Delårsrapport juli – december 2018


· Eurocine Vaccines har beslutat avbryta vidare utveckling av Immunose™ FLU.
· Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget och satt upp mål inom den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission för ett lån om ca 0,8 Mkr.
· Eurocine Vaccines optionslösen tillförde 0,8 miljoner kronor.
· Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission till VisMederi.
· Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -14,4 Mkr (f.å. -18,3 Mkr).
· Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -9,4 Mkr (f.å. -11,4 Mkr).
· Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
· Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
· Resultat per aktie för perioden -0,21 kr (-0,33 kr).
· Resultat per aktie för kvartalet -0,14 kr (-0,20 kr).
· Likvida medel vid periodens slut var 3,4 Mkr (9,0 Mkr).
· Eurocine Vaccines har tecknat det första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat, som en del av den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har upprättat kontrollbalansräkning och kallat till extra bolagsstämma med anledning av det.
· Eurocine Vaccines styrelse har föreslagit att en extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission om 15,6 MSEK, säkerställd till 90%.

Efter periodens utgång

· Eurocine Vaccines har tecknat det första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat, som en del av den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har upprättat kontrollbalansräkning och kallat till extra bolagsstämma med anledning av det.
· Eurocine Vaccines styrelse har föreslagit att en extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission om 15,6 MSEK, säkerställd till 90%.

VD kommenterar

Bästa aktieägare,

Första halvåret av vårt brutna räkenskapsår 2018/2019 och tiden därefter har innehållit både motgångar och framgångar. Efter besluten i oktober att avbryta vidare utveckling av Immunose™ FLU, och att i vår fortsatta verksamhet arbeta efter två huvudinriktningar,
1) injicerade vacciner för humant bruk samt
2) nasala och injicerade veterinära vacciner, har vi nu tagit de första betydande stegen inom den utstakade nya strategin.

I slutet av januari meddelade vi att vi har tecknat det första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat. Det är den första milstolpen som vi kommunicerar inom ramen för den nya strategin och jag räknar med att det blir ett flertal sådana framöver. Exempel på händelser att kommunicera framöver inkluderar;

  • Etablering av samarbetsavtal / utvärderingsavtal med 3-4 vaccinkandidater, där det första avtalet signerades den 31 januari
  • Start av immunologiska prekliniska studier  
  • Resultat från prekliniska studier (immunresponser) med 3-4 vaccinkandidater
  • Selektering av 1-2 vaccinkandidater för fortsatt utveckling vid halvårsskiftet 2019
  • Utarbeta och kommunicera planen för fortsatt utveckling av selekterad(e) vaccinkandidat(er) efter halvårsskiftet 2019

Vidare har vi nyligen informerat om finansieringen av vår nya strategi. Genom en företrädesemission, garanterad till 90%, finansierar vi vår plan till och med oktober och vid fullteckning till slutet av december. Jag är särskilt glad för att detta har kommit på plats i det relativt svåra finansiella klimatet som råder just nu.

Vi är mycket koncentrerade på det omfattande och stimulerande arbete som ligger framför oss, för att bl.a. selektera de nya vaccinkandidaterna. Den erfarenhet, dokumentation och know-how som vi har genererat kring tillverkning och testning av teknologiplattformen Endocine™ under de senaste åren, är till stor nytta inom den nya strategin, liksom den generella erfarenhet vi har inom vaccinutveckling.

Vaccinering är en av de mest kostnadseffektiva hälsorelaterade verksamheterna som mänskligheten har skapat. Vi i teamet här på Eurocine Vaccines känner oss privilegierade som har förmånen att arbeta med det.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för perioden efter skatt uppgick till -14,4 Mkr (-18,3 Mkr) eller -0,21 kr
(-0,33 kr) per aktie. För andra kvartalet är resultatet efter skatt -9,4 Mkr (-11,4 Mkr) eller -0,14 kr (-0,20 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3,4 Mkr (9,0 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år. 

Väsentliga händelser under perioden

Eurocine Vaccines har beslutat avbryta vidare utveckling av Immunose™ FLU.

