Delårsrapport juli 2015 – mars 2016

Eurocine Vaccines har genomfört fulltecknad företrädesemission av s.k. units
• Eurocine Vaccines har fått patent beviljade i Australien och Nya Zeeland
• Eurocine Vaccines har startat säkerhetsstudie enligt plan
• Eurocine Vaccines har inrättat ett vetenskapligt råd
• Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -10,1 Mkr (f.å. -7,0 Mkr)
• Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -2,9 Mkr (f.å. -2,1 Mkr)
• Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,5 Mkr)
• Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
• Resultat per aktie för perioden -0,26 kr (-0,53 kr)
• Resultat per aktie för kvartalet -0,08 kr (-0,16 kr)
• Likvida medel vid periodens slut var 8,0 Mkr (3,2 Mkr)

Efter periodens utgång
• Eurocine Vaccines har fått ytterligare patent beviljat
• Eurocine Vaccines offentliggör valberedning

VD kommenterar

Vi håller tidplanen

Vi har metodiskt arbetat med förberedelserna inför den kliniska studien med vår nasala influensavaccinkandidat, Immunose™ FLU sedan vi säkrade leveranser av split influensaantigen i juni 2015. Det innebär att den strategi som Eurocine Vaccines beslutade för drygt ett år sedan omsätts steg för steg i praktisk handling helt enligt den plan vi lagt. Planen innebär att den kliniska studien i vuxna startar under hösten i år och att resultaten kan rapporteras runt halvårsskiftet nästa år. Givet att resultaten bekräftar tidigare fynd i djurmodeller, bedöms de kunna ligga till grund för licensavtal med ett eller flera vaccinbolag.

Under kvartalet genomförde vi en fulltecknad nyemission av s.k. units för att finansiera den planerade kliniska studien. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption. Emissionen, som registrerades i början av april, tillförde bolaget 14,8 Mkr efter emissionskostnader och ytterligare kapital väntas tillkomma vid optionsinlösen i oktober. Det innebär att vi redan nu har finansiering för själva genomförandet av den kliniska studien. Kapitaltillskottet från optionsinlösen i oktober tillför medel för att utföra alla analyser från studien och för finansiering av bolagets drift.

Vi gör det vaccinbolagen vill se

Det är mycket stimulerande att vara ute på aktiviteter och träffa vaccinbolag. En av konferenserna som vi deltog i under våren var BIO-Europe Spring® 2016, den främsta branschspecifika partnering-konferensen på våren. Listan på vaccinbolag som vill ta del av resultaten från den kliniska studien utökades med några stycken under konferensen.

Vi kunde nyligen informera om att vi fått ytterligare patent beviljat för en av våra patentansökningar. Det stärker vårt erbjudande till vaccinbolagen ytterligare och bekräftar att vår uppfinning är ny och patenterbar.

Nu fortsätter vi att förbereda den kliniska studien och ser fram emot starta den i höst men framför allt ser jag fram emot resultaten runt halvårsskiftet nästa år.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för perioden efter skatt uppgick till -10,1 Mkr (-7,0 Mkr) eller -0,26 kr
(-0, 53 kr) per aktie. För tredje kvartalet är resultatet efter skatt -2,9 Mkr (-2,1 Mkr) eller -0,08 kr (-0, 16 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till
8,0 Mkr (3,2 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

Eurocine Vaccines har genomfört fulltecknad företrädesemission av s.k.
units

Eurocine Vaccines har genomfört en fulltecknad företrädesemission och bolaget tillförs därmed 18,0 Mkr före emissionskostnader om 3,2 Mkr. Likviden från emissionen kommer att finansiera bolagets fas I/II kliniska studie under influensasäsongen 2016/17.

Totalt emitteras 16 344 885 units i emissionen, där varje unit består av en nyemitterad aktie och en teckningsoption. Antalet aktier efter emissionen uppgår till 38 138 068 stycken och antalet teckningsoptioner uppgår till 16 344 885. Aktiekapitalet uppgår till 4 358 636,60 kronor efter emission och nedskrivning av aktiekapitalet i enlighet med tidigare kommunikation från Eurocine Vaccines. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en rabatterad kurs under oktober 2016. För fullständiga villkor se emissionsprospektet som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Eurocine Vaccines har fått patent beviljade i Australien och Nya Zeeland

Eurocine Vaccines har fått patent beviljade i Australien och Nya Zeeland. De beviljade patenten stärker bolagets position inom det strategiska kärnområdet nasal vaccinering och ger Eurocine Vaccines exklusiva patenträttigheter till uppfinningen.

Eurocine Vaccines har startat säkerhetsstudie enligt plan

Eurocine Vaccines har startat en säkerhetsstudie (toxikologisk studie) med det nasala influensavaccinet Immunose™ FLU. Studien startades planenligt och ingår i förberedelserna för den kliniska studie som planeras till influensasäsongen 2016/2017.

Eurocine Vaccines har inrättat ett vetenskapligt råd

Eurocine Vaccines har inrättat ett vetenskapligt råd. Det vetenskapliga rådet är rådgivande till styrelse och ledning i vetenskapliga frågeställningar och består av:
Prof. Alf Lindberg (ordf.), Dr. Anna-Karin Maltais (sekr.) och Dr. Lena Wikingsson

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eurocine Vaccines har fått ytterligare patent beviljat

Eurocine Vaccines har beviljats ytterligare patent för sin uppfinning inom området nasal vaccinering och kan nu lägga Ryssland till de två nyligen godkända patenten i Australien och Nya Zeeland. De beviljade patenten ger bolaget exklusiva rättigheter till uppfinningen. Med sina mer än 140 miljoner invånare bedöms Ryssland utgöra en betydande del av världsmarknaden under patentets löptid.

Eurocine Vaccines offentliggör valberedning

Eurocine Vaccines valberedning inför årsstämman 2016 består av
Gunnar Bergstedt (ordf.), Michael Wolff Jensen, Pär Thuresson och Jon Nilsson.