Delårsrapport juli – december 2019


· Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling.
· Eurocine Vaccines har avtalat om exklusiv förhandlingsrätt för en av vaccinkandidaterna, mot klamydia.
· Eurocine Vaccines har genomfört en riktad nyemission av aktier och erhållit brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor.
· Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -4,7 Mkr (f.å. -14,4 Mkr).
· Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -2,9 Mkr (f.å. ‑9,4 Mkr).
· Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
· Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
· Resultat per aktie för perioden -0,02 kr (-0,21 kr).
· Resultat per aktie för kvartalet -0,01 kr (-0,14 kr).
· Likvida medel vid periodens slut var 4,0 Mkr (3,4 Mkr).

Efter periodens utgång

· Eurocine Vaccines har presenterat slutresultat från preklinisk studie med en vaccinkandidat mot klamydia och inlett ny preklinisk studie med samma vaccinkandidat.
· Eurocine Vaccines har genomfört en övertecknad företrädesemission av units som inbringade 14,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Delårsrapport 2019-12-31

VD kommenterar

Bästa aktieägare,

Först vill jag tacka långvariga och nytillkomna aktieägare för det massiva stödet ni visade vid den nyligen genomförda unitemissionen. Överteckningen av emissionen ger mig, styrelsen och organisationen råg i ryggen när vi nu arbetar vidare med vaccinkandidaterna, där vi hittills har offentliggjort klamydia som en av sjukdomarna som en av kandidaterna avser att förebygga. Klamydiavaccinet är också början på en vaccin-pipeline för Eurocine Vaccines, där vi arbetar med att skapa ett kontinuerligt flöde av vaccinkandidater i olika faser, parallellt med att vi utvecklar de selekterade vaccinerna.

Klamydia är en av de vanligaste sexuellt överförda sjukdomarna, med flera problematiska fakta;

  • Cirka 130 miljoner fall globalt varje år
  • Oftast symptomfri
  • Kan ge svåra komplikationer
  • Förebyggande vacciner saknas

Förutom det stora medicinska behovet av förebyggande klamydiavaccin, kan vi lägga till ytterligare faktorer som stärker oss som utvecklar vacciner;

  • Marknadspotential på 2,5 till 5 miljarder US-dollar årligen
  • Framgångsrik förbyggande vaccinering kan motverka utvecklingen av antibiotikaresistens

Se gärna Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2018/2019 för mer information om klamydia!

Förutom vaccinkandidaten mot den bakteriella sjukdomen klamydia selekterade vi under förra året även en andra vaccinkandidat såsom lämplig för fortsatt utveckling, vilken är avsedd att förebygga en sexuellt överförd virussjukdom. Även den vaccinkandidaten har en marknadspotential på upp till 5 miljarder US-dollar per år enligt Globe Life Science.

Liksom i förra delårsrapporten redovisar vi även i denna rapport en kraftigt reducerad kostnadsnivå jämfört med samma period förra räkenskapsåret. Både periodens och kvartalets kostnader har reducerats till mindre än en tredjedel jämfört med motsvarande period förra året, vilket är en följd av omläggningen av verksamheten och det hårda arbete som det har krävt av oss.

Vi arbetar med ett mycket lovande huvudprojekt och har ytterligare vaccinkandidater i pipelinen. God forskning som grund för att förebygga besvärliga sjukdomar inspirerar oss varje dag. Detta inom området vaccinering, en av de mest kostnadseffektiva hälsorelaterade verksamheter som mänskligheten har skapat.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för perioden efter skatt uppgick till -4,7 Mkr (-14,4 Mkr) eller -0,02 kr (-0,21 kr) per aktie. För andra kvartalet är resultatet efter skatt -2,9 Mkr (-9,4 Mkr) eller -0,01 kr (-0,14 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4,0 Mkr (3,4 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser

Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling

Eurocine Vaccines har beslutat att selektera två injicerade vaccinkandidater för fortsatta prekliniska studier, med målsättningen att inleda klinisk utveckling med en av kandidaterna i fjärde kvartalet 2020 eller första kvartalet 2021. Den ena av dessa vaccinkandidater avser förebygga en bakteriell infektionssjukdom. Ett effektivt förebyggande vaccin mot den bakteriella sjukdomen kan bidra till att minska användningen av antibiotika och därmed minska utvecklingen av antibiotikaresistens, vilket är något som idag utgör ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan.

Eurocine Vaccines har avtalat om exklusiv förhandlingsrätt för en av vaccinkandidaterna, mot klamydia

Eurocine Vaccines har tecknat en avsiktsförklaring med Spixia Biotechnology AB om ett forsknings-och samarbetsavtal kring en vaccinkandidat mot klamydia som Spixia tagit fram. Vacciner mot klamydia bedöms ha blockbusterpotential. Avsiktsförklaringen innehåller bindande bestämmelser som ger Eurocine Vaccines exklusiv förhandlingsrätt till klamydiavaccinet till den 30 juni 2020.

Eurocine Vaccines har genomfört en riktad nyemission av aktier och erhållit brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB beslutade med stöd av bemyndigande från årsstämma den 20 december 2018 att genomföra en riktad nyemission av aktier till två professionella investerare om cirka 2,4 miljoner kronor. Styrelsen beslutade att uppta ett brygglån från en professionell investerare om 2 MSEK. Sammanlagt motsvarar detta ett kapitaltillskott om 4,4 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som inbringades har givit bolaget finansiellt utrymme att öka takten i utvecklingsarbetet för att effektivt driva verksamheten mot nära förestående värdeskapande aktiviteter, innan en mer långsiktig finansiering genomförs.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eurocine Vaccines har presenterat slutresultat från preklinisk studie med en vaccinkandidat mot klamydia och inlett ny preklinisk studie med samma vaccinkandidat

Eurocine Vaccines har presenterat slutresultat från en preklinisk djurstudie med en klamydiavaccinkandidat som genomförts i samarbete med Spixia Biotechnology och forskare vid Örebro Universitet. Resultaten, som delvis presenterats tidigare, visar att både antikroppar och T-celler i immunförsvaret induceras av vaccinet. Den goda immunologiska effekten av det testade vaccinet är jämförbar med det som gett skydd i prekliniska modeller. Utvecklingen av klamydiavaccinet fortsätter och parterna har påbörjat ytterligare en preklinisk studie med övergripande målsättning att utvärdera dosering av både vaccinantigen och adjuvans. Resultaten förväntas under andra kvartalet i år.

Eurocine Vaccines har genomfört en övertecknad företrädesemission av units som inbringade 14,8 miljoner kronor före emissionskostnader

Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission av units. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 164 procent. Eurocine Vaccines tillförs därmed initialt cirka 14,8 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,9 miljoner kronor.

Likviden från företrädesemissionen och från inlösen av vidhängande teckningsoptioner i juni syftar framförallt till att finansiera den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt utveckling. Brygglånet om 2 miljoner kronor har återbetalats i samband med företrädesemissionen.