Delårsrapport juli – december 2015

 • Eurocine Vaccines har inrättat ett vetenskapligt råd
 • Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -7,1 Mkr (f.å. -4,9 Mkr)
 • Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -3,5 Mkr (f.å. -2,4 Mkr)
 • Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,5 Mkr)
 • Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,5 Mkr)
 • Resultat per aktie för perioden -0,33 kr (-0,37 kr)
 • Resultat per aktie för kvartalet -0,16 kr (-0,18 kr)
 • Likvida medel vid periodens slut var 12,7 Mkr (5,6 Mkr)
 • Eurocine Vaccines har startat säkerhetsstudie enligt plan
 • Eurocine Vaccines har fått patent beviljade i Australien och Nya Zeeland
 • Eurocine Vaccines genomför garanterad företrädesemission av units

Efter periodens utgång

 • Eurocine Vaccines har startat säkerhetsstudie enligt plan
 • Eurocine Vaccines har fått patent beviljade i Australien och Nya Zeeland
 • Eurocine Vaccines genomför garanterad företrädesemission av units

VD kommenterar

Vi håller tidplanen

Strax innan nuvarande räkenskapsår inleddes, i juni 2015, kunde vi informera om att leveranser av split influensaantigen är säkrade för den kliniska studien som vi planerar att genomföra under influensasäsongen 2016/2017. Sedan dess har vi koncentrerat oss på att generera de resultat som behövs för att få myndigheternas godkännande att genomföra den kliniska studien. Inledande tester bekräftade att de nya antigenen har förväntade egenskaper. Just nu pågår bl.a. safetystudier (toxikologiska studier) och stabilitetsstudier (hållbarhetsstudier).

Målet är att utveckla ett kvadrivalent nasalt influensavaccin för barn och den planerade kliniska studien i vuxna utgör den första delen av den kliniska dokumentationen. Genom att säkra egen tillgång till influensaantigen och genomföra nästa kliniska studie på egen hand skapar vi värde i projektet på bästa sätt. Detta är en konkret följd av den förändring vi beslutade för ungefär ett år sedan – från att tidigare ha varit en underleverantör är vi nu ett vaccinbolag som utvecklar ett komplett vaccin.

Förberedelserna inför den kliniska studien fortsätter med andra ord enligt plan och jag känner mig helt trygg med tidplanen, där start av den kliniska studien är planerad till hösten 2016 och den kliniska rapporten beräknas vara klar runt halvårsskiftet 2017.

Beslutet om att genomföra en garanterad nyemission av units finansierar den planerade kliniska studien.

Vi gör det vaccinbolagen vill se

Parallellt med utvecklingsaktiviteterna håller vi vaccinbolagen väl informerade om vårt arbete. De internationella bolag som är potentiella licenspartners till Bolaget vill se nya kliniska resultat med splitantigen, den antigentyp som är störst på marknaden för influensavacciner. Återigen får vi bekräftat att vi gör det som vaccinbolagen vill se.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för perioden efter skatt uppgick till -7,1 Mkr (-4,9 Mkr) eller -0,33 kr
(-0,37 kr) per aktie. För andra kvartalet är resultatet efter skatt -3,5 Mkr (-2,4 Mkr) eller -0,16 kr (-0,18 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 12,7 Mkr (5,6 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

Eurocine Vaccines har inrättat ett vetenskapligt råd

Eurocine Vaccines har inrättat ett vetenskapligt råd. Det vetenskapliga rådet är rådgivande till styrelse och ledning i vetenskapliga frågeställningar och består av:
Prof. Alf Lindberg (ordf.), Dr. Anna-Karin Maltais (sekr.) och Dr. Lena Wikingsson

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eurocine Vaccines har startat säkerhetsstudie enligt plan

Eurocine Vaccines har startat en säkerhetsstudie (toxikologisk studie) med det nasala influensavaccinet Immunose™ FLU. Studien startades planenligt och ingår i förberedelserna för den kliniska studie som planeras till influensasäsongen 2016/2017.

Eurocine Vaccines har fått patent beviljade i Australien och Nya Zeeland

Eurocine Vaccines har fått patent beviljade i Australien och Nya Zeeland. De beviljade patenten stärker bolagets position inom det strategiska kärnområdet nasal vaccinering och ger Eurocine Vaccines exklusiva patenträttigheter till uppfinningen.

Eurocine Vaccines genomför garanterad företrädesemission av units

Enligt beslut av extra bolagsstämma den 16 februari 2016 kommer Eurocine Vaccines att genomföra en företrädesemission av units till ett värde om 18,0 mkr före emissionskostnader. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier. Syftet med emissionen är att finansiera Bolagets planerade fas I/II kliniska studie
Stämman beslutade vidare att anta en ny bolagsordning och att minska aktiekapitalet i enlighet med styrelsens framlagda förslag.
Samtliga beslut togs i enlighet med styrelsens beslutsförslag inför stämman.

Kontakt

Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,

e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa. Bolagets huvudprojekt, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, planeras inleda den kliniska utvecklingen under hösten 2016.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015 och www.eurocine-vaccines.com .

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.