Delårsrapport juli –september 2013

  •  Resultatet efter skatt under första kvartalet uppgick till -2,1 Mkr (f.å. -2,3 Mkr)
  •  Intäkterna under första kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
  •  Resultat per aktie för första kvartalet -0,18 kr (-0,20 kr)
  •  Likvida medel vid periodens slut var 11,4 Mkr (24,7 Mkr)

VD kommenterar
Under delåret juni till september 2013 har Eurocine Vaccines fortsatt det intensiva arbetet med att sluta ett första betydelsefullt avtal med en partner om fortsatt utveckling och kommersialisering av Immunose™ FLU. Detta är en aktivitet som alltid tar tid att slutföra, ofta längre tid än man planerar och önskar. Eftersom vi har haft ett underlag med lovande resultat från studier både på människa och i iller under en tid utan att slutföra en affär så ville vi ge de bästa förutsättningarna för att en affär ska finaliseras. Positioneringen av Immunose™ FLU mot barnsegmentet, som beslutades i december förra året, var ett viktigt steg i den riktningen. För att ytterligare öka aktivitetsnivån bestämde vi oss under hösten för att engagera en av de största investeringsbankerna i Skandinavien i arbetet med att sluta avtal med en partner.

Parallellt med detta har vi anpassat aktiviteterna framöver, så att den kassa vi har kan täcka planerade kostnader under tiden till och med september 2014, d.v.s. till utgången av kvartal III 2014.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning
Resultatet för första kvartalet efter skatt uppgick till -2,1 Mkr (-2,3 Mkr) eller -0,18 kr
(-0, 20 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 11,4 Mkr (24,7 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden
Inga väsentliga händelser har rapporterats under perioden.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post  hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på  www.eurocine-vaccines.com.