Delårsrapport juli 2016 – mars 2017

VD kommenterar

Bästa aktieägare,

2017 har börjat i samma positiva anda som 2016 – Eurocine Vaccines har fortsatt att målmedvetet verkställa utvecklingsplanen för vår nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU. I februari kunde vi meddela att Immunose™ FLU visade god säkerhet i den kliniska studien där doseringen slutfördes i december 2016. Analyserna genomförs enligt vår plan som innebär att vi kommer att kunna informera om de immunologiska resultaten i juni eller senast i början av juli i år. Förutom god säkerhet är den immunologiska effekten helt avgörande för våra förutsättningar att gå vidare med utveckling och partnerdiskussioner.

Efter den amerikanska patentmyndighetens granskning har vi fått ”notice of allowance” för en av våra patentansökningar. Det är myndighetens uttryck för att ansökan kommer att utges som patent, endast villkorat av att vi betalar nödvändiga avgifter – och det kommer vi givetvis att göra. Detta är ett mycket betydelsefullt kvitto på att våra ansträngningar att patentskydda vår produkt är framgångsrika, även på den kommersiellt viktiga amerikanska marknaden.

Parallellt med att den kliniska studien slutförs, analyseras och rapporteras arbetar vi intensivt med att träffa partnerkandidater och beskriva vår teknologi Endocine™ och Immunose™ FLU. Under våren har vi deltagit i flera konferenser, presenterat bolaget och träffat flera tiotal potentiella partners, ett antal som är möjligt tack vare den strategi som vi beslutade om i början av 2015 – att med säkerställd tillgång till vaccinantigen själva inleda den kliniska utvecklingen av Immunose™ FLU. Jag vill betona att kontakterna än så länge är i ett tidigt skede och främst syftar till att skapa intresse för våra kliniska resultat.

Besök gärna vår hemsida, www.eurocine-vaccines.com, där vi regelbundet lägger upp mer information om de aktiviteter som vi deltar i. 

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för perioden efter skatt uppgick till -20,4 Mkr (-10,1 Mkr) eller -0,38 kr (-0, 26 kr) per aktie. För tredje kvartalet är resultatet efter skatt -5,6 Mkr (-2,9 Mkr) eller -0,11 kr (-0,08 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 33,0 Mkr (8,0 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

Eurocine Vaccines ansökte om tillstånd att genomföra klinisk prövning. Tillstånd beviljades av Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden.

Eurocine Vaccines lämnade in ansökan till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden om att genomföra den planerade kliniska studien med Immunose™ FLU, bolagets nasala influensavaccin, under influensasäsongen 2016/2017. Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden lämnade tillstånd att genomföra den kliniska prövningen.

Vaccinantigen levererades och Eurocine Vaccines startade en klinisk studie med den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU.

De vaccinantigen, de aktiva beståndsdelarna, som nu ingår i det nasala influensavaccinet Immunose™ FLU för den kliniska studien levererades.

Eurocine Vaccines startade en fas I/II klinisk studie med den kvadrivalenta influensa-vaccinkandidaten Immunose™ FLU, en ny näsdroppsformulering baserad på bolagets teknologi Endocine™ och inaktiverade splitantigen.

Eurocine Vaccines slutförde doseringen i den kliniska studien med Immunose™ FLU och god säkerhet rapporterades.

Den sista dosen administrerades i den kliniska studien med Immunose™ FLU. God säkerhet rapporterades och immunologiska resultat från studien förväntas i juni/juli 2017.

Eurocine Vaccines erhöll ”notice of allowance” för en patentansökan i USA

En patentansökan i USA, som omfattar bolagets nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU, har granskats av den amerikanska patentmyndigheten och har fått tillstånd att utges som patent.

Eurocine Vaccines tillfördes 35,8 miljoner kronor genom optionslösen

Totalt har 15 320 653 nya aktier tecknats i den genomförda optionslösenperioden. Eurocine Vaccines tillförs därmed ett kapital om 35 850 328,02 kronor före emissionskostnader om 1 562 tusen kronor. Teckningsgraden uppgick till 94 procent.

I och med optionslösen ökade totalt antal utestående aktier i Eurocine Vaccines med
15 320 653 till 53 458 721 stycken. Aktiekapitalet ökade samtidigt med 1 750 931,87 kronor till 6 109 568,47 kronor.