Delårsrapport juli 2019 – mars 2020

Delårsrapport 2020-03-31


· Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling.
· Eurocine Vaccines har avtalat om exklusiv förhandlingsrätt för en av vaccinkandidaterna, mot klamydia.
· Eurocine Vaccines har presenterat slutresultat från preklinisk studie med en vaccinkandidat mot klamydia och inlett ny preklinisk studie med samma vaccinkandidat.
· Eurocine Vaccines har bekräftat adjuvanseffekt av Endocine™ med vaccinkandidat mot zikavirus.
· Eurocine Vaccines har genomfört en riktad nyemission av aktier och erhållit brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor.
· Eurocine Vaccines har genomfört en övertecknad företrädesemission av units som inbringade 14,8 miljoner kronor före emissionskostnader.
· Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -6,7 Mkr (f.å. -17,7 Mkr)
· Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -2,0 Mkr (f.å. -3,3 Mkr)
· Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för perioden -0,03 kr (-0,24 kr)
· Resultat per aktie för kvartalet -0,006 kr (-0,04 kr)
· Likvida medel vid periodens slut var 12,0 Mkr (2,8 Mkr)

Efter periodens utgång

· Eurocine Vaccines har presenterat slutresultat från preklinisk studie med klamydiavaccin
· Eurocine Vaccines har erhållit besked om bidrag för att förbereda tillverkningen av klamydiavaccinkandidaten
· Eurocine Vaccines har ingått avtal om säkerställande av inlösen av teckningsoptioner serie TO 3 samt utfästelse om lock-up

VD kommenterar

Bästa aktieägare,

Sedan den senaste delårsrapporten har vi fortsatt det intensiva arbetet med att skapa en vaccin-pipeline för Eurocine Vaccines, där målet är ett kontinuerligt flöde av vaccinkandidater i olika utvecklingsfaser. Den främsta av vaccinkandidaterna är mot klamydia, en av de vanligaste sexuellt överförda sjukdomarna, som orsakar cirka 130 miljoner fall globalt varje år, oftast är symptomfri och kan ge svåra komplikationer. Förebyggande vacciner saknas, vilket ger en mycket intressant marknadspotential för klamydiavacciner – 2,5 till 5 miljarder US-dollar årligen enligt Globe Life Sciences Ltd. Se gärna Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2018/2019 för mer information om klamydia!

Här vill jag naturligtvis lyfta fram de lovande slutresultat som publicerades i början av maj, från vår prekliniska studie med klamydiavaccin. Den immunologiska effekten överträffar det som i tidigare studier gett skydd i prekliniska modeller, vilket bekräftar resultaten i den första prekliniska studien i samarbetet. Det ger oss tillförsikt under de förhandlingar som pågår med Spixia just nu, under den exklusiva förhandlingsrätten som sträcker sig till slutet av juni.

Förutom vaccinkandidaten mot den bakteriella sjukdomen klamydia selekterade vi under förra året även en andra vaccinkandidat såsom lämplig för fortsatt utveckling, vilken är avsedd att förebygga en sexuellt överförd virussjukdom. Även den vaccinkandidaten har en marknadspotential på upp till 5 miljarder US-dollar per år enligt Globe Life Science.

Under det första kvartalet fick vi ytterligare bevis på att vår teknologiplattform Endocine™ är ett effektivt och mångsidigt vaccinadjuvans. I en utvärdering av en vaccinkandidat mot zikavirus kunde vi, tillsammans med en amerikansk samarbetsorganisation, påvisa en robust adjuvanseffekt av Endocine™ i en preklinisk studie. Injicering av zikavaccinet med Endocine™ gav 6–10 gånger så höga nivåer av antikroppar mot zikaviruset jämfört med injektion av samma vaccin utan Endocine™.

Liksom i de senaste delårsrapporterna redovisar vi även nu en kraftigt reducerad kostnadsnivå jämfört med samma period förra räkenskapsåret. Det gäller både periodens och kvartalets kostnader, vilket är en följd av omläggningen av verksamheten. Det visar också den flexibilitet som vår utvecklingsstrategi leder till. Utvecklingsstrategin gör också att vi på ett flexibelt sätt kan växla upp aktivitetsnivån när det krävs inför kommande målsättningar.

Den förestående inlösen av teckningsoptioner TO 3 avser att finansiera den fortsatta utvecklingen av våra vaccinkandidater, i första hand mot klamydia. Här är jag särskilt glad för att vi har avtalat en toppgaranti för optionsinlösen och på det viset säkerställer en betydande del av kapitalet. Det gör vi ”uppifrån och ned”, där det gör mest nytta för oss.

Att vi dessutom har fått besked om bidrag från Vinnova, för att förbereda tillverkningen av den aktiva beståndsdelen i klamydiavaccinet i större skala, ger oss bekräftelse på att vi rör oss i rätt riktning.

Vi arbetar med mycket lovande vaccinkandidater som bygger upp vår pipeline. I dessa tider är det mer uppenbart än någonsin att god forskning som grund för att förebygga besvärliga sjukdomar är nödvändigt för hela mänskligheten. Det är ett privilegium att arbeta inom området vaccinering, en av de mest kostnadseffektiva hälsorelaterade verksamheter som mänskligheten har skapat.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för perioden efter skatt uppgick till -6,7 Mkr (-17,7 Mkr) eller -0,03 kr (-0,24 kr) per aktie. För tredje kvartalet är resultatet efter skatt -2,0 Mkr (-3,3 Mkr) eller -0,006 kr (-0,04 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 12,0 Mkr (2,8 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser

Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling

Eurocine Vaccines har beslutat att selektera två injicerade vaccinkandidater för fortsatta prekliniska studier, med målsättningen att inleda klinisk utveckling med en av kandidaterna i fjärde kvartalet 2020 eller första kvartalet 2021. Den ena av dessa vaccinkandidater avser förebygga en bakteriell infektionssjukdom. Ett effektivt förebyggande vaccin mot den bakteriella sjukdomen kan bidra till att minska användningen av antibiotika och därmed minska utvecklingen av antibiotikaresistens, vilket är något som idag utgör ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan.

