Delårsrapport juli 2018 – mars 2019


· Eurocine Vaccines har beslutat avbryta vidare utveckling av Immunose™ FLU.
· Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget och satt upp mål inom den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har tecknat det första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat, som en del av den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har tecknat avtal om utvärdering av en andra vaccinkandidat.
· Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission för ett lån om ca 0,8 Mkr.
· Eurocine Vaccines optionslösen tillförde 0,8 miljoner kronor.
· Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission till VisMederi.
· Eurocine Vaccines har upprättat kontrollbalansräkning och genomfört en extra bolagsstämma som beslutade om fortsatt drift.
· Eurocine Vaccines styrelse beslutade och en extra bolagsstämma godkände beslutet om företrädesemission säkerställd till 90%.
· Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -17,7 Mkr (f.å. -34,2 Mkr)
· Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -3,3 Mkr (f.å. -15,9 Mkr)
· Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för perioden -0,24 kr (-0,51 kr)
· Resultat per aktie för kvartalet -0,04 kr (-0,24 kr)
· Likvida medel vid periodens slut var 2,8 Mkr (20,3 Mkr)
· Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission som tillförde Bolaget 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader.
· Eurocine Vaccines har tecknat avtal om utvärdering av en tredje vaccinkandidat.
· Eurocine Vaccines utser Pierre A. Morgon till ordförande.
· Eurocine Vaccines chef för forskning och utveckling slutar.
· Eurocine Vaccines anställer chef för preklinisk utveckling.

Efter periodens utgång

· Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission som tillförde Bolaget 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader.
· Eurocine Vaccines har tecknat avtal om utvärdering av en tredje vaccinkandidat.
· Eurocine Vaccines utser Pierre A. Morgon till ordförande.
· Eurocine Vaccines chef för forskning och utveckling slutar.
· Eurocine Vaccines anställer chef för preklinisk utveckling.

VD kommenterar

Bästa aktieägare,

Arbetet med våra två huvudinriktningar, 1) injicerade vacciner för humant bruk samt 2) nasala och injicerade veterinära vacciner, har fortsatt inom den nya strategin.

I slutet av januari meddelade vi att vi har tecknat det första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat. Ytterligare två avtal signerades i mars respektive april. Nu ser vi fram emot att kunna selektera en eller två vaccinkandidater för fortsatt utveckling.

Den nyligen genomförda företrädesemissionen finansierar bolaget till och med oktober, förbi valet av vaccinkandidat (eller vaccinkandidater) med god marginal. Märk väl, att emissionslikviden sattes in på vårt konto efter utgången av tredje kvartalet. Med tillfredställelse kan vi konstatera att kostnadsnivån har fortsatt att minska under det tredje kvartalet. Det är en naturlig följd av att den nya strategin har implementerats och helt enligt det vi kommunicerat tidigare.

Helt nyligen har vi också genomfört rekryteringar av en ny styrelseordförande och chef för preklinisk utveckling. Pierre A. Morgon, som varit tongivande styrelseledamot sedan 2013, har utsetts till ordförande. Han har en imponerande erfarenhet från den globala vaccinindustrin och jag är mycket nöjd med att han kan fortsätta stärka bolaget inom strategi och nätverk och samtidigt ge kontinuitet, nu som ordförande. Minst lika glädjande är det att vi har rekryterat Karl Ljungberg som chef för preklinisk utveckling. Hans bakgrund är som klippt och skuren för de uppgifter som ligger framför oss enligt vår nya strategi.

Det innebär att vi kan se fram emot den fortsatta utvecklingen med en påfylld kassa och ett team med stark bakgrund inom vaccinering, en av de mest kostnadseffektiva hälsorelaterade verksamheterna vi har.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för perioden efter skatt uppgick till -17,7 Mkr (-34,2 Mkr) eller -0,24 kr 

(-0,51 kr) per aktie. För tredje kvartalet är resultatet efter skatt -3,3 Mkr (-15,9 Mkr) eller -0,04 kr (-0,24 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2,8 Mkr (20,3 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år. 

Väsentliga händelser under perioden

Eurocine Vaccines har beslutat avbryta vidare utveckling av Immunose™ FLU

Baserat på en djupgående analys av immundata från den senaste kliniska studien med bolagets nasala influensavaccinkandidat Immunose FLU i äldre vuxna, inklusive omfattande feedback från externa rådgivare, bedömde styrelsen att vaccinkandidatens profil inte längre stöder vidare utveckling av Immunose FLU för barn eller äldre. Med brist på konkurrensfördel för Immunose FLU och dess begränsade kommersiella potential i USA och Europa beslutade styrelsen enhälligt att avbryta den kliniska utvecklingen av Immunose FLU.

Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget och satt upp mål inom den nya strategin

Styrelsen i Eurocine Vaccines har beslutat att bolaget i sin fortsatta verksamhet ska fokusera på två strategiska områden, injicerade vacciner för humant bruk samt nasala och injicerade veterinära vacciner.

Bolagets mål för det första halvåret 2019 är dels att identifiera och utvärdera 3–4 vaccinkandidater som representerar 2–4 terapeutiska områden, dels att selektera 1–2 av dessa vaccinkandidater som lämpliga för fortsatt utveckling. I ett pressmeddelande daterat 2018-11-14 offentliggjorde Eurocine Vaccines omfattande information om bolagets nya strategi och bakgrunden till den.

