Delårsrapport juli 2014 – mars 2015

 • Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -7,0 Mkr (f.å. -8,2 Mkr)
 • Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -2,1 Mkr (f.å. -2,7 Mkr)
 • Intäkterna under perioden uppgick till 0,5 Mkr (0,0 Mkr)
 • Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
 • Resultat per aktie för perioden -0,53 kr (-0,63 kr)
 • Resultat per aktie för kvartalet -0,16 kr (-0,21 kr)
 • Likvida medel vid periodens slut var 3,2 Mkr (13,0 Mkr)

VD kommenterar
I februari informerade vi om beslutet att ta full kontroll över den närmsta utvecklingen av vårt nasala influensavaccin, Immunose™ FLU, och driva den på egen hand. Genom att dokumentera Immunose™ FLU i nästa kliniska studie bygger vi ett betydligt större värde i projektet och vi kan ingå partnerskap baserat på detta högre värde när studien är genomförd. Dessutom ökar flexibiliteten för framtida partnerskap eftersom vi kan söka en partner inte bara bland de bolag som redan har egna influensaantigen utan också bland bolag som vill in på den attraktiva influensamarknaden med en premiumprodukt men som ännu saknar egna antigen.

Jag bedömer att den investering som detta innebär för Eurocine Vaccines kan ge en attraktiv avkastning om den kliniska studien ger starka resultat. De erfarenheter och resultat som vi redan har från studier i både djur och människa stärker sannolikheten för bra resultat.

Under de gångna månaderna har vi stärkt bolaget på framför allt två sätt:

 • Vi har gått vidare med antigenleverantörer och förhandlar nu konkret om formerna för leveranserna.
 • Vi har genomfört en nyemission vilket gör att vi har en välfylld kassa och kan med full kraft fortsätta på den utstakade projektplanen.

Genom att säkra tillgång till influensaantigen för den fortsatta utvecklingen bygger vi större värden.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning
Resultatet för perioden efter skatt uppgick till -7,0 Mkr (-8,2 Mkr) eller -0,53 kr
(-0, 63 kr) per aktie. För tredje kvartalet är resultatet efter skatt -2,1 Mkr (-2,7 Mkr) eller
-0,16 kr (-0, 21 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3,2 Mkr (13,0 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

Eurocine Vaccines utvecklar eget influensavaccin för barn

Eurocine Vaccines har beslutat att utveckla ett eget nasalt influensavaccin för barn. Eurocine Vaccines avser att kombinera sitt adjuvans Endocine™ med influensaantigen från en leverantör till ett komplett vaccin, Immunose™ FLU, och genomföra en klinisk fas I/II studie. Beslutet stärker bolagets ställning och ökar dess kommersiella marknad.

Eurocine Vaccines avser att kombinera sitt adjuvans Endocine™ med influensaantigen till ett komplett vaccin, Immunose ™ FLU, och genomföra en klinisk studie fas I/II. Genom att driva utvecklingen i egen regi vinner Eurocine Vaccines två betydande fördelar:

 • Värdet av produkten ökar markant med positiva kliniska resultat
 • Antalet potentiella licenstagare blir väsentligt fler

De långt framskridna avtalsdiskussionerna som bolaget på senare tid hade fört med flera potentiella partners bedömdes inte leda till avtal med acceptabla villkor i närtid, till följd av större strategiska val hos motparterna.

Eurocine Vaccines genomför garanterad företrädesemission om 23,1 Mkr

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ) har fattat beslut om att genomföra en nyemission om högst 23,1 Mkr med företräde för bolagets befintliga aktieägare. Emissionen är i sin helhet säkerställd genom garantiåtaganden. Syftet med nyemissionen är att stärka bolagets finansiella ställning inför en klinisk studie med det nasala influensavaccinet Immunose™ FLU. Styrelsens emissionsbeslut förutsätter bolagsstämmans godkännande och ändring av bolagsordningen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Kommuniké från extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines har den 1 april hållit extra bolagsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning samt att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en företrädesemission. Emissionslikviden kommer att användas för att genomföra de första stegen i bolagets nya strategi – utveckling av ett eget influensavaccin för barn.

Eurocine Vaccines har mottagit positiva bedömningar av patentansökningar

Eurocine Vaccines har mottagit preliminära patenterbarhetsbedömningar på företagets tre internationella patentansökningar som skickades in 2013. De positiva svaren gör att företaget går vidare med nationella och regionala ansökningar. Om patenten beviljas nationellt skyddas bland annat användningen av Immunose™ FLU för barn till 2033.

Eurocine Vaccines tillförs 23,1 Mkr genom nyemission

I emissionen tecknades aktier för 7,9 Mkr med stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknade drygt 110 investerare aktier för 1,4 Mkr utan stöd av teckningsrätter och aktier för 13,8 Mkr tecknades av investerare som utfäst garantiåtaganden. Antalet aktier uppgår efter emissionen till 21 793 183 stycken. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 3,6 Mkr.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar just nu på det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på www.eurocine-vaccines.com.