Delårsrapport juli – december 2013

  • Patentskyddet stärktes med tre nya PCT-ansökningar
  • Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -5,5 Mkr (f.å. -6,7 Mkr)
  • Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -3,4 Mkr (f.å. -4,4 Mkr)
  • Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
  • Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
  • Resultat per aktie för perioden -0,46 kr (-0,57 kr)
  • Resultat per aktie för kvartalet -0,29 kr (-0,37 kr)
  • Likvida medel vid periodens slut var 8,6 Mkr (21,7 Mkr)

Efter periodens utgång

  • Styrelsen har beslutat genomföra en riktad nyemission om 7,6 miljoner kronor

VD kommenterar

Under perioden juni till december 2013 tog Eurocine Vaccines ytterligare steg mot att sluta ett första betydelsefullt avtal med en partner om fortsatt utveckling och kommersialisering av Immunose™ FLU, vårt nasala influensavaccin. Både positioneringen av Immunose™ FLU mot barnsegmentet och engagemanget av en stor investeringsbank i arbetet har gynnat våra möjligheter till ett bra avtal. Vi är nu inne i konkreta förhandlingar med mer än en part.

Utöver den anpassning av kostnaderna som vi redan tidigare genomfört, beslutade styrelsen om att genomföra en riktad nyemission den 10 februari. Emissionen kommer att ge ett kassatillskott på cirka 7 miljoner kronor vilket, tillsammans med befintlig kassa, finansierar nuvarande aktivitetsnivå till och med andra kvartalet 2015. Det ger oss den nödvändiga finansiella styrkan i de fortsatta avtalsförhandlingarna.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för perioden efter skatt uppgick till -5,5 Mkr (-6,7 Mkr) eller -0,46 kr
(-0,57 kr) per aktie. För andra kvartalet är resultatet efter skatt -3,4 Mkr (-4,4 Mkr) eller
-0,29 kr (-0,37 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 8,6 Mkr (21,7 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

Patentskyddet stärktes med tre nya PCT-ansökningar

Eurocine Vaccines stärkte patentskyddet ytterligare genom att gå vidare internationellt baserat på prioritetsansökningarna från december 2012. Tre internationella PCT (Patent Cooperation Treaty) ansökningar lämnades in den 17 december. PCT är en internationell överenskommelse som innebär att en enda ansökan på ett språk får en gemensam, internationell ingivningsdag i samtliga PCT:s medlemsländer, mer än 140 stycken. Om de nya ansökningarna godkänns som patent kommer de att ge skydd under 20 år framåt. De tre PCT ansökningarna ger utökat skydd för vacciner avsedda för barn, för äldre samt immunsvaga, och även för vacciner som möjliggör enkel och säker självadministrering.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Riktad nyemission

För att säkra finansiell styrka under licensförhandlingarna har Bolaget beslutat genomföra en riktad nyemission som inbringar 7,6 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 0;55 miljoner kronor. Emissionen riktas till en amerikansk institutionell investerare. I emissionen tecknas 1 176 371 aktier, motsvarande cirka 9,0 procent av antalet aktier efter genomförd nyemission. Antalet aktier kommer att uppgå till 13 075 910 efter att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Aktiekapitalet ökas med 235 274,20 kronor och kommer efter registrering att uppgå till 2 615 182 kronor. Teckningskursen om 6,50 kr innebär en rabatt om cirka 2 % jämfört med det volymvägda genomsnittspriset de 10 handelsdagarna närmast före emissionsbeslutet. Tillsammans med befintliga medel gör emissionen att Bolaget vid nuvarande aktivitetsnivå har finansiering fram till och med andra kvartalet 2015.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post  hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.
Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på  www.eurocine-vaccines.com.