Delårsrapport juli – september 2017

Efter periodens utgång

  • Eurocine Vaccines har lämnat in ansökan om klinisk prövning till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden
  • Eurocine Vaccines har hållit extra bolagsstämma
  • Eurocine Vaccines styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission av units till ett värde om ca 41,7 mkr

VD kommenterar

Bästa aktieägare,

Eurocine Vaccines fortsätter sitt systematiska arbete för att transformera vaccinmarknaden.

Under perioden juni till september 2017 har Eurocine Vaccines presenterat resultaten från den kliniska studien som genomfördes med vår nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU under influensasäsongen 2016/2017. Vi kunde visa en immunrespons i blodserum som var större än eller likvärdig med det enda nasala vaccinet på marknaden i Europa. Ännu mer betydelsefullt och glädjande var att flera av de personer som fått Immunose™ FLU uppvisade en stor ökning av antikroppar i nässlemhinnan än de personer som fått någon av jämförelseprodukterna. Det utgör en god grund för det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet. Tillsammans med vårt nätverk har vi utarbetat utformningen av nästa kliniska studie. Helt nyligen skickade vi den som en del av en ansökan till Läkemedelsverket. Det har skett på en ovanligt kort tid tack vare det kunniga och hängivna teamet, både inom Eurocine Vaccines och hos våra kontraktsutvecklare.

Nu ser vi fram emot att genomföra nästföljande kliniska studie redan under den här influensasäsongen, 2017/2018. I den kommer vi att inkludera äldre och därmed studera Immunose™ FLU i en av de allra mest behövande åldersgrupperna. Samtidigt fortsätter vi att generera det nödvändiga säkerhetsunderlaget som kommer att behövas innan vi genomför studier i mindre barn.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för första kvartalet efter skatt uppgick till – 6,9 Mkr (-6,2 Mkr) eller -0,13 kr (-0, 16 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 21,0 Mkr (14,2 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

Eurocine Vaccines presenterade resultaten från den kliniska studien – en god grund för fortsatt utveckling

Den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU inducerade en influensaspecifik immunrespons i både nässlemhinna och blodserum i den kliniska studien som genomfördes under 2016/2017. Tillsammans med de tidigare kommunicerade säkerhetsdata är de immunologiska resultaten från studien en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU.

Eurocine Vaccines förbereder fortsatt klinisk utveckling redan kommande influensasäsong

Eurocine Vaccines planerar att redan i kommande studie inkludera en population av äldre så att effekter i försvagade immunsystem kan studeras. Med en sådan studie kommer bolaget att fortsätta uppbyggnaden av det omfattande säkerhetsunderlag som krävs för att senare studera Immunose™ FLU i barn och samtidigt ta fram värdefull kunskap från ett nytt ålderssegment med ett mycket stort behov av bättre influensavacciner.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eurocine Vaccines har lämnat in ansökan om klinisk prövning till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden

Eurocine Vaccines har lämnat in ansökan till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden om att genomföra den nästföljande kliniska studien med Immunose™ FLU, bolagets nasala influensavaccin, under kommande influensasäsong 2017/2018. Intentionen är att i denna studie utöka säkerhetsunderlaget, samla in ytterligare värdefull kunskap kring nasal vaccinering och studera effekterna hos en målgrupp med försvagat immunsystem, äldre vuxna.

Eurocine Vaccines har hållit extra bolagsstämma

Eurocine Vaccines har den 10 november 2017 hållit extra bolagsstämma varvid stämman beslutade enhälligt dels att anta en ny bolagsordning (varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier höjdes), dels att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Eurocine Vaccines styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission av units till ett värde om ca 41,7 mkr

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ) har den 16 november 2017, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 10 november 2017, beslutat att genomföra en emission av så kallade units med företräde för befintliga ägare. Vid full teckning tillförs Eurocine Vaccines ca 41,7 miljoner kronor (mkr) före emissionskostnader. Företrädesemissionen är täckt till ca 80 procent genom teckningsförbindelser och garantier. Syftet med emissionen är att finansiera bolagets planerade fas I/II kliniska studie under influensasäsongen 2017/2018.

För att säkerställa att Företrädesemissionen tecknas i tillräcklig utsträckning har Eurocine Vaccines ingått avtal om teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt ca 33,5 mkr, motsvarande ca 80 procent av emissionsbeloppet.

Styrelsemedlemmen Pär Thuresson äger 387 500 aktier och avser att teckna hela sin pro rata-andel i emissionen. Styrelsemedlemmen Jan Sandström äger 150 000 aktier och avser att teckna halva sin pro rata-andel i emissionen.