Eurocine Vaccines har tecknat det första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat, som en del av den nya strategin

Eurocine Vaccines har tecknat det första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat. Vaccinkandidaten kommer att utvärderas i en djurstudie och är ett nytt injicerat vaccin mot en virussjukdom i människa. Utvärderingen utgör en del av bolagets nya strategi, enligt beskrivning ovan.

Eurocine Vaccines har tecknat avtal om utvärdering av en andra vaccinkandidat

Eurocine Vaccines har tecknat det andra avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat med en icke vinstdrivande organisation i USA, där vaccinkandidaten kommer att utvärderas i en djurstudie. Vaccinkandidaten är ett förebyggande vaccin mot en virussjukdom i människa. Utvärderingen utgör en del av bolagets nya strategi, enligt beskrivning ovan.

Eurocine Vaccines genomförde en riktad kvittningsemission för ett lån om ca 0,8 Mkr

Eurocine Vaccines styrelse genomförde, med stöd av bemyndigande från årsstämman i december 2017, en riktad emission av 445 500 aktier till Recall Capital Nordic AB med betalning genom kvittning av ett lån om 820 165,50 kronor. Syftet med emissionen var att stärka Bolagets rörelsekapital. Teckningskursen per aktie fastställdes till 1,841 kr.

Eurocine Vaccines optionslösen tillförde 0,8 miljoner kronor

Eurocine Vaccines avslutade lösenperioden för teckningsoptionen EUCI TO 2. Bolaget tillfördes därmed c:a 0,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Eurocine Vaccines genomförde en riktad kvittningsemission till VisMederi

Styrelsen i Eurocine Vaccines genomförde, med stöd av bemyndigande från årsstämman i december 2017, en riktad nyemission till VisMederi Srl om 13 652 101 aktier. Betalning av emissionen skedde genom kvittning av en fordran om cirka 3,3 miljoner kronor. Bolaget genomförde den riktade emissionen för att kunna knyta en strategiskt viktig vetenskaplig partner till Bolaget. VisMederi Srl är ett privat bolag, beläget i Siena, Italien, som erbjuder kvalificerade vaccinanalyser, bland annat inom influensaområdet. Eurocine Vaccines har ett nära samarbete med VisMederi, som inleddes för tre år sedan.

Eurocine Vaccines har upprättat kontrollbalansräkning och genomfört en extra bolagsstämma som beslutade om fortsatt drift

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning per den 31 december 2018 samt låtit denna granskas av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav genomfördes en extra bolagsstämma den 14 mars, där styrelsens primära beslutsförslag om fortsatt drift antogs.

Eurocine Vaccines styrelse beslutade och en extra bolagsstämma godkände beslutet om företrädesemission säkerställd till 90%

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen var säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden upp till 90,0 procent av det totala emissionsbeloppet och avsåg att täcka Bolagets kapitalbehov förbi selektering av vaccinkandidat(er), i enlighet med Bolagets nya strategi. Varje befintlig aktie berättigade till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigade till teckning av fem (5) nya aktier till en teckningskurs om 0,11 kronor per aktie. Teckningstiden löpte under perioden från och med den 25 mars till och med den 8 april 2019.

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning med ändrade lydelser av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier.

Stämman beslutade vidare att minska aktiekapitalet utan indragning av aktier. Minskning av Bolagets aktiekapital beslutades ske med ett belopp motsvarande det sammanlagda kvotvärdet för de nya aktier som tecknas i företrädesemissionen enligt ovan. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är att avsätta beloppet till fri fond. Samtliga beslut fattades enhälligt och enligt styrelsens förslag till stämman.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission som tillförde Bolaget 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader

Företrädesemissionen som beslutades av styrelsen och godkändes av den extra bolagsstämman den 15 mars 2019 tecknades till 90,1 procent och Bolaget tillfördes därmed 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader och 10,2 miljoner kronor efter emissionskostnader om 3,8 miljoner kronor.

Företrädesemissionen planeras täcka Bolagets kapitalbehov till utgången av oktober 2019, d.v.s. förbi selektering av vaccinkandidat(er), i enlighet med Bolagets nya strategi.

Eurocine Vaccines har tecknat avtal om utvärdering av en tredje vaccinkandidat

Avtalet har tecknats med ett svenskt universitet, forskare vid universitetet samt ett bolag. Vaccinkandidaten, som är ett nytt förebyggande vaccin mot en bakteriell sjukdom i människa, kommer att utvärderas i en djurstudie som bekostas gemensamt av Eurocine Vaccines och universitetet. Utvärderingen utgör en del av bolagets nya strategi, enligt beskrivning ovan.

Eurocine Vaccines utser Pierre A. Morgon till ordförande

Eurocine Vaccines styrelse har utsett styrelseledamoten Dr. Pierre A. Morgon till ordförande för Eurocine Vaccines. Han ersätter Michael Wolff Jensen som tidigare aviserat sin avgång.

Eurocine Vaccines chef för forskning och utveckling slutar

Eurocine Vaccines chef för forskning och utveckling slutar sin anställning senast den 30 september 2019 på egen begäran.

Eurocine Vaccines anställer chef för preklinisk utveckling

Eurocine Vaccines har anställt Dr. Karl Ljungberg som bolagets chef för preklinisk utveckling från 1 juni 2019.