Delårsrapport juli – september 2016

  • Eurocine Vaccines ansökte om tillstånd att genomföra klinisk prövning. Tillstånd beviljades av Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden
  • Vaccinantigen för den kliniska studien levererades
  • Resultatet efter skatt under första kvartalet uppgick till -6,2 Mkr (f.å. -3,6 Mkr)
  • Intäkterna under första kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
  • Resultat per aktie för första kvartalet -0,16 kr (-0,17 kr)
  • Likvida medel vid periodens slut var 14,2 Mkr (16,5 Mkr)

 

Efter periodens utgång

  • Eurocine Vaccines har startat klinisk studie med den nasala influensavaccinkandidaten
    Immunose™ FLU
  • Eurocine Vaccines tillförs 35,8 miljoner kronor genom optionslösen

 

VD kommenterar

 

Bästa aktieägare,

Det gångna kvartalet, juli-september 2016, har varit ett av de mest betydelsefulla i Eurocine Vaccines historia. I början av juli skickade vi in vår ansökan om att genomföra den kliniska studien med Immunose™ FLU, vår nasala vaccinkandidat mot influensa, och ungefär två månader senare fick vi tillstånd av Läkemedelsverket att starta studien. Parallellt tillverkades Endocine™, den teknologiska nyckelkomponenten i Immunose™ FLU, vår leverantör skickade fyra olika influensaantigen, referensprodukter levererades och samtliga produkter färdigställdes inför studien. De framgångsrika förberedelserna tillsammans med vårt nätverk av kontraktsutvecklare var en förutsättning för att den kliniska studien kunde starta i oktober, helt i enlighet med vår ambitiösa tidplan. Nu pågår studien, som kommer att generera resultat runt halvårsskiftet nästa år. En viktig del av resultaten kommer att vara de immunologiska analyserna som ger en bild av om vaccinet kan förväntas kunna skydda mot influensa. I augusti kunde vi berätta om vårt samarbete med VisMederi, som är internationellt erkända specialister på immunologiska analyser i samband med vaccinstudier. VisMederi har redan analyserat flera prover från våra prekliniska studier och de kommer att analysera prover från den kliniska studien.

Som ett mycket glädjande kvitto på att vi är på rätt väg fick Eurocine Vaccines ta emot Nordic Stars Award vid Nordic Life Science Days i september. Motivationen för utmärkelsen nämnde vårt val av barn som vår viktigaste målgrupp för Immunose™ FLU eftersom det behövs bättre influensavacciner för barn.

Som en del av vår satsning på kommunikation har vi vidareutvecklat vår hemsida och presenterat bolaget vid ett flertal tillfällen under hösten. Det har varit särskilt intensivt inför inlösen av de utestående teckningsoptionerna i oktober. Satsningen kommer att utökas med mer kommunikation riktad till vaccinbolag. Som ett exempel blev vi utvalda till en delegation arrangerad av EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, där vi bland annat deltog i den stora industrikonferensen BIO Japan 2016 i oktober.

Alla dessa aktiviteter kräver kapital. Inlösen av teckningsoptionerna genomfördes framgångsrikt under oktober och genererade mer kapital än förväntat när vi utformade kapitalanskaffningen i våras. Det innebär att bolagets kassa är välfylld och kan öppna för nya affärsmöjligheter.

Jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen och ledningsteamet fortsätta att skapa värde för aktieägarna.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

 

Resultat och ställning

Resultatet för första kvartalet efter skatt uppgick till – 6,2 Mkr (-3,6 Mkr) eller -0,16 kr (-0, 17 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 14,2 Mkr (16,5 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

 

Väsentliga händelser under perioden

 

Eurocine Vaccines ansökte om tillstånd att genomföra klinisk prövning. Tillstånd beviljades av Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden.

Eurocine Vaccines lämnade in ansökan till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden om att genomföra den planerade kliniska studien med Immunose™ FLU, bolagets nasala influensavaccin, under influensasäsongen 2016/2017. Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden lämnade tillstånd att genomföra den kliniska prövningen.

Vaccinantigen för den kliniska studien levererades

De vaccinantigen, de aktiva beståndsdelarna, som nu ingår i det nasala influensavaccinet Immunose™ FLU för den kliniska studien levererades.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

Eurocine Vaccines har startat klinisk studie med den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU

Eurocine Vaccines har startat en fas I/II klinisk studie med den kvadrivalenta influensa vaccinkandidaten Immunose™ FLU, en ny näsdroppsformulering baserad på bolagets teknologi Endocine™ och inaktiverade splitantigens. De första personerna har doserats i studien, som kommer att genomföras under innevarande influensasäsong, 2016/2017.

Eurocine Vaccines tillfördes 35,8 miljoner kronor genom optionslösen

Totalt har 15 320 653 nya aktier tecknats i den genomförda optionslösenperioden. Eurocine Vaccines tillförs därmed ett kapital om 35 850 328,02 kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1 500 000 kronor. Teckningsgraden uppgick till 94 procent.

Så snart registrering av emissionen har skett hos Bolagsverket kommer omvandling av de nyutgivna interimsaktierna till vanliga aktier att ske. Det beräknas ske i slutet av november 2016.

I och med optionslösen ökar totalt antal utestående aktier i Eurocine Vaccines med

15 320 653 till 53 458 721 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 1 750 931,87 kronor till 6 109 568,47 kronor.

Angivet antal aktier som tecknades överskrider marginellt (3 750 stycken) det antal aktier som kommunicerades den 2 november 2016 på grund av administrativa processer.