Delårsrapport juli – september 2014

Resultatet efter skatt under första kvartalet uppgick till -2,5 Mkr (f.å. -2,1 Mkr)
Intäkterna under första kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
Resultat per aktie för första kvartalet -0,19 kr (-0,18 kr)
Likvida medel vid periodens slut var 8,1 Mkr (11,4 Mkr)

VD kommenterar

Under delåret juni till september 2014 har Eurocine Vaccines fortsatt det intensiva och stimulerande arbetet med att sluta ett avtal med en partner om fortsatt utveckling och kommersialisering av Immunose™ FLU. Vi är nu i så konkreta förhandlingar att ett avtal kan förväntas inom den närmsta tiden. Den exakta tidpunkten påverkas inte bara av oss i Bolaget utan också av motpartens beslutsprocess och kan därför vara svår att förutspå in i minsta detalj.

Positioneringen av Immunose™ FLU mot barnsegmentet, som beslutades i december 2012, har varit avgörande för framgångarna med partnerkandidaterna. Nya resultat från studier i äldre möss och från studier på ”mechanism of action” har byggt vidare på vår gedigna dokumentation.

Vi fortsätter att hålla kostnaderna låga, utan att kompromissa med det som är nödvändigt för affärsutvecklingen. Kassan täcker kostnaderna för befintlig verksamhet under tiden till och med juni 2015, d.v.s. till utgången av kvartal II 2015.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för första kvartalet efter skatt uppgick till -2,5 Mkr (-2,1 Mkr) eller -0,19 kr
(-0, 18 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 8,1 Mkr (11,4 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

Inga väsentliga händelser har rapporterats under perioden.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post  hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på  www.eurocine-vaccines.com.