Delårsrapport juli – september 2015

  • Resultatet efter skatt under första kvartalet uppgick till -3,6 Mkr (f.å. -2,5 Mkr)
  • Intäkterna under första kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
  • Resultat per aktie för första kvartalet -0,17 kr (-0,19 kr)
  • Likvida medel vid periodens slut var 16,5 Mkr (8,1 Mkr)

VD kommenterar
I februari 2015 beslutade vi att säkra tillgång till influensaantigen och genomföra nästa kliniska studie på egen hand för att på bästa sätt skapa värde i projektet. I juni kunde vi informera om att leveranser av split influensaantigen är säkrade för den kliniska studien. Vi kunde därmed inleda de konkreta utvecklingsaktiviteterna under delåret juli till september 2015 och förbereda för den kliniska studien. Detta är en konkret del av vår förändring från att tidigare ha varit en underleverantör till att nu vara ett vaccinbolag.

Målet är att utveckla ett kvadrivalent nasalt influensavaccin för barn och den planerade kliniska studien i vuxna utgör den första delen av den kliniska dokumentationen.

Förberedelserna inför den kliniska studien fortsätter enligt plan. De nya antigenen som har levererats till oss har visat förväntade egenskaper i inledande tester, vilket gör att jag känner mig helt tillfreds med den tidplan vi har framför oss, där start av den kliniska studien är planerad till hösten 2016.

Samtidigt har vi goda indikationer på att vi gör rätt från de samtal vi fortlöpande har med internationella bolag som är potentiella licenspartners till Bolaget. De vill gärna se nya kliniska resultat med splitantigen, den antigentyp som är störst på marknaden för influensavacciner. Det stärker mig på vägen mot att kunna presentera en ny klinisk rapport för partnerkandidaterna runt halvårsskiftet 2017.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör


Resultat och ställning

Resultatet för första kvartalet efter skatt uppgick till -2,5 Mkr (-2,1 Mkr) eller -0,19 kr
(-0, 18 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 8,1 Mkr (11,4 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden
Inga väsentliga händelser har rapporterats under perioden.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar på det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på www.eurocine-vaccines.com.