Delårsrapport juli 2017 – mars 2018

VD kommenterar

Bästa aktieägare,

Under början av 2018 har arbetet med att utveckla vår nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU intensifierats genom den pågående kliniska studien i äldre.

Baserat på resultaten från den kliniska studien som vi genomförde med Immunose™ FLU i unga vuxna under influensasäsongen 2016/2017, pågår just nu den nästföljande kliniska studien där äldre inkluderas. Därmed studerar vi Immunose™ FLU i en av de allra mest behövande åldersgrupperna samtidigt som vi fortsätter att generera det nödvändiga säkerhetsunderlaget inför fortsatta studier i barn. Studien, som är omfattande för den här fasen i utvecklingen, inkluderar cirka 300 försökspersoner i åldersintervallet 50 till 75 år.

Förberedelserna och genomförandet av den pågående studien har skett mycket professionellt av såväl utvecklingsteamet inom företaget som hos våra kontraktsutvecklare. Tack vare det kan vi hålla det ambitiösa tidschemat. I slutet av april kunde vi dosera den sista försökspersonen och i denna veckan gav vi den sista dosen i studien. Enligt vår plan kommer säkerhetsdata att kunna presenteras redan i tredje kvartalet. På grund av studiens omfattning kommer analyserna av de immunologiska proverna att finnas tillgängliga först under kvartal fyra.

Vi ser verkligen fram emot att ta del av resultaten senare i år.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för perioden efter skatt uppgick till -34,2 Mkr (-20,4 Mkr) eller Pressmeddelande Eurocine Vaccines 2018-05-18Pressmeddelande Eurocine Vaccines 2018-05-18Pressmeddelande Eurocine Vaccines 2018-05-18Pressmeddelande Eurocine Vaccines 2018-05-18‑0,51 kr (-0,38 kr) per aktie. För tredje kvartalet är resultatet efter skatt -15,9 Mkr (-5,6 Mkr) eller -0,24 kr (-0,11 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 20,3 Mkr (33,0 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

Eurocine Vaccines presenterade resultaten från den genomförda kliniska studien – en god grund för fortsatt utveckling

Den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU inducerade en influensaspecifik immunrespons i både nässlemhinna och blodserum i den kliniska studien som genomfördes under 2016/2017. Tillsammans med de tidigare kommunicerade säkerhetsdata är de immunologiska resultaten från studien en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU.

Eurocine Vaccines har förberett fortsatt klinisk utveckling redan innevarande influensasäsong

Eurocine Vaccines lämnade in ansökan till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden om att genomföra den nästföljande kliniska studien med Immunose™ FLU, bolagets nasala influensavaccin, under innevarande influensasäsong 2017/2018. Redan i denna kliniska studien inkluderas en population av äldre så att effekter i försvagade immunsystem kan studeras. Med en sådan studie kan bolaget fortsätta uppbyggnaden av det omfattande säkerhetsunderlag som krävs för att senare studera Immunose™ FLU i barn och samtidigt ta fram värdefull kunskap från ett nytt ålderssegment med ett mycket stort behov av bättre influensavacciner.

Eurocine Vaccines har erhållit tillstånd att genomföra nästa studie med Immunose™ FLU

Eurocine Vaccines erhöll tillstånd att genomföra en fas I/II klinisk studie med den kvadrivalenta influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU, en ny näsdroppsformulering baserad på bolagets teknologi Endocine™ och inaktiverade splitantigen. Samtliga doser av studieläkemedlen har givits till försökspersonerna

Eurocine Vaccines har hållit extra bolagsstämma

Eurocine Vaccines har den 10 november 2017 hållit extra bolagsstämma varvid stämman beslutade enhälligt dels att anta en ny bolagsordning (varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier höjdes), dels att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Eurocine Vaccines styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission av units

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ) beslutade den 16 november 2017, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 10 november 2017, att genomföra en emission av så kallade units med företräde för befintliga ägare. Företrädesemissionen täcktes till ca 80 procent genom teckningsförbindelser och garantier. Syftet med emissionen var att finansiera bolagets planerade fas I/II kliniska studie under influensasäsongen 2017/2018.

Eurocine Vaccines tillfördes 32,8 miljoner kronor genom nyemission

Totalt tecknades 14 015 388 nya units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption, i den nyemission som genomfördes under november-december och registrerades 2018-01-22. Eurocine Vaccines tillfördes 32 796 107,92 kronor före emissionskostnader om cirka 6 700 tusen kronor.

Genom emissionen ökade det totala antalet utestående aktier i Eurocine Vaccines med 14 015 388 till 67 474 109 stycken. Aktiekapitalet ökade samtidigt med 1 601 758,72 kronor till 7 711 327,19 kronor. Antalet utestående teckningsoptioner, TO2, är 14 015 388 stycken.