Delårsrapport juli – december 2012

  •  Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -6,7 Mkr (f.å. -5,6 Mkr)
  •  Resultatet efter skatt under andra kvartalet uppgick till -4,4 Mkr (f.å. -2,7 Mkr)
  •  Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (1,0 Mkr)
  •  Intäkterna under andra kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,1 Mkr)
  •  Resultat per aktie för perioden -0,57 kr (-0,52 kr)
  •  Resultat per aktie för andra kvartalet -0,37 kr (-0,25 kr)
  •  Likvida medel vid periodens slut var 21,7 Mkr (14,7 Mkr)

VD kommenterar
Under början av delåret juni – december 2012 fortsatte Eurocine Vaccines satsningen på att sluta ett första betydelsefullt licensavtal med ett japanskt bolag. I oktober fick vi det oväntade och tråkiga beskedet av vår japanska samarbetspartner att man inte avsåg att gå vidare med ett licensavtal för Immunose™ FLU. Man hade fattat beslutet trots de genomgående goda resultaten i utvärderingen. Den bestod bl.a. av en stor musstudie som redovisades för oss efter sommaren. Resultatmässigt kunde vi därför gå stärkta ur samarbetet, trots besvikelsen över beskedet.

Tack vare resultaten i såväl människa, iller som mus kunde vi i december informera om den nya profileringen av Immunose™ FLU som ett influensavaccin främst för barn. Profileringen bygger på egna vetenskapliga resultat som tyder på att vi kan erbjuda en konkurrenskraftig vaccinkandidat för ett marknadssegment med behov av bättre vacciner och därför har utrymme för högre pris. En partner kan förstås välja att dokumentera Immunose™ FLU även för andra åldersgrupper.

De egna vetenskapliga resultaten ligger också till grund för de patentansökningar som vi skickade in i december. Patentansökningarna avser viktiga delar av barnprofileringen och täcker även delar inom andra tillämpningar. Under förutsättning att ansökningarna leder till godkända patent, kan de ge patentskydd till 2032.

Med en stark profilering inom ett expansivt segment med möjlighet till premiumpris och med nya patentansökningar har vi under början av 2013 relanserat Immunose™ FLU, bl.a. vid Washington Vaccine Forum i slutet av januari. Förutsättningarna att intressera vaccinbolag för Immunose™ FLU är bättre än någonsin tidigare och mottagandet har som väntat varit positivt. Flera kontakter med vaccinbolag har återupptagits och nya kontakter har skapats. Jag ser detta som de första positiva stegen i en ny intensiv period med utvärdering av Immunose™ FLU tillsammans med potentiella licenstagare.

Nu ser jag fram emot att få den viktigaste bekräftelsen på att profileringen av Immunose™ FLU är rätt – ett licensavtal.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning
Resultatet för perioden efter skatt uppgick till -6,7 Mkr (-5,6 Mkr) eller -0,57 kr
(-0,52kr) per aktie. För andra kvartalet är resultatet efter skatt -4,4 Mkr (-2,7 Mkr) eller -0,37 kr (-0,25 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 21,7 Mkr (14,7 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

Årsstämma
Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Michael Wolff Jensen, Alf Lindberg, Björn Sjöstrand, Pär Thuresson och Lena Degling Wikingsson (omval) samt Jan Sandström (nyval). Till styrelsens ordförande valdes Michael Wolff Jensen (nyval).

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt 2 000 000 aktier till marknadsmässiga villkor.

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt tre ytterligare ledamöter, vilka skall representera de tre röstmässigt största ägarna den 30 mars varje år.

Eurocine Vaccines avslutar samarbete med japanskt bolag
Eurocine Vaccines japanska samarbetspartner meddelade i oktober Bolaget att man inte avsåg att gå vidare med ett licensavtal för Immunose™ FLU, trots goda immunologiska resultat i de utvärderingsstudier som genomförts.

Ny profil för Immunose™ FLU
Eurocine Vaccines har profilerat sitt nasala influensavaccin med inriktning mot barn, vilket utgör den snabbast växande delen av influensamarknaden. Strategin grundar sig på bolagets vetenskapliga resultat som tyder på att Immunose™ FLU kan ta en stark position i barnsegmentet. Bolaget har skyddat viktiga delar av profileringen genom två nya patentansökningar.

Organisation
Dr Anna-Karin Maltais har utsetts till chef för forskning och utveckling (Chief Scientific Officer, CSO). Emma Berglund Eng har utsetts till chef för affärsutveckling (Chief Business Officer, CBO). Prof. Jorma Hinkula finns kvar i sin tidigare roll som rådgivare åt Eurocine Vaccines.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post  hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar och kommersialiserar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologier, vilka är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.
Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet, Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie, och på preklinisk utveckling av ett nasalt vaccin mot bakteriell lunginflammation. Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.
Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på  www.eurocine-vaccines.com.