Delårsrapport juli – december 2014

  • Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -4,9 Mkr (f.å. -5,5 Mkr)
  • Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -2,4 Mkr (f.å. -3,4 Mkr)
  • Intäkterna under perioden uppgick till 0,5 Mkr (0,0 Mkr)
  • Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,5 Mkr (0,0 Mkr)
  • Resultat per aktie för perioden -0,37 kr (-0,46 kr)
  • Resultat per aktie för kvartalet -0,18 kr (-0,29 kr)
  • Likvida medel vid periodens slut var 5,6 Mkr (8,6 Mkr)

VD kommenterar

De långt framskridna avtalsdiskussionerna som jag har beskrivit i de senaste rapporterna bedöms inte leda till avtal med acceptabla villkor i närtid. Det beror på större strategiska beslut hos motparterna.

I det läget har vi beslutat att ta full kontroll över utvecklingen av Immunose™ FLU och driva den på egen hand. Nyckeln till denna inriktning är att säkra antigentillgång genom ett rent leveransavtal. Vi är på god väg att göra det med något av de många vaccinbolag som vi har träffat under de senaste årens intensiva marknadsnärvaro eller med något av de ytterligare produktionsbolag som vi har identifierat.

Genom att dokumentera Immunose™ FLU i en klinisk studie bygger vi ett betydligt större värde i projektet och vi kan ingå partnerskap baserat på detta högre värde när studien är genomförd. Dessutom ökar flexibiliteten för framtida partnerskap eftersom vi kan söka en partner också bland bolag som vill in på den attraktiva influensamarknaden med en premiumprodukt. Jag bedömer att den investering som detta innebär kan ge en attraktiv avkastning om den kliniska studien ger starka resultat. De erfarenheter och resultat som vi redan har från studier i både djur och människa stärker sannolikheten för bra resultat.

Med beslutet som vi beskriver idag kan Eurocine Vaccines ta det viktiga steget att ta full kontroll över den vaccinprodukt vi utvecklar, Immunose™ FLU.

Vi tar steget från att vara en underleverantör till att vara ett vaccinbolag. Det ger oss förmåga att bygga större värden.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för perioden efter skatt uppgick till -4,9 Mkr (-5,5 Mkr) eller -0,37 kr
(-0, 46 kr) per aktie. För andra kvartalet är resultatet efter skatt -2,4 Mkr (-3,4 Mkr) eller -0,18 kr (-0, 29 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5,6 Mkr (8,6 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

Inga väsentliga händelser har rapporterats under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eurocine Vaccines utvecklar eget influensavaccin för barn

Eurocine Vaccines har beslutat att utveckla ett eget nasalt influensavaccin för barn, Immunose™ FLU. Med ett rent leveransavtal för antigen blir bolaget oberoende i sin utveckling av ett eget influensavaccin. Beslutet stärker bolagets ställning och ökar dess kommersiella marknad.

Eurocine Vaccines avser att kombinera sitt adjuvans Endocine™ med influensaantigen till ett komplett vaccin, Immunose™ FLU, och genomföra en klinisk studie fas I/II. Genom att driva utvecklingen i egen regi vinner Eurocine Vaccines två betydande fördelar:

• Värdet av produkten ökar markant med positiva kliniska resultat.

• Antalet potentiella licenstagare blir väsentligt fler.

De långt framskridna avtalsdiskussionerna som bolaget på senare tid fört med flera potentiella partners bedöms inte leda till avtal med acceptabla villkor i närtid, till följd av större strategiska val hos motparterna.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com, telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på www.eurocine-vaccines.com.