Baserat på en djupgående analys av immundata från den senaste kliniska studien med bolagets nasala influensavaccinkandidat Immunose FLU i äldre vuxna, inklusive omfattande feedback från externa rådgivare, bedömde styrelsen att vaccinkandidatens profil inte längre stöder vidare utveckling av Immunose FLU för barn eller äldre. Med brist på konkurrensfördel för Immunose FLU och dess begränsade kommersiella potential i USA och Europa beslutade styrelsen enhälligt att avbryta den kliniska utvecklingen av Immunose FLU.

Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget och satt upp mål inom den nya strategin.

Styrelsen i Eurocine Vaccines har beslutat att bolaget i sin fortsatta verksamhet ska fokusera på två strategiska områden, injicerade vacciner för humant bruk samt nasala och injicerade veterinära vacciner.

Bolagets mål för det första halvåret 2019 är dels att identifiera och utvärdera 3–4 vaccinkandidater som representerar 2–4 terapeutiska områden, dels att selektera 1–2 av dessa vaccinkandidater som lämpliga för fortsatt utveckling. I ett pressmeddelande daterat 2018-11-14 offentliggjorde Eurocine Vaccines omfattande information om bolagets nya strategi och bakgrunden till den.

Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission för ett lån om ca 0,8 Mkr.

Eurocine Vaccines styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman i december 2017, beslutat att genomföra en riktad emission av 445 500 aktier till Recall Capital Nordic AB med betalning genom kvittning av ett lån om 820 165,50 kronor. Syftet med emissionen är att stärka Bolagets rörelsekapital. Teckningskursen per aktie fastställdes till 1,841 kr.

Eurocine Vaccines optionslösen tillförde 0,8 miljoner kronor.

Eurocine Vaccines avslutade lösenperioden för teckningsoptionen EUCI TO 2. Bolaget tillfördes därmed c:a 0,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission till VisMederi.

Styrelsen i Eurocine Vaccines har, med stöd av bemyndigande från årsstämman i december 2017, beslutat om en riktad nyemission till VisMederi Srl om 13 652 101 aktier. Betalning av emissionen sker genom kvittning av en fordran om cirka 3,3 miljoner kronor. Bolaget genomför den riktade emissionen för att kunna knyta en strategiskt viktig vetenskaplig partner till Bolaget. VisMederi Srl är ett privat bolag, beläget i Siena, Italien, som erbjuder kvalificerade vaccinanalyser, bland annat inom influensaområdet. Eurocine Vaccines har ett nära samarbete med VisMederi, som inleddes för tre år sedan.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eurocine Vaccines har tecknat det första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat, som en del av den nya strategin.

Eurocine Vaccines har tecknat det första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat. Vaccinkandidaten kommer att utvärderas i en djurstudie och är ett nytt injicerat vaccin mot en virussjukdom i människa. Utvärderingen utgör en del av bolagets nya strategi, enligt beskrivning ovan.

Eurocine Vaccines har upprättat kontrollbalansräkning och kallat till extra bolagsstämma med anledning av det.

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning per den 31 december 2018 samt låtit denna granskas av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav har styrelsen kallat till en extra bolagsstämma, där styrelsens primära beslutsförslag är fortsatt drift.

Eurocine Vaccines styrelse har föreslagit att en extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission om 15,6 MSEK, säkerställd till 90%.

Styrelsen i Eurocine Vaccines har föreslagit att extra bolagsstämma den 14 mars 2019 beslutar om att genomföra en företrädesemission av aktier som vid full teckning tillför Bolaget cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden upp till 90% av det totala emissionsbeloppet. Företrädesemissionen avser vid fullteckning att täcka Bolagets kapitalbehov till och med december 2019. Vid 90% teckning finansieras bolagets verksamhet till utgången av oktober 2019, d.v.s. förbi selektering av vaccinkandidat(er), i enlighet med Bolagets nya strategi. Eurocine Vaccines har samtidigt upptagit ett brygglån om 3,5 MSEK från en part som även ingått garantiåtagande. Brygglånet bedöms finansiera Bolagets verksamhet till och med april 2019 och avses återbetalas med del av emissionslikviden.