisering av Immunose ™ FLU, vårt nasala influensavaccin. Som jag skrev i förra delårsrapporten, är vi i konkreta förhandlingar med mer än en part. Det gäller fortfarande och sedan dess har vi gjort lovande framsteg i förhandlingarna. Det kassatillskott på cirka 7 miljoner kronor som nyemissionen i februari genererade, ger oss finansiell styrka i de fortsatta avtalsförhandlingarna.

Parallellt med partnerförhandlingarna pågår även annan verksamhet även om den just nu inte har samma fokus i vår externa kommunikation. Jag ger gärna några smakprov:

Som vi har nämnt tidigare täcker en av de internationella patentansökningarna som vi lämnade in i december vaccinering av äldre. I samband med det har prekliniska studier i mus gett tidiga indikationer om hur ett nasalt influensavaccin för äldre skulle kunna utvecklas. Om detta skulle hålla hela vägen fram till en positionering av Immunose ™ FLU som ett influensavaccin även för äldre, så skulle det förstås öka marknadspotentialen.

Vidare har vi påbörjat en kartläggning av hur Endocine™ fungerar som vaccinadjuvans. Detta brukar benämnas ”mechanism of action” och är studier som efterfrågas av våra partnerkandidater. Resultaten hittills bidrar till att öka förståelsen, intresset och värdet av Endocine ™ och Immunose ™ FLU.

Till slut vill jag nämna att vi allt oftare blir kontaktade för att presentera vid konferenser. Det är framför allt vår forsknings och utvecklingschef, Dr. Anna-Karin Maltais, som bjuds in som talare och hon kommer att presentera på minst två konferenser i höst. Detta är en bekräftelse på att Eurocine Vaccines har blivit etablerat i vaccinbranschen och att vår forskning efterfrågas och respekteras.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning
Resultatet för perioden efter skatt uppgick till -8,2 Mkr (-10,2 Mkr) eller -0,63 kr
(-0,85 kr) per aktie. För tredje kvartalet är resultatet efter skatt -2,7 Mkr (-3,5 Mkr) eller
-0,21 kr (-0,29 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 13,0 Mkr (16,8 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden
Patentskyddet stärktes med tre nya PCT-ansökningar
Eurocine Vaccines stärkte patentskyddet ytterligare genom att gå vidare internationellt baserat på prioritetsansökningarna från december 2012. Tre internationella PCT (Patent Cooperation Treaty) -ansökningar lämnades in den 17 december 2013. PCT är en internationell överenskommelse som innebär att en enda ansökan på ett språk får en gemensam, internationell ingivningsdag i samtliga PCT:s medlemsländer, mer än 140 stycken. Om de nya ansökningarna godkänns som patent kommer de att ge skydd under 20 år från ansökan. De tre PCT-ansökningarna ger utökat skydd för vacciner avsedda för barn, för äldre samt immunsvaga, och även för vacciner som möjliggör enkel och säker självadministrering.

Riktad nyemission
För att säkra finansiell styrka under licensförhandlingarna genomförde Bolaget i februari 2014 en riktad nyemission som inbringade 7,6 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka uppgick till 0;51 miljoner kronor. Emissionen riktades till en amerikansk institutionell investerare. I emissionen tecknades 1 176 371 aktier och antalet aktier uppgår nu till 13 075 910. Efter emissionen har Bolaget finansiering i åtminstone 12 månader vid nuvarande aktivitetsnivå, även utan licensintäkter.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post  hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på  www.eurocine-vaccines.com.