Eurocine Vaccines har avtalat om exklusiv förhandlingsrätt för en av vaccinkandidaterna, mot klamydia

Eurocine Vaccines har tecknat en avsiktsförklaring med Spixia Biotechnology AB om ett forsknings-och samarbetsavtal kring en vaccinkandidat mot klamydia som Spixia tagit fram. Vacciner mot klamydia bedöms ha blockbusterpotential. Avsiktsförklaringen innehåller bindande bestämmelser som ger Eurocine Vaccines exklusiv förhandlingsrätt till klamydiavaccinet till den 30 juni 2020.

Eurocine Vaccines har presenterat slutresultat från preklinisk studie med en vaccinkandidat mot klamydia och inlett ny preklinisk studie

Eurocine Vaccines har presenterat slutresultat från en preklinisk djurstudie med en klamydiavaccinkandidat som genomförts i samarbete med Spixia Biotechnology och forskare vid Örebro Universitet. Resultaten visar att både antikroppar och T-celler i immunförsvaret induceras av vaccinet. Den goda immunologiska effekten av det testade vaccinet är jämförbar med det som gett skydd i prekliniska modeller. Utvecklingen av klamydiavaccinet fortsätter och parterna har påbörjat ytterligare en preklinisk studie med övergripande målsättning att utvärdera dosering av både vaccinantigen och adjuvans.

Eurocine Vaccines har bekräftat adjuvanseffekt av Endocine™ med vaccinkandidat mot zikavirus

Ett zikavirusvaccin har testats tillsammans med Eurocine Vaccines adjuvans, Endocine™, i möss i samarbete med en amerikansk organisation. Studien visade att vaccin adjuvanterat med Endocine™ gav 6-10 gånger högre nivåer av antikroppar mot zikavirus efter intramuskulär injektion jämfört med samma vaccin utan Endocine™.

Eurocine Vaccines har genomfört en riktad nyemission av aktier och erhållit brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB beslutade med stöd av bemyndigande från årsstämma den 20 december 2018 att genomföra en riktad nyemission av aktier till två professionella investerare om cirka 2,4 miljoner kronor. Styrelsen beslutade att uppta ett brygglån från en professionell investerare om 2 MSEK. Sammanlagt motsvarar detta ett kapitaltillskott om 4,4 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som inbringades har givit bolaget finansiellt utrymme att öka takten i utvecklingsarbetet för att effektivt driva verksamheten mot nära förestående värdeskapande aktiviteter, innan en mer långsiktig finansiering genomförs.

Eurocine Vaccines har genomfört en övertecknad företrädesemission av units som inbringade 14,8 miljoner kronor före emissionskostnader

Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission av units. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 164 procent. Eurocine Vaccines tillfördes därmed initialt cirka 14,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Likviden från företrädesemissionen och från inlösen av vidhängande teckningsoptioner i juni syftar framförallt till att finansiera den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt utveckling.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eurocine Vaccines har presenterat slutresultat från preklinisk studie med en vaccinkandidat mot klamydia och inlett ny preklinisk studie med samma vaccinkandidat

Eurocine Vaccines har presenterat slutresultat från en preklinisk djurstudie med en klamydiavaccinkandidat som genomförts i samarbete med Spixia Biotechnology och forskare vid Örebro Universitet. Resultaten, som delvis presenterats tidigare, visar att både antikroppar och T-celler i immunförsvaret induceras av vaccinet. Den goda immunologiska effekten av det testade vaccinet är jämförbar med det som gett skydd i prekliniska modeller. Utvecklingen av klamydiavaccinet fortsätter och parterna har påbörjat ytterligare en preklinisk studie med övergripande målsättning att utvärdera dosering av både vaccinantigen och adjuvans. Resultaten förväntas under andra kvartalet i år.

Eurocine Vaccines har genomfört en övertecknad företrädesemission av units som inbringade 14,8 miljoner kronor före emissionskostnader

Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission av units. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 164 procent. Eurocine Vaccines tillförs därmed initialt cirka 14,8 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,9 miljoner kronor.

Likviden från företrädesemissionen och från inlösen av vidhängande teckningsoptioner i juni syftar framförallt till att finansiera den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt utveckling. Brygglånet om 2 miljoner kronor har återbetalats i samband med företrädesemissionen.

Eurocine Vaccines har ingått avtal om säkerställande av inlösen av teckningsoptioner serie TO 3 samt utfästelse om lock-up

Eurocine Vaccines har avtalat om säkerställande av teckningsoptioner av serie TO 3 inför den lösenperiod som kommer att pågå mellan den 1 och 12 juni 2020. Bolaget har avtalat om garantiteckning avseende TO 3 (s.k. ”top-down” eller ”toppgaranti”) från Formue Nord Markedsneutral A/S om cirka 27,5 procent av emissionsvolymen för TO 3. Vidare har Eurocine Vaccines ingått teckningsförbindelser om ytterligare cirka 0,5 procent med styrelse och ledning. Sammantaget har Eurocine Vaccines därmed avtalat om teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande cirka 28 procent av emissionsvolymen för TO 3. I samband med säkerställandet har Bolagets styrelse, ledning samt större ägare VisMederi Srl ingått avtal om lock up avseende 100 procent av sina respektive aktieinnehav (cirka 4 procent av total andel kapital och röster i Bolaget).